دانلود رایگان


دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي آن - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق مدل سازی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی رطوبت گیر و تحلیل اگزرژی آن

دانلود رایگان دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي آن سيستم سرمايشي رطوبت­گير به دليل حذف بار برودتي نهان و کاهش مصرف انرژي، جايگزين مناسبي براي سيستم هاي مرسوم تبريد تراکمي و يا جذبي مي­باشد. از اين رو بررسي انرژي و اگزرژي در اين سيستم­ ها به منظور به حداقل رساندن مصرف انرژي و تلفات اگزرژي ضروري به نظر مي رسد. با مدل­سازي ترموديناميکي سيکل و نوشتن معادلات موازنه جرم، انرژي، انتروپي و اگزرژي براي هر يک از اجزاي سيکل و حل آن به کمک نرم افزار EES، خصوصيات ترموديناميکي هوا در ورودي و خروجي هر يک از اجزاء سيكل به دست مي آيد و براي محاسبه ميزان افت اگزرژي و راندمان قانون دوم هر جزء مورد استفاده قرار مي­گيرند. نتايج براي دو حالت تغيير رطوبت نسبي در گستره 8/30% الي 45% در دماي ثابت C˚30 و تغيير دماي هوا در گستره5 /27 تا C˚5/37 براي رطوبت مطلق kgw/kga008/0 به دست آمده و ارائه شده و سپس مورد بحث قرار گرفته است.
واژه­ هاي کليدي: چرخ رطوبت­گير - سسيستم سرمايشي - اگزرژي
سيستم هاي سرمايشي رطوبت گير که براي خنک کردن و رطوبت زدايي از هوا بکار مي روند از انرژي گرمايي براي سرمايش استفاده مي کنند و جايگزين مناسبي براي روش هاي مرسوم سيستم هاي تبخير تراکمي و سرمايش جذبي بويژه در مناطق مرطوب و گرم هستند. سيستم هاي سرمايشي رطوبت گير از لحاظ مصرف انرژي مقرون به صرفه هستند. در يک تخمين اين سيستم ها ميزان انرژي الکتريکي را تا حدود 25% در هواي مرطوب نسبت به سيستم هاي مشابه کاهش مي دهند.
اگر هواي ورودي به ساختمان رطوبت بالايي به همراه داشته باشد، سيستم هاي سرمايشي تبخير تراکمي مرسوم به دليل بالا بودن بار نهان برودتي، بازده بالايي ندارند. اين سيستم ها براي خشک کردن هوا در بسياري از موارد مجبور به کارکرد در دما هاي پائين هستند که اين امر منجر به کاهش بازده آن ها مي شود.
اساس کار سيستم سرمايشي رطوبت گير بر مبناي چرخ رطوبت گير[1] است. زير­ساختار اين چرخ سلول هاي لانه زنبوري2 است كه دو طرف آن باز است و در ديواره هاي تشکيل دهنده اين لانه زنبوري ها از مواد خشک­کن جامد نظير سيليکاژل استفاده مي­گردد. هواي مرطوب ورودي ضمن عبور از اين
سلول­ ها رطوبت خود را از دست مي دهد و اين رطوبت در ديواره نگه داشته مي شود. چرخ بطور پيوسته بين دو جريان هوا کار مي کند. جريان اول که با عبور از چرخ، رطوبت خود را از دست مي دهد، هواي مصرفي و جريان دوم، يعني هواي گرمي­که کار خشک کردن و احياء چرخ را به عهده دارد هواي احياء كننده ناميده مي شود. ميزان رطوبت زدوده شده از هوا در اين چرخ ها به دماي هواي ورودي ، مقدار رطوبت هواي ورودي، نوع ماده جاذب ، سرعت هوا هنگام عبور از چرخ، مساحت سطح مقطع لانه زنبوري ها و نهايتاً سرعت گردش چرخ بستگي دارد.
