دانلود رایگان


كودكان عقب مانده و استثنائي و مسائل سازگاري خانواده آنها - دانلود رایگاندانلود رایگان کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها

دانلود رایگان كودكان عقب مانده و استثنائي و مسائل سازگاري خانواده آنها فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات85
البرزی (1375) درباره تاثير کودک عقب مانده ذهني بر والدين و رويارويي پدر و مادر با کودک عقب مانده ذهني نشان ميدهد که والدين به واکنشهای مختلفي دچار مي شوند که عبارتند از:احساس خجالت (41درصد)، احساس گناه (37درصد)، پنهان کردن فرزند (10درصد).
خانواده در ارتباط با داشتن چنين فرزندی فشارهايي را تحمل ميکند که از جمله آن مواردی از قبیل نگراني برای فرزند (87درصد)، آزردگي عصبي (2/53درصد)، تاثير بر روابط خانواده (23درصد)، اختلاف زناشويي (18درصد) اشاره نمود (شريفي درآمدی، 1381ص165-164).
فابر (1959) يکي از اولين پژوهشگراني است که انواع استرس ايجادشده در خانواده که ناشي از پي بردن به معلوليت کودک است را مورد بررسي قرار ميدهد. يکي ازرايج ترين اين استرس ها، واکنش اندوه است. اين واکنش سمبل يا نشانه مرگ کودک طبيعي است. بعبارت ديگر، داشتن کودک معلول نشانه از دست دادن يک کودک طبيعي است. آگاهي از اينکه کودک آنها با مشکل متولد شده است و اين مشکل ادامه خواهديافت، فرايندي از اندوه را موجب ميشود که شبيه اندوهي است که اعضاء خانواده کودک در حال فوت با آن روبرو است.
فابر اشاره مي کند که وجود کودک معلول اغلب موجب اختلال در رشد و تعالي خانواده نيز مي شود. او ويژگي بحراني که خانواده با آن روبرو است را مانند يک توقف در چرخه زندگي خانواده تعريف مي کند که در اثر آن :
الف) رشدوتکامل خانواده کند مي شود
ب) هماهنگي ميان و ظايف اعضاء خانواده مختل مي گردد، در حاليکه در شرايط عادی اين هماهنگي موجب رشد و تکامل خانواده مي شود (ملك پور، 1369).
از عوامل فشارزا بر خانواده و والدين کودکان معلول، عوامل غير اجتنابي هستند که در برابر فعاليتها و اهداف خانواده موانعي را بوجود مي آورند، اين عوامل مشقت های عمومي هستند که با فعاليتهای تفريحي، فرصتهای شغلي و فعاليتهای مربوط به سازمان خانواده مرتبط هستند. مک کابين و همکاران معتقدند که هم ميزان و هم انعطاف تفريح و فراغت در اين خانواده ها کاهش مي يابد و به همان صورت نيز به دليل کارهای زياد مسايل زماني کاهش پيدا مي کند. عوامل فشارزای ديگر ناشي از زندگي اجتماعي خانواده مي باشند (حسين نژاد، 1375).
کازات و ماروين (1984)، فابر (1959) واکنش های منفي که والدين از دوستان و همسايگان مشاهده مي کنند و همچنين خجالت و احساس شرم والدين و يا خواهران و برادران به خاطر فرزند يا برادرشان، همچنين ترس از حوادث و تصادفات نيز ميتواند منجر به انزوای اجتماعي خانواده گردند (دارلينگ و سليگمن، 1989به نقل از ايلالی،1376).
در خانواده هاي كودكان معلول مادر بيشترين دشواري و فشار را در نگهداري كودك تجربه مي كند. با حضور كودك معلول در خانواده مادر ديگر قادر نيست مانند قبل كارهايي مثل آماده كردن غذا، شستن لباسها، خريد هفتگي خانه و كمك در تكاليف مدرسه را بخوبي انجام دهد. زماني را كه صرف افراد ديگر خانواده مي كرد، كاهش مي يابد. زيرا بيشتر وقت او صرف مواظبت و تامين احتياجات كودك معلول مي شود. با دور شدن مادر از كارهاي قبلي، ساير اعضاي خانواده بيشتر احساس مسوليت مي كنند. ممكن است براي افراد ديگر خانواده، سازگاري با فشارها و امور جديد كه ناشي از وجود كودك معلول است، بسيار مشكل باشد (اديب سرشكي، 1380ص132).
