دانلود رایگان


دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي آن - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق مدل سازی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی رطوبت گیر و تحلیل اگزرژی آن

دانلود رایگان دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي آن سيستم سرمايشي رطوبت­گير به دليل حذف بار برودتي نهان و کاهش مصرف انرژي، جايگزين مناسبي براي سيستم هاي مرسوم تبريد تراکمي و يا جذبي مي­باشد. از اين رو بررسي انرژي و اگزرژي در اين سيستم­ ها به منظور به حداقل رساندن مصرف انرژي و تلفات اگزرژي ضروري به نظر مي رسد. با مدل­سازي ترموديناميکي سيکل و نوشتن معادلات موازنه جرم، انرژي، انتروپي و اگزرژي براي هر يک از اجزاي سيکل و حل آن به کمک نرم افزار EES، خصوصيات ترموديناميکي هوا در ورودي و خروجي هر يک از اجزاء سيكل به دست مي آيد و براي محاسبه ميزان افت اگزرژي و راندمان قانون دوم هر جزء مورد استفاده قرار مي­گيرند. نتايج براي دو حالت تغيير رطوبت نسبي در گستره 8/30% الي 45% در دماي ثابت C˚30 و تغيير دماي هوا در گستره5 /27 تا C˚5/37 براي رطوبت مطلق kgw/kga008/0 به دست آمده و ارائه شده و سپس مورد بحث قرار گرفته است.
واژه­ هاي کليدي: چرخ رطوبت­گير - سسيستم سرمايشي - اگزرژي
سيستم هاي سرمايشي رطوبت گير که براي خنک کردن و رطوبت زدايي از هوا بکار مي روند از انرژي گرمايي براي سرمايش استفاده مي کنند و جايگزين مناسبي براي روش هاي مرسوم سيستم هاي تبخير تراکمي و سرمايش جذبي بويژه در مناطق مرطوب و گرم هستند. سيستم هاي سرمايشي رطوبت گير از لحاظ مصرف انرژي مقرون به صرفه هستند. در يک تخمين اين سيستم ها ميزان انرژي الکتريکي را تا حدود 25% در هواي مرطوب نسبت به سيستم هاي مشابه کاهش مي دهند.
اگر هواي ورودي به ساختمان رطوبت بالايي به همراه داشته باشد، سيستم هاي سرمايشي تبخير تراکمي مرسوم به دليل بالا بودن بار نهان برودتي، بازده بالايي ندارند. اين سيستم ها براي خشک کردن هوا در بسياري از موارد مجبور به کارکرد در دما هاي پائين هستند که اين امر منجر به کاهش بازده آن ها مي شود.
اساس کار سيستم سرمايشي رطوبت گير بر مبناي چرخ رطوبت گير[1] است. زير­ساختار اين چرخ سلول هاي لانه زنبوري2 است كه دو طرف آن باز است و در ديواره هاي تشکيل دهنده اين لانه زنبوري ها از مواد خشک­کن جامد نظير سيليکاژل استفاده مي­گردد. هواي مرطوب ورودي ضمن عبور از اين
سلول­ ها رطوبت خود را از دست مي دهد و اين رطوبت در ديواره نگه داشته مي شود. چرخ بطور پيوسته بين دو جريان هوا کار مي کند. جريان اول که با عبور از چرخ، رطوبت خود را از دست مي دهد، هواي مصرفي و جريان دوم، يعني هواي گرمي­که کار خشک کردن و احياء چرخ را به عهده دارد هواي احياء كننده ناميده مي شود. ميزان رطوبت زدوده شده از هوا در اين چرخ ها به دماي هواي ورودي ، مقدار رطوبت هواي ورودي، نوع ماده جاذب ، سرعت هوا هنگام عبور از چرخ، مساحت سطح مقطع لانه زنبوري ها و نهايتاً سرعت گردش چرخ بستگي دارد.