شکل(1) شمايي از يک سيستم سرمايشي به کمک چرخ رطوبت گير را نشان مي دهد. رطوبت هواي ورودي پس از عبور از چرخ ( فرآيند 1-2) کاهش يافته و سپس با وارد شدن به يک چرخ بازيافت حرارتي که در حقيقت يک مبدل حرارتي جريان مخالف است (فرآيند 2-3) تا حدودي خنک مي شود. اين هوا با عبور از سيستم سرمايش تبخيري اول خنک­تر شده (فرآيند 3-4)، سپس هوا وارد اتاق يا فضاي مورد تهويه مي شود و با جذب گرما از هواي درون اتاق، دماي آن را كاهش مي­دهد. هواي خروجي از اتاق وارد سيستم سرمايش تبخيري دوم مي گردد (فرآيند 5-6). پس از آن با وارد شدن به چرخ بازيافت حرارتي و تبادل حرارت با هواي مصرفي مقداري گرم مي شود (فرآيند 6-7). هواي خروجي از مبدل قبل از ورود به چرخ رطوبت­گير توسط گرمکني گرم مي شود تا دماي لازم براي احياي چرخ را به دست آورد (فرآيند 8-7). براي احياي چرخ از منبع گرمايي که دماي آن در محدود C˚95-60 باشد استفاده مي گردد. هوا پس از احياي چرخ به محيط فرستاده مي شود.
تا کنون مطالعات زيادي بر روي طراحي و ساخت اين سيستم هاي سرمايشي رطوبت­گير انجام شده است. همچنين مطالعات نظري زيادي به منظور تحليل و بهينه سازي اين سيستم ها صورت گرفته است [1-4]. در برخي از مقالات، نتايج بررسي تجربي سيكل سرمايشي رطوبت­گير ارائه شده است[7-5]. مطالعات انجام گرفته بر روي سيستم هاي سرمايشي رطوبت­گير عمدتاً در زمينه قانون اول ترموديناميک بوده و تحقيقات کمي در زمينه قانون دوم ترموديناميک بر روي سيستم هاي مذکور گزارش شده است. لوان [8] تحليلي از قانون دوم ترموديناميك بدون در نظر گرفتن راندمان اجزاي سيستم انجام داد و براي محاسبه ضريب عملكرد (COP) بازگشت پذير، از دماي معادل چرخه کارنو استفاده کرد. وي تمام محاسبات خود را بر مبناي يک شرايط کارکرد خاص چرخ رطوبت گير انجام داد. ون [9] مطالعات کاري خود را فقط در زمينه چرخ رطوبت­گير متمرکز کرد. وي سعي کرد تعداد NTU و دماي رطوبت گير را با استفاده از قانون هاي اول و دوم ترموديناميک بهبود بخشد. کراس [10] سيکلي با اجزاي تماماً برگشت پذير و دارايCOP نامحدود پيشنهاد کرد. پنس و کداما [11] برآوردي از آنتروپي توليدي داخلي و خارجي در يک سيکل سرمايشي باز ارائه دادند و رابطه اي بر مبنايCOP کارنوي سيکل بيان کردند. کداما [12] اثر تغيير پارامتر هاي مختلف را بر روي سيکل سرمايشي بطور تجربي مورد مطالعه قرار داد و با جمع بندي نتايج آزمايش هايش اثر آنتروپي توليدي را بررسي کرد. مهمت و همكارانش [13] به طور تجربي به بررسي انرژي و آنتروپي در يك سيكل سرمايشي رطوبت­گير و بيان عوامل موثر در اتلاف انرژي پرداختند.
تحليل اگزرژي ابزار قدرتمندي براي طراحي، بهينه سازي و برآورد کارايي انرژي سيستم است. قوانين کلي براي تحليل اگزرژي در مراجع [15-14] آورده شده است. تحليل اگزرژي معمولاً به منظور تعيين مقدار بيشينه کارايي سيستم و شناختن مکان هاي اتلاف اگزرژي بکار مي رود. تحليل اگزرژي در سيستم هاي پيچيده ابزار قدرتمندي براي بررسي اجزاي آن بطور مجزا مي باشد. از کابرد هاي ديگر تحليل اگزرژي کمينه کردن کار مصرفي در سيستم هاي سرمايشي است. [16-18]
تحليل اگزرژي در سيستم هاي رطوبت گير سرمايشي براي تعيينCOP بازگشت پذير و پيدا کردن نقاط اتلاف اگزرژي که منجر به تفاوت ميانCOP بازگشت پذير وCOP واقعي سيستم مي شود کاربرد دارد. در اين مقاله هدف شبيه سازي يک سيکل سرمايشي رطوبت گير و تحليل انرژي و اگزرژي سيکل و اجزاي آن و نيز بررسي اثر دما و رطوبت هواي محيط بر عملکرد چنين سيکلي است. بدين منظور تجزيه و تحليل سيكل در گستره اي از دماها و رطوبت هاي هواي ورودي صورت گرفته و نتايج آن ارائه شده است.
شامل 12 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود تحقیق مدل سازی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی رطوبت گیر و تحلیل اگزرژی آن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