3-1-اهميت وضرورت
يكي از مهمترين لوازم سلامت رواني، وجود محيط خانوادگي سالم است. اين محيط زندگي را مي توان طوري تنظيم كرد، كه هر چند در بهبود وضع افراد، موثر نباشد لااقل موجب تخريب آنها نگردد. در جامعه ما اعتقاد بر اين است كه حمايت از نظام اجتماعي، حمايت از همه اعضاي آن مي باشد.
با توجه به آمار دانش آموزان در سال 1370 كه حدود 15ميليون نفر برآورد شده وبا توجه به متوسط درصد انواع دانش آموزان استثنايي، لذا تخمين زده مي شود در كشور حدود 2ميليون دانش آموز استثنايي وجود دارد (سيف نراقي، 1380ص18).
بنابراين تعداد قابل توجهي از خانواده ها در جامعه ايراني از اثرات منفي داشتن يك كودك معلول و همچنين از بار مراقبتي بسيار زياد، فشارهاي رواني، اجتماعي و مالي ناشي از داشتن يك كودك معلول رنج مي برند، كه اين عوامل مي توانند، ثبات خانوادگي را برهم زده و باعث برهم ريختگي سازمان خانواده شوند. ازطرف ديگر بسياري از متخصصاني كه با افراد معلول و استثنايي كارمي كنند به اهميت توجه به اين خانواده ها واقف هستند و همچنين اثرات حضور يك كودك معلول را بر پويايي يك خانواده درك مي كنند. متخصصين كودكان استثنايي از تاثير منفي و مثبت يك كودك بر خانواده باخبرند (ماهر، 1377ص626).
مادران با توجه به ساختار شخصيتي خود بيشتر احساس مسوليت و يا گاهي احساس گناه مي كنند كه اين مكانيزم، باعث كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ناتواني و معلوليت فرزند و حمايت افراطي از كودك معلول مي شود. ازطرفي چون مادران بيشتر وقت و انرژي خود را صرف كودك مي كنند، بيشتر از پدران با همسايگان، اطرافيان و فاميل ارتباط دارند و در معرض توضيح دادن وضعيت كودك قرار مي گيرند. مادران بيشتر بر حسب مسايل هيجاني، روابط خانوادگي و خارج از خانواده واكنش نشان مي دهند (رضازاده، 1379).
مطالعاتي كه در مورد تاثير تولد يك كودك مبتلا به ناتواني بر خانواده انجام گرفته نشان مي دهد كه در مورد مادران سطوح بالايي از فشار رواني (كازاك و بكمن، 1991)، نشانگان افسردگي و از هم گسيختگي خانوادگي (بريستول گالا و كراسكوپلور،1980) و همچنين فرصت كمتري براي خود و همچنين سلامت جسمي و خلقيات سطح پايين دارند (هولرويد،1974 به نقل از منصف زاده، 1377).
درمطالعه اي كه در مورد مشكلات رواني-اجتماعي خانواده هاي كودكان معلول انجام گرفت نشان داده شده كه والدين كودكان عقب مانده ذهني و جسمي، روان رنجوري بيشتري را نسبت به خانواد هاي عادي داشتند و سازگاري زناشويي در خانواده هاي عقب مانده ذهني پايين تر بود (سينگ هاي ، گويال ، پرشاد ، سينگ هاي، واليا ،1990).
وقتی والدين با عقب ماندگی فرزند خود روبرو می شوند به دنبال جايی يا کسانی می گردند که آنان را در چگونگی برخورد و سازگاری با اين پديده راهنمايی نمايند. وظيفه ما کمک به والدين در جهت سازگاری و از طرفی کمک در جهت يافتن علت به منظور رهايی از احساس گناه و يا اختلافات زناشويی و غيره است (يعقوبی، 1372).
با توجه به مطالبی که مطرح شد تحقيق حاضر به مقايسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذير با مادران کودکان عادی خواهد پرداخت. در اين پژوهش سازگاری اجتماعی در هفت بعد (انجام وظايف روزمره، شرکت در فعاليتهای اجتماعی و فوق برنامه، روابط خويشاوندی، روابط زناشويی، نقش والدينی، روابط خانوادگی، موقعيت اقتصادی بررسی خواهد شد.


کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کودکان عقب مانده و استثنایی و مسائل سازگاری خانواده آنها | background

15 فوریه 2018 ... کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها. فرمت فایل: word (قابل
ویرایش) تعداد صفحات 85. آنها خاطر نشان می سازند. خانواده هایی که از نظر وضعیت
آموزشی، تربیتی و فرهنگی در وضعیت مناسبی نیستند و از امکانات حمایتی
برخوردار نباشند و شرایط اقتصادی بدی داشته باشند، فرایند سازگاری را ...

پايگاه دانلود رایگان کتاب

... با دیگران، رویکردها و قابلیت‌های خود را تغییر دهید. فراموش نکنید که الگوهای
رفتاری ما در طی سالیان درازی شکل گرفته‌اند و تغییر دادن آنها نیازمند زمان است.
کتاب صوتی " روش‌های بازکردن سرِ صحبت و دوست‌یابی" اثر " دان گابور" را از نوار
دانلود کنید و گوش دهید. دانلود کتاب صوتی" روش‌های بازکردن سرِ صحبت و دوست‌یابی
" از اینجا ...

کودکان عقب مانده و استثنایی و مسائل سازگاری خانواده آنها | download2

22 فوریه 2018 ... کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها. فرمت فایل: word (قابل
ویرایش) تعداد صفحات 85. آنها خاطر نشان می سازند. خانواده هایی که از نظر وضعیت
آموزشی، تربیتی و فرهنگی در وضعیت مناسبی نیستند و از امکانات حمایتی
برخوردار نباشند و شرایط اقتصادی بدی داشته باشند، فرایند سازگاری را ...

کودکان عقب مانده و استثنایی و مسائل سازگاری خانواده آنها | booklet

26 ژانويه 2018 ... کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها. فرمت فایل: word (قابل
ویرایش) تعداد صفحات 85. آنها خاطر نشان می سازند. خانواده هایی که از نظر وضعیت
آموزشی، تربیتی و فرهنگی در وضعیت مناسبی نیستند و از امکانات حمایتی
برخوردار نباشند و شرایط اقتصادی بدی داشته باشند، فرایند سازگاری را ...

کودکان عقب مانده و استثنایی و مسائل سازگاری خانواده آنها | html

17 فوریه 2018 ... کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها. فرمت فایل: word (قابل
ویرایش) تعداد صفحات 85. آنها خاطر نشان می سازند. خانواده هایی که از نظر وضعیت
آموزشی، تربیتی و فرهنگی در وضعیت مناسبی نیستند و از امکانات حمایتی
برخوردار نباشند و شرایط اقتصادی بدی داشته باشند، فرایند سازگاری را ...

کودکان عقب مانده و استثنایی و مسائل سازگاری خانواده آنها | full

13 فوریه 2018 ... کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها. فرمت فایل: word (قابل
ویرایش) تعداد صفحات 85. آنها خاطر نشان می سازند. خانواده هایی که از نظر وضعیت
آموزشی، تربیتی و فرهنگی در وضعیت مناسبی نیستند و از امکانات حمایتی
برخوردار نباشند و شرایط اقتصادی بدی داشته باشند، فرایند سازگاری را ...

کودکان مبتال به سندرم داون ی بر مشکالت رفتار ی رفتار - ی شناخت ...

دكتری روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي. ، واحد علوم و ... ماندگي ذهني خصوصیت
عمده سندروم داون است كه اكثر آنان به گروه عقب مانده ذهني متوسط و شديد متعلق هستند و
فقط .... آورد . كودكان مبتال به اختالل. های رفتاری؛ خانواده،. آموزشگاه و اجتماع را با
مسائل و دشواری. های گوناگوني مواجه مي. كند و آنها را نیز در برابر آشفتگي. های رواني.
–.

