دانلود رایگان


پژوهش اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان پژوهش اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در257 صفحه می باشد.
مقدمه
ازآن جا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش هاي علمي همراه با پديده ها و نيازهاي هر عصر بوده است، امروزه نيز توجه به مسايل زنان و مطالعات پيرامون آنها ونياز به پژوهش علمي دررابطه با آن به صورت يك امر ضروري ظاهر شده است. موضوعي كه تقريباً تا مدتي پيش به دلايل خاص فرهنگي، تاريخي وشايد به خاطر عدم شناخت و اهميت آن نقش چنداني در مطالعات علوم انساني نداشته است، اكنون بخشي از كل رشته هاي علوم انساني را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمي و اجرايي در سطح ملي و بين المللي گرديده است.
در اين راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشي از مطالعات زنان به دليل اهميت بنيادي كه در وضعيت زنان در عرصه هاي گوناگون دارد قابل تتبع بيشتري مي باشد.از طرفي حقوق زن در مقايسه با ساير نظام هاي حقوقي مربوط به افراد شكل خاص خود را نيز دارد و آن به دليل تنوع جنبه هاي حقوقي مربوط به آن است به طوري كه درميان كليه شاخه هاي علم حقوق براي خود جايگاه ويژه اي دارد، زيرا زنان علاوه بر اين كه نيمي از جمعيت هر جامعه را تشكيل مي دهند، طيف وسيعي از اقشار گوناگون جامعه را نيز در بر مي گيرند.بدين ترتيب حقوق زن ضمن اين كه از جنبه حقوق بين المللي و حقوق داخلي قابل بررسي است، به طور مستقيم و غيرمستقيم با تمام زمينه هاي حقوقي و به عبارتي با كل علم حقوق در ارتباط است.
در تعريف حقوق زن مي توان گفت در سطح كلي، جزيي از حقوق بشر است كه به عنوان حقوق اساسي و غيرقابل انتقالي تلقي شده كه براي زندگي زن به عنوان يك انسان ضروري است و به صورت جزيي تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقي كه براي زندگي انساني زن به واسطه زن بودن، يعني جنسيت اوضرورت دارد.بنابراين ضمن اين كه عنصر اساسي مفهوم حقوق زن، تساوي با مردان و رفع تبعيض نسبت به زنان به سبب جنسيت آنها است،از طرف ديگر عنصري وجود دارد كه بدون آن با اجراي عنصر اول به مقصود اصلي نخواهيم رسيد وآن تدابير حمايتي است كه باعث ايجاد شرايط لازم و تساوي و فرصت هاي برابر زن و مرد مي گردد.
مبناي اصلي برابري زن و مرد به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر به حقوق طبيعي بر مي گردد، حقوقي كه به صرف انسان بودن براي انسان حاصل مي شود و اراده انساني در ايجاد آن دخالتي ندارد و قواعد آن ثابت و غيرقابل تغيير مي باشد؛ بدين معنا كه اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانيت اوست، پس نابرابري هاي فيزيكي واختلافات مبتني بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محيط زندگي و غيره نمي توانند درحقوق انساني وي موثر افتد.
در سال هاي اخير، طرفداران حقوق زن در جهت برابري و رفع تبعيض نسبت به زنان تلاش هاي بسياري نموده اند لكن علي رغم موفقيت هاي نسبي، زنان در جهت رسيدن به برابري حقوق انساني با مردان راه طولاني در پيش دارند زيرا هنوز تبعيضات زيادي بين زنان ومردان به چشم مي خورد كه يكي ازآنها تبعيض در زمينه حق اشتغال وداشتن كار مي باشد.
حق اشتغال يكي از حقوق بنيادين انسان ها مي باشد كه جزو حقوق فطري محسوب مي گردد. اين حق مقوله اي با اهميت بسيار است كه در به ثمر نشستن نيازهاي مادي و غيرمادي نقش اساسي دارد، زيرا كار علاوه بر اين كه يك نياز معنوي مي باشد راهي براي وصول به نيازهاي ضروري است. نيازهاي هر انساني از خواسته هاي جسماني، رواني واجتماعي وي سرچشمه مي گيرند و بسياري از آنها بايد از طريق كار واشتغال برطرف شوند. اين حق اگر چه حقي متعلق به همه افراد بشر مي باشد لكن براي بهره گيري ازآن زنان نسبت به مردان با مشكلات و معضلات بسياري مواجه هستند.
اسناد بين المللي حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ويژه طرفدار حقوق زنان،سعي در رفع نابرابري ها و تبعيضات شغلي زنان داشته و در تغيير بنيان هاي اجتماعي و قانوني تلاش نموده اند. كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان[1] (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمي است از همه استانداردهاي حقوق زنان و يكي ازدستاوردهاي مهم جامعه بين المللي كه به بررسي ابعاد مختلف حقوق شغلي زنان پرداخته است.
اين كنوانسيون نظري بر ايده هاي فمينيستي نداشته و درواقع به موقعيت واقعي زنان در جوامع مي پردازد و سعي در جهت رفع قوانين غيرمساعد به حال زنان وتبعيض آميز ازطريق تشويق كشورها به همراهي و الحاق به اين كنوانسيون نموده است. آنچه در نهايت به ذهن خطور مي كند، اين است كه تلاش هاي رفع تبعيض از زنان از جنبشهاي طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقي و اعلاميه هاي جهاني حامي حقوق بشر همه در پي يافتن راهي براي غلبه بر نابرابري ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه اين حمايت هاي جهاني باز هم زنان قادر به رهايي از قفس آهنين چنين وضعيتي براي نيل به حقوق حقه خود نيستند؟[2]