۱۸۶; ۵۲ پایان نامه طراحی وپیاده سازی یک سیستم E-test ۵۵; ۵۳ پایان نامه طراحی وساخت
...... نیروگاه سیکل ترکیبی یزد ۱۷۰ ص; ۲۶۲ مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و
...... ۳۵ تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون به روش انالیز اگزرژی ۱۴۳ص ۱۴۳ .... ۳۷
افزودن راندمان حذف رطوبت از گاز توسط دیسکنت ها از طریق افزودنی به آنها ۱۱۶ص ...

مقالات بررسی(140) - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

1 دسامبر 2016 ... econometric model (۱) ...... دانلود تحقیق : جداسازی ارتعاشات سیستم تعلیق خودرو (
۱) ...... هواویزهای شهر تهران با استفاده از روش کریگینگ و رابطه آن با رطوبت هوا ......
۱۲۵۶۰. ساخت و بررسی سرعت گیر هیبریدی خورشیدی گرمایی برای کاربرد در .....
تحلیل انرژی و شبیه سازی یک سیکل تبرید جذبی-اجکتوری Energy ...

مهندسی-مکانیک-mechanic-متلب-matlab-کتاب - ترمودینامیک

پرسشهای فلسفی گسترده ای پیرامون ترمودینامیک وجود دارد که تحلیل آنها غالباً در
حوزه ... ایده آ ل سازی در محاسبات ترمودینامیکی , گواهی بر این مساله است که
ترمودینامیک ... در ترمودینامیک با مفاهیمی نظیر مدل ایده آل سیکل کارنو یا سیکلهای
معادل آن ..... برچسب‌ها: دانلود مقاله پیرامون برج های خنک کننده, برج خنککننده, Cooling
tower, ...

دانلود فایل فلش تبلت چینی Momax M700 (فایل ... - فایلدونی تکرام

16 ژوئن 2016 ... دانلود مقاله ISI از جعبه سیاه را به جعبه ابزار: ترسیم قابلیت های دستگاه، ... مدل سازي
ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي آن ...

نقشه سایت

... /دانلود-مقاله-پژوهش-مدلسازی-تعالی-سازمانی-بـا-رویکرد-تحلیل-پوششی-داده‌ها.html
...... /دانلود-مقاله-پژوهش-بررسی-استفاده-مستقیم-از-گمانه-برای-سرمایش-در-اقلیم-آب-و
- ... /4051/دانلود-مقاله-پژوهش-تحلیل-انرژی‌--اگزرژی‌--اقتصادی-و-زیست-محیطی--‌4E‌--
...... -::-مکانیک/3887/دانلود-مقاله-پژوهش-مدل‌سازی-ترمودینامیکی-سیکل-جدید-و-اصلاح
...

چیلر و برج خنک کن

راهکارهای افزایش بازدهی سیستم خنک کن در نیروگاه های حرارتی از طریق مدلسازی در
یک واحد .... کنترل دمای حباب مرطوب شهر اهواز، با استفاده از روابط مربوط به دما و
رطوبت مطلق هوای .... در این مقاله سیکل جذبی یک و دو اثره با استفاده از نرم افزار
شبیه ساز ASPEN با ... روابط برای وسایل سرمایش با آب بخصوص برج خنک کننده
می باشد.

فروشگاه مقاله ناب

دانلود پایان نامه، پایان نامه، مقاله، تحقیق. لینک منبع و پست :پایان نامه تهیه طیف های
پاسخ غیر ارتجاعی زلزله های ایران بر اساس نوع خاک

دانلود پروژه های مهندسی مکانیک

بررسی پتانسیل کاربرد سیستم سرمایش خورشیدی با مواد جاذب مایع .... طراحی آب
شیرین کن رطوبت زنی - رطوبت گیری خورشیدی و بررسی پتانسیل به کارگیری آن
در ایران ... مدل سازی و شبیه سازی دما و فشار در راکتورهای شکست حرارتی مجهز به میله
سرامیکی و بهینه ... تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون به روش آنالیز اگزرژی.

SID.ir | بهينه سازي ترموديناميکي و ترمواکونوميکي نيروگاه سيکل ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بهينه سازي ترموديناميکي و ... واژه: نيروگاه
سيکل ترکيبي، تحليل ترموديناميکي، بهينه سازي ترمواکونوميک، اگزرژي.

اصل مقاله - مهندسی مکانیک مدرس

1 آگوست 2014 ... ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﯿﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﺟﮑﺘﻮري ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰودن اﺟﮑﺘﻮر ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ آﺑﺸﺎري ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ... to the conventional cascade cycle with
the same cooling capacity. In .... ﺿﺮﯾﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻠﻔﺎت اﮔﺰرژي ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺗﺮاﮐﻤﯽ آﺑﺸﺎري
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .... در ﻣﺪل ﺳﺎزي، ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰاء ﺳﯿﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺣﺠﻢ ﮐﻨﺘﺮل در ﻧﻈﺮ.