شکل(1) شمايي از يک سيستم سرمايشي به کمک چرخ رطوبت گير را نشان مي دهد. رطوبت هواي ورودي پس از عبور از چرخ ( فرآيند 1-2) کاهش يافته و سپس با وارد شدن به يک چرخ بازيافت حرارتي که در حقيقت يک مبدل حرارتي جريان مخالف است (فرآيند 2-3) تا حدودي خنک مي شود. اين هوا با عبور از سيستم سرمايش تبخيري اول خنک­تر شده (فرآيند 3-4)، سپس هوا وارد اتاق يا فضاي مورد تهويه مي شود و با جذب گرما از هواي درون اتاق، دماي آن را كاهش مي­دهد. هواي خروجي از اتاق وارد سيستم سرمايش تبخيري دوم مي گردد (فرآيند 5-6). پس از آن با وارد شدن به چرخ بازيافت حرارتي و تبادل حرارت با هواي مصرفي مقداري گرم مي شود (فرآيند 6-7). هواي خروجي از مبدل قبل از ورود به چرخ رطوبت­گير توسط گرمکني گرم مي شود تا دماي لازم براي احياي چرخ را به دست آورد (فرآيند 8-7). براي احياي چرخ از منبع گرمايي که دماي آن در محدود C˚95-60 باشد استفاده مي گردد. هوا پس از احياي چرخ به محيط فرستاده مي شود.
تا کنون مطالعات زيادي بر روي طراحي و ساخت اين سيستم هاي سرمايشي رطوبت­گير انجام شده است. همچنين مطالعات نظري زيادي به منظور تحليل و بهينه سازي اين سيستم ها صورت گرفته است [1-4]. در برخي از مقالات، نتايج بررسي تجربي سيكل سرمايشي رطوبت­گير ارائه شده است[7-5]. مطالعات انجام گرفته بر روي سيستم هاي سرمايشي رطوبت­گير عمدتاً در زمينه قانون اول ترموديناميک بوده و تحقيقات کمي در زمينه قانون دوم ترموديناميک بر روي سيستم هاي مذکور گزارش شده است. لوان [8] تحليلي از قانون دوم ترموديناميك بدون در نظر گرفتن راندمان اجزاي سيستم انجام داد و براي محاسبه ضريب عملكرد (COP) بازگشت پذير، از دماي معادل چرخه کارنو استفاده کرد. وي تمام محاسبات خود را بر مبناي يک شرايط کارکرد خاص چرخ رطوبت گير انجام داد. ون [9] مطالعات کاري خود را فقط در زمينه چرخ رطوبت­گير متمرکز کرد. وي سعي کرد تعداد NTU و دماي رطوبت گير را با استفاده از قانون هاي اول و دوم ترموديناميک بهبود بخشد. کراس [10] سيکلي با اجزاي تماماً برگشت پذير و دارايCOP نامحدود پيشنهاد کرد. پنس و کداما [11] برآوردي از آنتروپي توليدي داخلي و خارجي در يک سيکل سرمايشي باز ارائه دادند و رابطه اي بر مبنايCOP کارنوي سيکل بيان کردند. کداما [12] اثر تغيير پارامتر هاي مختلف را بر روي سيکل سرمايشي بطور تجربي مورد مطالعه قرار داد و با جمع بندي نتايج آزمايش هايش اثر آنتروپي توليدي را بررسي کرد. مهمت و همكارانش [13] به طور تجربي به بررسي انرژي و آنتروپي در يك سيكل سرمايشي رطوبت­گير و بيان عوامل موثر در اتلاف انرژي پرداختند.
تحليل اگزرژي ابزار قدرتمندي براي طراحي، بهينه سازي و برآورد کارايي انرژي سيستم است. قوانين کلي براي تحليل اگزرژي در مراجع [15-14] آورده شده است. تحليل اگزرژي معمولاً به منظور تعيين مقدار بيشينه کارايي سيستم و شناختن مکان هاي اتلاف اگزرژي بکار مي رود. تحليل اگزرژي در سيستم هاي پيچيده ابزار قدرتمندي براي بررسي اجزاي آن بطور مجزا مي باشد. از کابرد هاي ديگر تحليل اگزرژي کمينه کردن کار مصرفي در سيستم هاي سرمايشي است. [16-18]
تحليل اگزرژي در سيستم هاي رطوبت گير سرمايشي براي تعيينCOP بازگشت پذير و پيدا کردن نقاط اتلاف اگزرژي که منجر به تفاوت ميانCOP بازگشت پذير وCOP واقعي سيستم مي شود کاربرد دارد. در اين مقاله هدف شبيه سازي يک سيکل سرمايشي رطوبت گير و تحليل انرژي و اگزرژي سيکل و اجزاي آن و نيز بررسي اثر دما و رطوبت هواي محيط بر عملکرد چنين سيکلي است. بدين منظور تجزيه و تحليل سيكل در گستره اي از دماها و رطوبت هاي هواي ورودي صورت گرفته و نتايج آن ارائه شده است.
شامل 12 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود تحقیق مدل سازی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی رطوبت گیر و تحلیل اگزرژی آن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ا - بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و