آنچه باعث شده ايران به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ملحق نشود تصور برخي از علماي ديني در خصوص اين سند بين المللي مي باشد، اين گروه هر گونه تغيير وتحول در مقررات فقهي نظير قضاوت را غيرممكن و تحريف در قوانين اسلامي مي دانند، با تغيير در چنين ديدگاه هايي مي توان به ارتقاء حقوق زنان با موازين حقوق بشر اميدوار بود كه در اينجا فقه پويا ومدرن بايد مساعي خود را در جهت اصلاح قوانين به كار اندازد.
پيشنهاد موضوع تحقيق با عنوان اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ، بهانه اي بود تا شايد بتوان با بررسي و بحث بيشتر گره نابرابري را در زمينه حقوق شغلي زنان در ايران از هم گشود و همگام با كشورهايي كه رفع تبعيض نسبت به زنان را پذيرفته اند، اقدام به ايجاد مكانيسم ويژه جهت استقرار برابري نمود.
موضوع طرح پژوهشي با اهداف بنيادي زير پيگيري شده است:
1- بررسي اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران
2- بررسي اشتغال زنان در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان
3- تبيين موانع و تنگناهاي موجود درقوانين ايران در خصوص احقاق حقوق زنان
در زمينه شغلي
بنابراين با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلي كه نسبت به موضوع پژوهشي مطرح مي گردد از اين قرار است كه:
طبعاً علاوه بر سوال اصلي، سوالات فرعي ديگري نيز به ذهن خطور مي كند كه پاسخگويي بدانها لازم مي باشد. برخي از آنها به قرار زير است:
پيش مي رود؟
آنچه مسلم است براي مطالعه بهتر موضوع پژوهشي و دستيابي به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسي معيارها و استانداردهاي حقوق شغلي زنان در ساير اسناد بين المللي نيز مي پردازيم چرا كه تنها اصول مندرج در اين اسناد را مي توان به عنوان معيار مفيدي در جهت ارزيابي وضعيت اشتغال زنان در ايران تلقي كرد.
بنابراين با پي جويي اين فرضيه موضوع را دنبال مي كنيم كه :وضعيت اشتغال زنان ايراني در تطبيق با كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان داراي نواقص و كاستي هايي مي باشد.
درآزمون اين فرضيه به اين نتيجه مي رسيم كه ميزان مشاركت زنان در فعاليت هاي اجتماعي وسياسي كه يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي جوامع محسوب مي شود در كشورما با استانداردهاي جهاني فاصله قابل توجهي دارد.پايين بودن نرخ مشاركت زنان ايراني دربازار كار ناشي از موانع و محدوديت هاي حقوقي وبيشتر ازآن موانع و محدوديت هاي غيرحقوقي است. براين اساس بر دولت واجب است با اتخاذ تدابيري براي رفع اين موانع، به تعهد وتكليفي كه برطبق حقوق داخلي و اسناد بين المللي بر عهده دارد عمل نمايد.
در اين پژوهش، از روش كتابخانه اي و از منابع اينترنتي استفاده شده است. قوانين و مقررات داخلي، اسناد ومعاهدات بين المللي به خصوص كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان،به عنوان مهم ترين ابزار كار تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.
در رابطه با محدوديت ها و موانع تحقيق بايد از محدوديت در دسترسي به منابع آماري جديد و كمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن كتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همكاري كتابخانه هاي معتبر نام برد.
تنظيم مطالب تحقيق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل مي باشد. در بخش اول به بررسي اشتغال زنان از ديدگاه هاي مختلف پرداخته ايم، چنانكه در فصل اول وضعيت اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي و در فصل دوم اشتغال زنان از ديدگاه اسلام و اسناد بين المللي مورد بحث واقع شده است.
بخش دوم تحت عنوان بررسي اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسيون (CEDAW) و قوانين موضوعه ايران در دو فصل نگارش يافته است. در فصل اول به بررسي اصول عمومي و در فصل دوم به بررسي اصول اختصاصي مرتبط با حق اشتغال زنان مي پردازيم.
در بخش سوم نيز به بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي پرداخته ايم چنانكه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون (CEDAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در قوانين موضوعه ايران مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و سپس در پايان به نتيجه گيري از مطالب ارائه شده مي پردازيم.
اميد است بتوانيم در جهت ارتقاء وضعيت شغلي زنان و احقاق نيمي از جمعيت فعال كشور كه در همه عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي،سياسي و غيره ظرفيت، قابليت وشايستگي خود را به اثبات رسانيده اند،گامي هر چند كوتاه برداريم.