گزارش عملکرد سال 87 - شرکت ملی نفت ایران

در این بررسي، با توجه به جنبه هاي ترمودینامیكي و سینتیک ..... در این تحقیق، با
هدف مدلسازي تحلیلي پروسه احتراق در جا در مخزن کوه موند، ضمن ..... نظر به اینكه
پارامترهاي محیطي نظیر دماي هوا، دماي تابشي، رطوبت ...... گیر رشته حفاري در سازند
هاي ...... این روش فواصل بین پالس هاي جریان حدود 10 درصد یک سیكل اعمال جریان مي
باشد و در.

فروشگاه روم آرتیکل

دانلود کامل فایل. لینک منبع و پست :پاورپوینت بررسی ...... پاورپوینت جزوه
تاسیسات مکانیکی آبرسانی، فاضلاب، گرمایش و سرمایش. پاورپوینت جزوه
تاسیسات ...

دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و ...

10 ژانويه 2017 ... دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي
آن. سيستم سرمايشي رطوبتگير به دليل حذف بار برودتي نهان و ...

دانلود رایگان مقالات عمران و معماری - شوتینگ زباله

8475 آناليز اگزرژي سيستم هاي طبقه اي خنك كاري دماپائين واحد اولفين.pdf ... 8515
بهينه سازي شبكه بخار با استفاده از تحليل پينچ و مدل سخت افزاري توربين.pdf ...
سيكل تركيبي كمپرسوري- اجكتوري خورشيدي براي تهويه مطبوع و سرمايش.pdf ....
برخورد با مانعی مثل سرعت گیر به داخل دستگاه کمپکتور کـه در اطاقـک جمع آوری
زبـاله ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات شانزدهمین ...

953 مقاله ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک که 24 الی 26 ....
شبیه سازی عددی و تجربی یک سیستم سرمایش تشعشعی شبانه با استفاده از .....
تحلیل و مدلسازی اگزرژی سیکل های توربین گازی همراه با تزریق بخار به داخل محفظه
احتراق ..... بهینه سازی ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی یک واحد تولید همزمان برق و
حرارت ...

گزارش عملکرد سال 87 - شرکت ملی نفت ایران

در این بررسي، با توجه به جنبه هاي ترمودینامیكي و سینتیک ..... در این تحقیق، با
هدف مدلسازي تحلیلي پروسه احتراق در جا در مخزن کوه موند، ضمن ..... نظر به اینكه
پارامترهاي محیطي نظیر دماي هوا، دماي تابشي، رطوبت ...... گیر رشته حفاري در سازند
هاي ...... این روش فواصل بین پالس هاي جریان حدود 10 درصد یک سیكل اعمال جریان مي
باشد و در.

فرآیند - سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تست جذب رطوبت گزارش کار ... رنگرزی سیکل شستشویی (Washing cycle) .... مدل
الکتریکی انتقال حرارت در کلکتور لوله خلاء با لوله حرارتی ... آنالیز اگزرژی واضح
ترین تحلیل بر پایه‌ قانون دوم ترمودینامیک است. .... دانلود پایان نامه بهینه سازی
سیستم توزین کارخانه آسفالت ...... سیستمهای گرمایشی سرمایشی و تهویه مطبوع.

فروشگاه مقاله ناب

دانلود پایان نامه، پایان نامه، مقاله، تحقیق. لینک منبع و پست :پایان نامه تهیه طیف های
پاسخ غیر ارتجاعی زلزله های ایران بر اساس نوع خاک

پایان نامه پروژه کارآموزی ترجمه دانشگاهی

دانلود مجموعه مقالات و تحقیقات و پایان نامه و کارآموزی و مقاله های ترجمه شده و کارآموز ...
مرکز دانلود مقالات مقاله و پایان نامه های دانشگاهی در کلیه رشته و گرایش ها ... پروژه
ترموديناميک II.docx .... تحليل اگزرژي در ايستگاه تقليل فشار گاز طبيعي دروازه
شهري.doc .... لرزش گير.doc .... مدل سازي جريان مواد در فرآيند هاي بازيافت آلياژهاي .
doc.

فروشگاه مقاله ناب

دانلود پایان نامه، پایان نامه، مقاله، تحقیق. لینک منبع و پست :پایان نامه تهیه طیف های
پاسخ غیر ارتجاعی زلزله های ایران بر اساس نوع خاک

دانلود دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت ...

26 سپتامبر 2016 ... فایل دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل
اگزرژي آن با موضوع فنی و مهندسی برای دانلود مستقیم شما قرار ...