مدل سازی میکرو پمپ ها ..... از انرژی خورشید میتوان به طرق مختلف، مثل تولید برق،
گرمایش و سرمایش، .... هدف از این تحقیق مقایسه تحلیل تئوری و نتایج تجربی حاصل
از تست عملی بر ...... پارامترهای الکتریکی و ترمودینامیکی نیروگاه سیکل
ترکیبی ..... اندازه گیری رطوبت pH ..... دانلود پایان نامه آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های
خورشیدی.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات شانزدهمین ...

953 مقاله ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک که 24 الی 26 ....
شبیه سازی عددی و تجربی یک سیستم سرمایش تشعشعی شبانه با استفاده از .....
تحلیل و مدلسازی اگزرژی سیکل های توربین گازی همراه با تزریق بخار به داخل محفظه
احتراق ..... بهینه سازی ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی یک واحد تولید همزمان برق و
حرارت ...

تور - سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

اثرات هارمونيک های جريان مرتبه بالا روی ترانسفورماتور. مفاهيم تئوری. مدلسازی ...
شمای كلی يک ترانسفورماتور با مخزن روغن و سيستم جرقه گير ...... پارامترهای
الکتریکی و ترمودینامیکی نیروگاه سیکل ترکیبی راندمان و ..... در این تحقیق مدلی
تئوری و جامع برای تحلیل انرژی (قانون اول ترمودینامیک) و اگزرژی (قانون دوم
ترمودینامیک) ...

دانلود مدل سه بعدی معماری با فرمت 3DS , Max , obj | فروشگاه فایل

3 مارس 2017 ... قال ویرایش در نرم افزارهای شبیه سازی سه بعدی مثل 3Ds Max و پلاگین ... دانلود مقاله
و تحقیق کامل در مورد نوشابه و انواع نوشابه (با قابلیت ... دانلود تحقیق مدل سازي
ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي آن.

دانلودمقاله شبیه سازی شبکه به کمکN s 2 | Mank1

6 ا کتبر 2016 ... این مقاله در مورد شبیه سازی شبکه به کمکN s 2 می باشد. ... و OTCL بوسیله اسمبل و
پیکربندی اشیاء ، شبیه سازی را برپا می سازد (روی ... مدلهای در دسترس بی شماری
دارد. ... مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي آن ...
دانلود پایان نامه دوره ارشد بررسی تطبیقی و تحلیلی اوقات فراغت و ...

فایل - پیشرو بلاگ

دانلود فایل ورد تحقیق سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در نیروگاه ها
...... Similarly, in the discrepancy model of Porter and Lawler (١٩٦٨) people's job
.... دانلود دانلودفایل Word پایان نامه مراحل تحلیل دینامیکی شاتون ...... عنوان کامل
پروژه بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل ترکیبی با استفاده از مفهوم اگزرژی فرمت
فایل ...

شبکه اجتماعی تبیان - نسخه 3.0

مقاله اگزرژی و بازدهی فرآیندها (ترمودینامیک) مقاله اگزرژی و بازدهی فرآیندها .... طرح
آماری و مدل سازی انتخاب یک ماشین بین 950 ماشین در پارکینگ طرح آماری و مدل سازی
... دانلود پاسخنامه آزمون کشف المحجوب 1 نام کتاب بیانگر محتوای کتاب است چون ......
گزارش کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان گزارش کارآموزی سیکل ...

گل میخک

-برترین پکیج پایان نامه مدلسازی و بررسی امکان ساخت آشکار ساز Cd,Zn,Te برای
... -دریافت فایل مقاله ترجمه شده با عنوان یکپارچه سازی مدل های تجزیه و تحلیل ......
طراحی و عرضه شد و به دلیل کارکرد خوب و قابلیت های فراوان به سرعت همه گیر شد. ......
-دانلود آنالیز انرژی و اگزرژی و اگزرژی سیکل جذبی تک اثره لیتیم بروماید همراه با ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 135 - مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده) .... 188 - نقد
روش شناسی تحقیقات تربیتی در ایران (چکیده) ...... 1285 - اثر تنش رطوبت تراكم و
رقم بر گندم ديم در شرايط شمال خراسان (چکیده) ...... 3356 - بررسی اتلاف اگزرژی در
سیکل ترکیبی توربین گازی با هوای تحتانی در مقایسه با ...