مقاله کودکان عقب مانده و استثنایی و مسائل سازگاری خانواده آنها | file4

29 ژانويه 2018 ... مقاله کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها. این محصول در قالب
ورد و قابل ویرایش در 115 صفحه می باشد. مقدمه. وجود یک جامعه سالم از نظر بهداشت روان
، وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعهمانند مجامع، گروهها و خانواده های موجود در آن جامعه
است وجود خانواده های سالم ودارای سلامت روان می تواند تاثیر بسزایی ...

کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها | ناصر دانلود

3 مارس 2018 ... کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها. فرمت فایل: word (قابل
ویرایش) تعداد صفحات 85. آنها خاطر نشان می سازند. خانواده هایی که از نظر وضعیت
آموزشی، تربیتی و فرهنگی در وضعیت مناسبی نیستند و از امکانات حمایتی
برخوردار نباشند و شرایط اقتصادی بدی داشته باشند، فرایند سازگاری را ...

کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها | ناصر دانلود

3 مارس 2018 ... کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها. فرمت فایل: word (قابل
ویرایش) تعداد صفحات 85. آنها خاطر نشان می سازند. خانواده هایی که از نظر وضعیت
آموزشی، تربیتی و فرهنگی در وضعیت مناسبی نیستند و از امکانات حمایتی
برخوردار نباشند و شرایط اقتصادی بدی داشته باشند، فرایند سازگاری را ...

خواب و رويا از نظر علم روانشناسي و قرآن - دانلود رایگان

خواب و رويا از نظر علم روانشناسي و قرآن - دانلود رایگان. دانلود رایگان تحقيق , مقاله ,
خواب و رويا از نظر علم روانشناسي و قرآن, docx, doc دانلود رایگان خواب و رويا از نظر
علم روانشناسي و قرآن خواب و رويا از نظر علم روانشناسي و قرآن مقدمه همه ما خواب می
بینیم، اما اگر در مرحله خواب REM بیدارمان کنند، به ندرت به یاد می آوریم که چه خوابی
دیده ...

کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها | ناصر دانلود

3 مارس 2018 ... کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها. فرمت فایل: word (قابل
ویرایش) تعداد صفحات 85. آنها خاطر نشان می سازند. خانواده هایی که از نظر وضعیت
آموزشی، تربیتی و فرهنگی در وضعیت مناسبی نیستند و از امکانات حمایتی
برخوردار نباشند و شرایط اقتصادی بدی داشته باشند، فرایند سازگاری را ...

چالشِ هوادارانِ بومیِ غربِ مُتجدِّد با اَصالت‌های انقلابی - Tebyan - تبیان

10 ساعت قبل ... اگرچه واقع‌بینی، تعبیرِ نیکو و موجهی است، اما تلقیِ خاصِ اعتدال‌گرایان از آن، محلّ
اشکال است. نیروهای ... دولت‌های غربی، خود را «پیشرفته» و جوامعِ دیگر را «عقب‌مانده»
می‌انگارند، در حالی که ملاکِ «پیشرفت» و «پسرفت» در نوعِ انسان، «تکاملِ معنوی و
روحیِ خودِ انسان» است، نه «پیچیده‌تر شدنِ جهاتِ مادّی و ابزاریِ زندگی‌اش».

کودکان عقب مانده و استثنایی و مسائل سازگاری خانواده آنها | full

13 فوریه 2018 ... کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها. فرمت فایل: word (قابل
ویرایش) تعداد صفحات 85. آنها خاطر نشان می سازند. خانواده هایی که از نظر وضعیت
آموزشی، تربیتی و فرهنگی در وضعیت مناسبی نیستند و از امکانات حمایتی
برخوردار نباشند و شرایط اقتصادی بدی داشته باشند، فرایند سازگاری را ...

کودکان عقب مانده و استثنایی و مسائل سازگاری خانواده آنها | freesoft

3 مارس 2018 ... کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها. فرمت فایل: word (قابل
ویرایش) تعداد صفحات 85. آنها خاطر نشان می سازند. خانواده هایی که از نظر وضعیت
آموزشی، تربیتی و فرهنگی در وضعیت مناسبی نیستند و از امکانات حمایتی
برخوردار نباشند و شرایط اقتصادی بدی داشته باشند، فرایند سازگاری را ...