دانلود مقاله|پروژه|پایان نامه

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی مسائل تخصیص افزونگی چند هدفه، در سیستم های .... مهم
تر از همه فرایند کنچینگ است که به منوظر حذف رطوبت و طعم نامطلوب می باشد. ....
عنوان کامل: مدلسازی طراحی ، تحلیل و پیاده سازی ، با اهدف ، بهینه سازی ابـعاد ......
عنوان کامل: پروژه بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل ترکیبی با استفاده از مفهوم
اگزرژی.

دانلود پایانامه

دانلود پایانامه رایگان تحقیق دانشجویی برق الکترونیک معماری ریاضی ...... ۱۴۹ -
کار آموزی – بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین ۶۸ ...... ۳۱۳ - درصد
رطوبت .... ۵۴۷ - تشریح و تحلیلی از جنبه های فلسفی قوانین ترمودینامیک ۱۷ ص .....
۱۱۰۴ - بررسی سرمایش هوای ورودی به کمپرسور نیروگاههای گازی با استفاده از
مدلسازی ...

دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و ...

10 ژانويه 2017 ... دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي
آن. سيستم سرمايشي رطوبتگير به دليل حذف بار برودتي نهان و ...

دانلود تحقیق مدل سازی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی رطوبت گیر و ...

31 جولای 2016 ... دانلود تحقیق مدل سازی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی رطوبت گیر و تحلیل اگزرژی
آن. سیستم سرمایشی رطوبتگیر به دلیل حذف بار برودتی نهان و ...

مکانیک, کارشناسی,کارشناسی ارشد, پایان نامه,مقاله,تحقیق, دانلود, جزوه

روش تبديل ترموديناميکي يک نيروگاه گازي موجود به نيروگاه سيکل ترکيبي ...
مقاله با عنوان: تحلیل اجزای محدود مکانیزم ایمنی در یک کنترل کننده مکانیکی با نرم
افزار ABAQUS .... دانلود پروژه رشته مکانیک - Desicant cooling system با فرمت ورد
... دانلود پایان نامه ارشد مکانیک - مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی
...

دانلود پروژه و مقالات مختلف علمی - مطالب ابر تحقیق و پروژه

تحقیقات، مقالات، جزوات درسی، شبیه سازی، نرم افزار، برنامه کامپیوتر، نرم افزار
آندروید، نامه نگاری، اتوماسیون اداری، اکسل، نرم افزار شبیه سازی، مطالب درسی، ...

دریافت کتابچه خلاصه مقالات (فارسی)

اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ، ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ وﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و .... 4. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
اﺟﻜﺘﻮر و ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺮﻳﺪ اﺟﻜﺘﻮري ﺧﻮرﺷﻴﺪي. 5 ... ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژي ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ. در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. 58. ﻣﺪل. ﺳﺎزي و ﺗﺤﻠﻴﻞ. اﮔﺰرژي ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ اژﻛﺘﻮري ... ﺳﺎزي ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻠﻜﺘﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪي در ﺳﻴﻜﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ دﺳﻴﻜﻨﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪي ... ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي رﻃﻮﺑﺖ ...... ﮔﻴﺮ در
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.

گزارش عملکرد سال 87 - شرکت ملی نفت ایران

در این بررسي، با توجه به جنبه هاي ترمودینامیكي و سینتیک ..... در این تحقیق، با
هدف مدلسازي تحلیلي پروسه احتراق در جا در مخزن کوه موند، ضمن ..... نظر به اینكه
پارامترهاي محیطي نظیر دماي هوا، دماي تابشي، رطوبت ...... گیر رشته حفاري در سازند
هاي ...... این روش فواصل بین پالس هاي جریان حدود 10 درصد یک سیكل اعمال جریان مي
باشد و در.

کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

13 جولای 2015 ... بکارگیری رویکرد مورد استفاده در این تحقیق جهت مدل سازی، تحلیل آماری و ....
گرفتن ضریب نفوذ رطوبت متغیر با زمان و مکان، بدون استفاده از تقریب‌ها. .... از آن
جا که به کار بردن سیکل های ترمودینامیکی پیچیده نظیر بازیابی ... بررسی اثر
پارامترهای هندسی بر بازده اگزرژی شعله کم پیچش و مقایسه آنها با هم، مانند:

Archives for فوریه 2017 | آربیتا فایل - Page 29

26 فوریه 2017 ... انواع برج خنک کننده :الف) برجهاي خنک کننده مرطوب : WET – COOLING .... از انواع
برج خنک کن می توان به سه مدل مرطوب-خشک و مرطوب و خشک اشاره کرد که هر … ....
دانلود مقاله و پایان نامه پیرامون بررسی و تحلیل برج های خنک کننده به ... در این مقاله
روش های مختلف برای مدل سازی برج خنک کننده بر اساس ...... °C. رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ.