فهرست مطالب
مقدمه ۱
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ۱۰
بند اول- اشتغال زنان در دنیا ۱۳
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ۱۳
ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف ۱۸
بند دوم- اشتغال زنان درایران ۲۲
الف – میزان اشتغال زنان در ایران ۲۲
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ۲۵
گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ۲۹
بند اول- موانع اجتماعی ۳۰
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی ۳۰
ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی ۳۱
ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی ۳۳
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان ۳۴
بند دوم- موانع فرهنگی ۳۵
الف – موانع آموزشی ۳۵
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ۳۷
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ۳۸
بند سوم- موانع اقتصادی ۳۹
الف – رکود اقتصادی ۳۹
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان ۳۹
ج – اختلاف دستمزد ۴۰
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ۴۲
بند اول- کار در اسلام ۴۳
الف – کار درآیات قرآن کریم ۴۳
ب- کار در سنت وروایات ۴۵
ج – کار از دیدگاه فقهی ۴۷
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ۴۸
الف – اشتغال زنان درقرآن ۴۸
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات ۵۰
ج – اشتغال زنان در فقه ۵۳
۱- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط
مقررات اسلامی ۵۵
۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ۵۷
گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی ۵۹
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ۵۹
الف – مقاوله نامه شماره (۱۱۱) ۶۰
ب- مقاوله نامه شماره (۱۰۰) ۶۱
ج – مقاوله نامه های شماره (۱۲۲) و(۱۴۲) ۶۱
د- مقاوله نامه شماره (۱۰۳) ۶۲
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ۶۴
الف – منشور ملل متحد ۶۴
ب – اعلامیه های حقوق بشر ۶۴
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۶۴
۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۶۵
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر ۶۶
۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۶۶
۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی ۶۶
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ۶۷
۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۶۷
۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ۶۹
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۲
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 72
الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد ۷۲
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون ۷۶
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران ۷۷
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ۷۷
۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در
مورد زنان ۷۷
۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ۷۹
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی ۸۰
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت های شغلی یکسان ۸۱
بند اول – حق برخورداری ازفرصت های شغلی یکسان درکنوانسیون
(CEDAW) 81
بند دوم- حق برخورداری از فرصت های شغلی یکسان در قوانین موضوعه
ایران ۸۲
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام
کشوری ۸۳
ب – ایجاد فرصت های یکسان برای اشتغال زنان ۸۴
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل ۸۶
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ۸۸
بند سوم – محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ۸۹
الف – محدودیتهای عمومی ۸۹
۱- عدم مخالفت با اسلام ۸۹
۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی ۹۰
ب- محدودیتهای اختصاصی ۹۰
۱- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار
بیش از حد ۹۰
۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ۹۱
گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ۹۵
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ۹۵
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) 95
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران ۹۶
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی ۹۹
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) 99
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران ۱۰۰
گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی ۱۰۲
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ۱۰۲
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در
کنوانسیون (CEDAW) 102
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین
موضوعه ایران ۱۰۴
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۶
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون
(CEDAW) 107
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه
ایران ۱۰۸
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ۱۱۵
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در
کنوانسیون (CEDAW) 116
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین
موضوعه ایران ۱۱۷
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان ۱۱۸
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 119
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای
دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ۱۲۳
گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ۱۳۳
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) 133
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران ۱۳۷
گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری ۱۴۲
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 142
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه
ایران ۱۴۳
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی
در کنوانسیون(CEDAW) 150
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح
ملی ۱۵۹
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در
سطح بین المللی ۱۵۹
الف – توصیه کلی شماره ۸ ۱۶۰
ب –توصیه کلی شماره ۱۰ ۱۶۳
گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب
مهم دولتی و سیاسی ۱۶۴
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی ۱۶۴
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن ۱۶۶
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ۱۷۷
بند اول – رهبری ۱۷۷
بند دوم- شورای رهبری ۱۷۹
بندسوم – مجلس خبرگان ۱۸۲
گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ۱۸۴
بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه ۱۸۴
الف – ریاست جمهوری ۱۸۴
ب – وزارت ۱۸۹
بند دوم- قوه مقننه ۱۹۰
الف- مجلس شورای اسلامی ۱۹۰
ب- شورای نگهبان ۱۹۱
بند سوم – قوه قضائیه ۱۹۴
الف- قضاوت ۱۹۴
ب – ریاست قوه قضائیه ۲۰۲
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ۲۰۳
بند اول- ارتش ۲۰۶
بند دوم – نیروی انتظامی ۲۰۷
بند سوم- سپاه پاسداران ۲۰۹
نتیجه ۲۱۳
پیوست ۲۲۳
فهرست منابع ۲۵۷