چالشِ هوادارانِ بومیِ غربِ مُتجدِّد با اَصالت‌های انقلابی - Tebyan - تبیان

10 ساعت قبل ... اگرچه واقع‌بینی، تعبیرِ نیکو و موجهی است، اما تلقیِ خاصِ اعتدال‌گرایان از آن، محلّ
اشکال است. نیروهای ... دولت‌های غربی، خود را «پیشرفته» و جوامعِ دیگر را «عقب‌مانده»
می‌انگارند، در حالی که ملاکِ «پیشرفت» و «پسرفت» در نوعِ انسان، «تکاملِ معنوی و
روحیِ خودِ انسان» است، نه «پیچیده‌تر شدنِ جهاتِ مادّی و ابزاریِ زندگی‌اش».

کودکان عقب مانده و استثنایی و مسائل سازگاری خانواده آنها | booklet

26 ژانويه 2018 ... کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها. فرمت فایل: word (قابل
ویرایش) تعداد صفحات 85. آنها خاطر نشان می سازند. خانواده هایی که از نظر وضعیت
آموزشی، تربیتی و فرهنگی در وضعیت مناسبی نیستند و از امکانات حمایتی
برخوردار نباشند و شرایط اقتصادی بدی داشته باشند، فرایند سازگاری را ...

پايگاه دانلود رایگان کتاب

... با دیگران، رویکردها و قابلیت‌های خود را تغییر دهید. فراموش نکنید که الگوهای
رفتاری ما در طی سالیان درازی شکل گرفته‌اند و تغییر دادن آنها نیازمند زمان است.
کتاب صوتی " روش‌های بازکردن سرِ صحبت و دوست‌یابی" اثر " دان گابور" را از نوار
دانلود کنید و گوش دهید. دانلود کتاب صوتی" روش‌های بازکردن سرِ صحبت و دوست‌یابی
" از اینجا ...

دانلود فایل ( پایان نامه كودكان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری ...

19 فوریه 2018 ... کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید نام محصول دانلودی: پایان نامه
كودكان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها درجه کیفی و رضایت از
دانلود:عالی. پایان نامه كودكان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها. ادامه
مطلب ...

کودکان عقب مانده و استثنایی و مسائل سازگاری خانواده آنها | html

17 فوریه 2018 ... کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها. فرمت فایل: word (قابل
ویرایش) تعداد صفحات 85. آنها خاطر نشان می سازند. خانواده هایی که از نظر وضعیت
آموزشی، تربیتی و فرهنگی در وضعیت مناسبی نیستند و از امکانات حمایتی
برخوردار نباشند و شرایط اقتصادی بدی داشته باشند، فرایند سازگاری را ...

کم‌توانی ذهنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عوامل محیطی اجتماعی: تأثیرات محدودتری در بروز عقب ماندگی ذهنی دارند و شامل فقر،
تغذیه، ناپایداری خانواده، وضعیت اقتصادی – اجتماعی بد و محرومیت‌های فرهنگی و ...
انسان و بعد کودکی است با خصوصیات و تفاوتهای استثنایی نسبت به سایر
کودکان؛ و همین ویژگی‌ها و خصوصیات است که معلمان و اولیا باید خودشان را با آن
سازگار کنند.

برنامه چاپ فاکتور تحت اکسل

دانلود گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی

آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی - حسن امین پور - پیام نور

دانلود فایل ریکاوری twrp سامسونگ n920c تست شده اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

ترجمه کتاب Management Information system تالیف James A.o'Brien و George M.markas

سياست خارجي جمهوري اسلامي از ديدگاه امام خميني

پاورپینت در مورد گزینش

دانلود رفع مشکل بلوتوث و وای فای سامسونگ J710F سری 2016 با لینک مستقیم

دانلود PDF کتاب جام جهانی در جوادیه اثر داوود امیریان

پاور پوينت تحليل معماري فرهنگسراي بهمن