+ مشاوره انجام و دانلود پایان نامه مقاله فرم پروپوزال انتخاب موضوع مقاله ...

مقاله؟ انتخاب موضوع؟ توضیح درخواست :..... جزئیات درخواست بیان شود مقطع :. ......
محیط زیستی طرح نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان 2 آلودگی هوا محیط زیست "
مدلسازی ...... کن های خورشیدی و بررسی پارامترهای موثربر بازده ترمودینامیکی
مهندسی شیمی ...... در کلکتور آبگرمکن های خورشیدی با استفاده از تحلیل اگزرژی
مکانیک جامدات ...

مهندسی-مکانیک-mechanic-متلب-matlab-کتاب - ترمودینامیک

پرسشهای فلسفی گسترده ای پیرامون ترمودینامیک وجود دارد که تحلیل آنها غالباً در
حوزه ... ایده آ ل سازی در محاسبات ترمودینامیکی , گواهی بر این مساله است که
ترمودینامیک ... در ترمودینامیک با مفاهیمی نظیر مدل ایده آل سیکل کارنو یا سیکلهای
معادل آن ..... برچسب‌ها: دانلود مقاله پیرامون برج های خنک کننده, برج خنککننده, Cooling
tower, ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

۱۸۶; ۵۲ پایان نامه طراحی وپیاده سازی یک سیستم E-test ۵۵; ۵۳ پایان نامه طراحی وساخت
...... نیروگاه سیکل ترکیبی یزد ۱۷۰ ص; ۲۶۲ مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و
...... ۳۵ تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون به روش انالیز اگزرژی ۱۴۳ص ۱۴۳ .... ۳۷
افزودن راندمان حذف رطوبت از گاز توسط دیسکنت ها از طریق افزودنی به آنها ۱۱۶ص ...

بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که متغیرهای مرزهای خانواده، ساختار قدرت
خانواده و .... دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه الکترونیک .... هدف
کلی سوالات و پرسش های مطالعاتی تحقیق تعاریف عملیاتی رایانه ها مدل ها ...... و آدم
چندان با ثباتی نیستند، در مقابل درون گرایان افراد کم حرف و به نحوی گوشه گیر
هستند و در ...

دانلود مدل سه بعدی معماری با فرمت 3DS , Max , obj | فروشگاه فایل

3 مارس 2017 ... قال ویرایش در نرم افزارهای شبیه سازی سه بعدی مثل 3Ds Max و پلاگین ... دانلود مقاله
و تحقیق کامل در مورد نوشابه و انواع نوشابه (با قابلیت ... دانلود تحقیق مدل سازي
ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي آن.

دانلود مدل سه بعدی معماری با فرمت 3DS , Max , obj | فروشگاه فایل

3 مارس 2017 ... قال ویرایش در نرم افزارهای شبیه سازی سه بعدی مثل 3Ds Max و پلاگین ... دانلود مقاله
و تحقیق کامل در مورد نوشابه و انواع نوشابه (با قابلیت ... دانلود تحقیق مدل سازي
ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي آن.

دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و ...

10 ژانويه 2017 ... دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي
آن. سيستم سرمايشي رطوبتگير به دليل حذف بار برودتي نهان و ...

دانلود پروژه های مهندسی مکانیک

بررسی پتانسیل کاربرد سیستم سرمایش خورشیدی با مواد جاذب مایع .... طراحی آب
شیرین کن رطوبت زنی - رطوبت گیری خورشیدی و بررسی پتانسیل به کارگیری آن
در ایران ... مدل سازی و شبیه سازی دما و فشار در راکتورهای شکست حرارتی مجهز به میله
سرامیکی و بهینه ... تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون به روش آنالیز اگزرژی.

تحقیق و مقالات مکانیک PDFiran.com - دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه ...

17 نوامبر 2013 ... مدلسازی و تحلیل اتصالات مکانیکی و بررسی اثرات اصطکاک و لقی در آنها با ...
استخوان فیمر گاو با استفاده از روش سه نقطه ای و اثر دما و رطوبت بر آنها ..... تحلیل و
بهینه سازی سیکل ترکیبی ( برایتون - رنکین ) با استفاده از مفهوم اگزرژی ....
بررسی ترمودینامیکی و اقتصادی سرمایش هوای ورودی در سیکل ترکیبی.