دانلود تحقیق مدل سازی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی رطوبت گیر و ...

دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي
آن سيستم سرمايشي رطوبت­گير به دليل حذف بار برودتي نهان و کاهش مصرف ...

ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

روش های نوین طراحی سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع - طراحی سیستم ها به
... مدلسازی عددی و تحلیل اگزرژی سیستم جریان مبرد متغیر (VRF) · بررسی اثر ...

نقشه سایت

... /دانلود-مقاله-پژوهش-مدلسازی-تعالی-سازمانی-بـا-رویکرد-تحلیل-پوششی-داده‌ها.html
...... /دانلود-مقاله-پژوهش-بررسی-استفاده-مستقیم-از-گمانه-برای-سرمایش-در-اقلیم-آب-و
- ... /4051/دانلود-مقاله-پژوهش-تحلیل-انرژی‌--اگزرژی‌--اقتصادی-و-زیست-محیطی--‌4E‌--
...... -::-مکانیک/3887/دانلود-مقاله-پژوهش-مدل‌سازی-ترمودینامیکی-سیکل-جدید-و-اصلاح
...

کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

13 جولای 2015 ... بکارگیری رویکرد مورد استفاده در این تحقیق جهت مدل سازی، تحلیل آماری و ....
گرفتن ضریب نفوذ رطوبت متغیر با زمان و مکان، بدون استفاده از تقریب‌ها. .... از آن
جا که به کار بردن سیکل های ترمودینامیکی پیچیده نظیر بازیابی ... بررسی اثر
پارامترهای هندسی بر بازده اگزرژی شعله کم پیچش و مقایسه آنها با هم، مانند:

تور - سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

اثرات هارمونيک های جريان مرتبه بالا روی ترانسفورماتور. مفاهيم تئوری. مدلسازی ...
شمای كلی يک ترانسفورماتور با مخزن روغن و سيستم جرقه گير ...... پارامترهای
الکتریکی و ترمودینامیکی نیروگاه سیکل ترکیبی راندمان و ..... در این تحقیق مدلی
تئوری و جامع برای تحلیل انرژی (قانون اول ترمودینامیک) و اگزرژی (قانون دوم
ترمودینامیک) ...

پایان نامه پروژه کارآموزی ترجمه دانشگاهی

دانلود مجموعه مقالات و تحقیقات و پایان نامه و کارآموزی و مقاله های ترجمه شده و کارآموز ...
مرکز دانلود مقالات مقاله و پایان نامه های دانشگاهی در کلیه رشته و گرایش ها ... پروژه
ترموديناميک II.docx .... تحليل اگزرژي در ايستگاه تقليل فشار گاز طبيعي دروازه
شهري.doc .... لرزش گير.doc .... مدل سازي جريان مواد در فرآيند هاي بازيافت آلياژهاي .
doc.

سامانه خدمات برخط دانش آموزی-دانشجویی مولانا

دانلود مدل¬سازی عضو کابلی با نرم افزار SAP2000 و اعمال پیش تنیدگی ...... دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت خدمات تاسیسات ساختمانی (گرمایش و سرمایش) ...... دانلود
آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی ..... دانلود تحلیل ترمودینامیکی و طراحی سیکل
تبرید مغناطیسی ...... دانلود تحقیقی در موردتحلیل استاتیک مخزن ضربه گیر.

بهترین سایت کارآموزی و پروژه تی وی 28

پیاژه معتقد است که این فرآیند از طریق درون سازی یا جذب و برون‌سازی یا انطباق انجام
... منبع : بهترین سایت کارآموزی و پروژهدانلود پروژه تاثیر وجود مشاور بر تصمیم ...
دانلود پایان نامه بررسی پروسه تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی از ...
پارامترهای الکتریکی و ترمودینامیکی نیروگاه سیکل ترکیبی ...... والدین آسان
گیر

انتقال حرارت - بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و ...

ذخيره سازی انرژی ... استفاده از انرژی های تجديد پذير در سيستم های گرمايش و
سرمايش ساختمان خورشيدی. چكيده .... مراقبت‌های لازم برای اثرات رطوبت و نم ... اندازه
گیر یاختلاف دما در طول کلکتور .... بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 200
لیتر بر ساعت .... آنالیز اگزرژی واضح ترین تحلیل بر پایه‌ قانون دوم ترمودینامیک
است.

دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و ...

10 ژانويه 2017 ... دانلود تحقیق مدل سازي ترموديناميکي سيكل سرمايشي رطوبت گير و تحليل اگزرژي
آن. سيستم سرمايشي رطوبتگير به دليل حذف بار برودتي نهان و ...

مکانیک, کارشناسی,کارشناسی ارشد, پایان نامه,مقاله,تحقیق, دانلود, جزوه

روش تبديل ترموديناميکي يک نيروگاه گازي موجود به نيروگاه سيکل ترکيبي ...
مقاله با عنوان: تحلیل اجزای محدود مکانیزم ایمنی در یک کنترل کننده مکانیکی با نرم
افزار ABAQUS .... دانلود پروژه رشته مکانیک - Desicant cooling system با فرمت ورد
... دانلود پایان نامه ارشد مکانیک - مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی
...

Archives for فوریه 2017 | آربیتا فایل - Page 29

26 فوریه 2017 ... انواع برج خنک کننده :الف) برجهاي خنک کننده مرطوب : WET – COOLING .... از انواع
برج خنک کن می توان به سه مدل مرطوب-خشک و مرطوب و خشک اشاره کرد که هر … ....
دانلود مقاله و پایان نامه پیرامون بررسی و تحلیل برج های خنک کننده به ... در این مقاله
روش های مختلف برای مدل سازی برج خنک کننده بر اساس ...... °C. رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ.

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

عنوان:..... hانجام پروژه مدلسازی و تحلیل . ... آلایندگی و زیان های اقتصادی استفاده از
سرعت گیر در خیابان های شهری در کل کشور Fulltext ... آنالیز انرژی و اگزرژی یک
میکروتوربین و بهینه سازی ترمو- اقتصادی- زیست محیطی آن توسط الگوریتم
ژنتیک ...... بررسی ترمودینامیکی و اقتصادی سرمایش هوای ورودی در سیکل ترکیبی
Fulltext

مهندسی فرآیند

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺑﺮاي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي درﺳﺖ ﻳﻚ ...... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺘﮕﺮاﺳﻴﻮن ﺣﺮارﺗﻲ (اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي) و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮ ...... ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺮژي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ ...... ﻧﺪازه ذرات و ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﻄﻲ
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ...... در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ، ﺣﺠﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در اﻃﺮاف ﺧﺸﻚ ﻛﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻼن رﻃﻮﺑﺖ
.

فایل - پیشرو بلاگ

دانلود فایل ورد تحقیق سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در نیروگاه ها
...... Similarly, in the discrepancy model of Porter and Lawler (١٩٦٨) people's job
.... دانلود دانلودفایل Word پایان نامه مراحل تحلیل دینامیکی شاتون ...... عنوان کامل
پروژه بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل ترکیبی با استفاده از مفهوم اگزرژی فرمت
فایل ...

گزارش عملکرد سال 87 - شرکت ملی نفت ایران

در این بررسي، با توجه به جنبه هاي ترمودینامیكي و سینتیک ..... در این تحقیق، با
هدف مدلسازي تحلیلي پروسه احتراق در جا در مخزن کوه موند، ضمن ..... نظر به اینكه
پارامترهاي محیطي نظیر دماي هوا، دماي تابشي، رطوبت ...... گیر رشته حفاري در سازند
هاي ...... این روش فواصل بین پالس هاي جریان حدود 10 درصد یک سیكل اعمال جریان مي
باشد و در.

مهندسی فرآیند

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺑﺮاي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي درﺳﺖ ﻳﻚ ...... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺘﮕﺮاﺳﻴﻮن ﺣﺮارﺗﻲ (اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي) و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮ ...... ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺮژي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ ...... ﻧﺪازه ذرات و ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﻄﻲ
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ...... در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ، ﺣﺠﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در اﻃﺮاف ﺧﺸﻚ ﻛﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻼن رﻃﻮﺑﺖ
.