مقالات بررسی(140) - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

1 دسامبر 2016 ... econometric model (۱) ...... دانلود تحقیق : جداسازی ارتعاشات سیستم تعلیق خودرو (
۱) ...... هواویزهای شهر تهران با استفاده از روش کریگینگ و رابطه آن با رطوبت هوا ......
۱۲۵۶۰. ساخت و بررسی سرعت گیر هیبریدی خورشیدی گرمایی برای کاربرد در .....
تحلیل انرژی و شبیه سازی یک سیکل تبرید جذبی-اجکتوری Energy ...

ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس، - Magiran

3 آگوست 2016 ... ارسال الکترونيکي مقاله ... سرمايش طبيعي يك ساختمان منفرد با سقف گنبدي در
مناطق گرم و خشك با ..... مدل سازي ديناميكي ربات هاي زميني و فضايي در حالت
زنجيرباز بر اساس ... استفاده از انواع سيكل هاي رانكين آلي براي توليد هيدروژن و
توان با بهره ... تحليل ارتعاشات آزاد يك توربين بادي محور افقي با پايه متحرك

وبلاگ یک مهندس... - نیروگاههای حرارتی Thermal power plant

برای دانلود متن کامل مقاله کنترل فازی سطح درام بویلر نیروگاه های حرارتی بحث
موردی ... Practical Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance Free
Download ... فصل 34 : شبیه سازی کامپیوتری درایو موتور و الکترونیک قدرت ...
used, the speed it can run at, and with gear pumps, the internal clearances
required.

فرآیند - سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تست جذب رطوبت گزارش کار ... رنگرزی سیکل شستشویی (Washing cycle) .... مدل
الکتریکی انتقال حرارت در کلکتور لوله خلاء با لوله حرارتی ... آنالیز اگزرژی واضح
ترین تحلیل بر پایه‌ قانون دوم ترمودینامیک است. .... دانلود پایان نامه بهینه سازی
سیستم توزین کارخانه آسفالت ...... سیستمهای گرمایشی سرمایشی و تهویه مطبوع.

وبلاگ یک مهندس... - نیروگاههای حرارتی Thermal power plant

برای دانلود متن کامل مقاله کنترل فازی سطح درام بویلر نیروگاه های حرارتی بحث
موردی ... Practical Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance Free
Download ... فصل 34 : شبیه سازی کامپیوتری درایو موتور و الکترونیک قدرت ...
used, the speed it can run at, and with gear pumps, the internal clearances
required.

دانلود مقاله|پروژه|پایان نامه

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی مسائل تخصیص افزونگی چند هدفه، در سیستم های .... مهم
تر از همه فرایند کنچینگ است که به منوظر حذف رطوبت و طعم نامطلوب می باشد. ....
عنوان کامل: مدلسازی طراحی ، تحلیل و پیاده سازی ، با اهدف ، بهینه سازی ابـعاد ......
عنوان کامل: پروژه بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل ترکیبی با استفاده از مفهوم
اگزرژی.

آموزش جامع کاربرد 3DS Max در معماری - amazon shop

اشنایی با منوی file – اشنایی با منوی edit و group – اشنایی با مدلسازی (1) – اشنایی
با ... بیش از ۵۴۰ مقاله رسمی ارائه شده در کنفرانس های برق کشور : .... ۵۰٫ تشریح
آماری و آزمون تجربی تلفات در شبکه های توزیع(تحلیلی در تلفات بخش مصرف
روستایی) ...... ۲۷۲٫ بررسی ترمودینامیکی و اقتصادی سرمایش هوای ورودی در سیکل
ترکیبی

چیلر و برج خنک کن

راهکارهای افزایش بازدهی سیستم خنک کن در نیروگاه های حرارتی از طریق مدلسازی در
یک واحد .... کنترل دمای حباب مرطوب شهر اهواز، با استفاده از روابط مربوط به دما و
رطوبت مطلق هوای .... در این مقاله سیکل جذبی یک و دو اثره با استفاده از نرم افزار
شبیه ساز ASPEN با ... روابط برای وسایل سرمایش با آب بخصوص برج خنک کننده
می باشد.