آموزش جامع کاربرد 3DS Max در معماری - amazon shop

اشنایی با منوی file – اشنایی با منوی edit و group – اشنایی با مدلسازی (1) – اشنایی
با ... بیش از ۵۴۰ مقاله رسمی ارائه شده در کنفرانس های برق کشور : .... ۵۰٫ تشریح
آماری و آزمون تجربی تلفات در شبکه های توزیع(تحلیلی در تلفات بخش مصرف
روستایی) ...... ۲۷۲٫ بررسی ترمودینامیکی و اقتصادی سرمایش هوای ورودی در سیکل
ترکیبی

وبلاگ یک مهندس... - نیروگاههای حرارتی Thermal power plant

برای دانلود متن کامل مقاله کنترل فازی سطح درام بویلر نیروگاه های حرارتی بحث
موردی ... Practical Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance Free
Download ... فصل 34 : شبیه سازی کامپیوتری درایو موتور و الکترونیک قدرت ...
used, the speed it can run at, and with gear pumps, the internal clearances
required.

بهترین سایت کارآموزی و پروژه تی وی 28

پیاژه معتقد است که این فرآیند از طریق درون سازی یا جذب و برون‌سازی یا انطباق انجام
... منبع : بهترین سایت کارآموزی و پروژهدانلود پروژه تاثیر وجود مشاور بر تصمیم ...
دانلود پایان نامه بررسی پروسه تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی از ...
پارامترهای الکتریکی و ترمودینامیکی نیروگاه سیکل ترکیبی ...... والدین آسان
گیر

تورکو موزیک | دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم - مطالب ارسال شده ...

15 سپتامبر 2016 ... اتومبیل خود در یخ گیر کرده باشید می دانید که اگر چرخها بچرخند هیچ نیروی جلو .... "
مدیریت استفاده و بهره برداری آب حاصل از چگالش رطوبت هوا در کولر ..... مدل سازی سه
بعدی و تحلیل تنش در یک مخزن سوخت - دانلود مقاله|کتاب . ..... سازی ترمودینامیکی
سیکل ترکیبی با استفاده از مفهوم اگزرژی . .... بررسی سرمایش .

دانلود رایگان مقالات عمران و معماری - شوتینگ زباله

8475 آناليز اگزرژي سيستم هاي طبقه اي خنك كاري دماپائين واحد اولفين.pdf ... 8515
بهينه سازي شبكه بخار با استفاده از تحليل پينچ و مدل سخت افزاري توربين.pdf ...
سيكل تركيبي كمپرسوري- اجكتوري خورشيدي براي تهويه مطبوع و سرمايش.pdf ....
برخورد با مانعی مثل سرعت گیر به داخل دستگاه کمپکتور کـه در اطاقـک جمع آوری
زبـاله ...

چیلر و برج خنک کن

راهکارهای افزایش بازدهی سیستم خنک کن در نیروگاه های حرارتی از طریق مدلسازی در
یک واحد .... کنترل دمای حباب مرطوب شهر اهواز، با استفاده از روابط مربوط به دما و
رطوبت مطلق هوای .... در این مقاله سیکل جذبی یک و دو اثره با استفاده از نرم افزار
شبیه ساز ASPEN با ... روابط برای وسایل سرمایش با آب بخصوص برج خنک کننده
می باشد.

نسخه قابل چاپ

عنوان را ایمیل نمائید دانلود رایگان .... 61 پست های (33) 20/132 کیلوولت معمولی
جداول فنی تجهیزات سوئیچ گیر .... کاربرد تکنولوژی بیسیم در نیروگاه های سیکل
ترکیبی محاسن و چالشها ... مدل سازی خطای امپدانس بالا در شبکه های توزیع انرژی
الکتریکی ... جایابی بهینه محدودکننده جریان خطا و تحلیل اثر آن بر پایداری حالت
گذرا

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات شانزدهمین ...

953 مقاله ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک که 24 الی 26 ....
شبیه سازی عددی و تجربی یک سیستم سرمایش تشعشعی شبانه با استفاده از .....
تحلیل و مدلسازی اگزرژی سیکل های توربین گازی همراه با تزریق بخار به داخل محفظه
احتراق ..... بهینه سازی ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی یک واحد تولید همزمان برق و
حرارت ...

پاورپوینت درباره آماده كردن منزل براي انجام زايمان

پاورپوینت درباره UPS

تحقیق/مقاله آماده اهداف و چرایی توسعه اقتصادی‎ با فرمت ورد(word)

فایل فلش فارسی نوکیا n8 با RM-596 ورژن 111.040.1511

فایل فلش فارسی نوکیا n8 با RM-596 ورژن 111.040.1511

تحقیق در مورد مجسمه سازی

کم

پاورپوینت حسابرسی سیستم های اطلاعاتی رایانه ای

کم

نقشه و گزارش زمین شناسی 100.000 رباط قره بیل