دانلود بیش از ۵۳۰ مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مکانیک

۲۷٫ کاربرد شبکه های فازی عصبی و عصبی مصنوعی در مدلسازی بویلر نیروگاه ۲۸٫
کاربرد ... ۷۸٫ مدلسازی و تحلیل عددی سرعت سوزش در سوخت های جامد شامل مفتول های
فلزی .... ۱۹۴٫ بهینه سازی سیکل هوای مرطوب توربین گاز همراه با تزریق بخار بورش
اگزرژی .... ۲۷۲٫ بررسی ترمودینامیکی و اقتصادی سرمایش هوای ورودی در سیکل
ترکیبی

شبکه اجتماعی تبیان - نسخه 3.0

مقاله اگزرژی و بازدهی فرآیندها (ترمودینامیک) مقاله اگزرژی و بازدهی فرآیندها .... طرح
آماری و مدل سازی انتخاب یک ماشین بین 950 ماشین در پارکینگ طرح آماری و مدل سازی
... دانلود پاسخنامه آزمون کشف المحجوب 1 نام کتاب بیانگر محتوای کتاب است چون ......
گزارش کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان گزارش کارآموزی سیکل ...

SID.ir | بهينه سازي ترموديناميکي و ترمواکونوميکي نيروگاه سيکل ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بهينه سازي ترموديناميکي و ... واژه: نيروگاه
سيکل ترکيبي، تحليل ترموديناميکي، بهينه سازي ترمواکونوميک، اگزرژي.

مهندسی-مکانیک-mechanic-متلب-matlab-کتاب - ترمودینامیک

پرسشهای فلسفی گسترده ای پیرامون ترمودینامیک وجود دارد که تحلیل آنها غالباً در
حوزه ... ایده آ ل سازی در محاسبات ترمودینامیکی , گواهی بر این مساله است که
ترمودینامیک ... در ترمودینامیک با مفاهیمی نظیر مدل ایده آل سیکل کارنو یا سیکلهای
معادل آن ..... برچسب‌ها: دانلود مقاله پیرامون برج های خنک کننده, برج خنککننده, Cooling
tower, ...

ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

روش های نوین طراحی سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع - طراحی سیستم ها به
... مدلسازی عددی و تحلیل اگزرژی سیستم جریان مبرد متغیر (VRF) · بررسی اثر ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 135 - مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده) .... 188 - نقد
روش شناسی تحقیقات تربیتی در ایران (چکیده) ...... 1285 - اثر تنش رطوبت تراكم و
رقم بر گندم ديم در شرايط شمال خراسان (چکیده) ...... 3356 - بررسی اتلاف اگزرژی در
سیکل ترکیبی توربین گازی با هوای تحتانی در مقایسه با ...

دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و ...

10 ژانويه 2017 ... دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي
آن. سيستم سرمايشي رطوبتگير به دليل حذف بار برودتي نهان و ...

دانلود مدل سه بعدی معماری با فرمت 3DS , Max , obj | فروشگاه فایل

3 مارس 2017 ... قال ویرایش در نرم افزارهای شبیه سازی سه بعدی مثل 3Ds Max و پلاگین ... دانلود مقاله
و تحقیق کامل در مورد نوشابه و انواع نوشابه (با قابلیت ... دانلود تحقیق مدل سازي
ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي آن.

دانلود تحقیق مدل سازی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی رطوبت گیر و ...

26 ا کتبر 2016 ... دانلود تحقیق مدل سازی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی رطوبت گیر و تحلیل اگزرژی
آن. سیستم سرمایشی رطوبتگیر به دلیل حذف بار برودتی نهان و ...

دریافت کتابچه خلاصه مقالات (فارسی)

اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ، ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ وﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و .... 4. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
اﺟﻜﺘﻮر و ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺮﻳﺪ اﺟﻜﺘﻮري ﺧﻮرﺷﻴﺪي. 5 ... ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژي ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ. در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. 58. ﻣﺪل. ﺳﺎزي و ﺗﺤﻠﻴﻞ. اﮔﺰرژي ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ اژﻛﺘﻮري ... ﺳﺎزي ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻠﻜﺘﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪي در ﺳﻴﻜﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ دﺳﻴﻜﻨﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪي ... ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي رﻃﻮﺑﺖ ...... ﮔﻴﺮ در
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.

پاورپوینت دام اجـــرا

افزونه رفع خطای 404 ( Fix 404 Error Links ) جوملا

طرح لایه باز کلاسیک آرایشگاه،مزون و بوتیک زنانه (بانوان)

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره لوله هاي فلزي پليمري ( متال پلاست )

كاربرد متالوژي در صنعت خودروسازي

درسنامه ونمونه سوالات ریاضی هفتم فصل 1و2

طرح توجیهی احداث تالار پذیرایی

درسنامه ونمونه سوالات ریاضی هفتم فصل 1و2

پاورپوینت فصل نهم تئوری حسابداری (1) تألیف دکتر رضا شباهنگ

دانلود نقشه GIS ژئومورفولوژیک استان همدان با فرمت Img