پژوهش اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حقوق بین الملل - بررسي فقهي و حقوقي كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

حقوق بین الملل - بررسي فقهي و حقوقي كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان ... اسلامی
ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مباحث حقوقی ارائه نمودند. ...
ازجهت حقوقی واجتماعی بین زن ومردوتشابه وهمانندی درهمه جهات بدون هرگونه استثنا ... با
توجه به موادآمده درکنوانسیون مصادیق عمده تساوی حقوق زن ومرد طبق کنوانسیون ...

نشریه پیام زن | شماره 158 | ده سال و يك هزار عنوان‏

نمايه «زن و خانواده در نظام جمهورى اسلامى ايران» در مطبوعات‏ ... با توجه به اينكه نمايه
مطالب مجله پيام زن، به صورت جداگانه تهيه شده، اين نمايه شامل آن مطالب نمى باشد. ...
جايگاه زن در آثار امام خمينى/ ديدگاه دو پژوهشگر زن از بنگلادش و اتريش/ رسالت/ 10
بهمن 81 ...... رفع تعارضات كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان با اسلام و حقوق بشر/
عباس ...

فوریه 2017 – omidrazavi

22 فوریه 2017 ... و-حقوق زنان:در این بخش از گزارش به تفاوت های قانونی بین زنان و مردان در زمینه ارث،
... الف۱-در این گزارش اشاره شده با توجه به حملات پوپولیستی، رهبران سیاسی ....
نگاهی به توانمندسازی زنان(قسمت ششم)(وضعیت ایران از نظر شکاف جنسیتی) .....
کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی،ماده ده کنوانسیون حقوق ...

تاثیر سیاست های افزایـش جمعیت بـر زنان - بیدارزنی

11 آگوست 2014 ... در این کتابچه قصد داریم تا با نگاهی به تاریخچه سیاست های جمعیتی و ... حقوقی که
نقض می شوند … ... در ایران کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به صورت پراکنده در سال
۱۳۳۷ ..... بی شک یکی از اصلی ترین تبعات منفی افزایش جمعیت با توجه به ....
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ نیز در ماده ۱۶ خود ...

تاريخچه دفتر امور بانوان و خانواده

آشنايي با تاريخچه - وظايف - اهداف - چارت سازماني دفاتر امور بانوان ... ناشي از آن است
دولتهاي مختلف در نظام جمهوري اسلامي نيز كم و بيش با توجه به شرايط و تفكر ... الحاق
ايران به كنوانسيون رفع هر گونه اشكال تبعيض عليه زنان يكي از مناقشات جدي ...
برجسته شدن فعاليتهاي پژوهش در راستاي اشتغال زنان و به رانده شدن تقويت نهاد
خانواده ...

بیست و پنجم نوامبرروزجهانی منع خشونت علیه زنان - nadia-angomans ...

اما در تعاریف سازمان ملل با توجه به معضلات عمده زنان به چند مورد اشاره شده است. ...
نداشت، مجبور شد که برای تهیه‌ی پول عروسی به ایران برود و چندین سال در آنجا کار
کند. ... كه عامل اصلی خشونت علیه زنان را می‌توان در تبعیض یافت که مانع برابری زن
با مرد در .... از حقوق زنان كه به حمايت از كنوانسيون حقوق بشر در كشور فعال استند و
نتايج ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ - گنج

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ، ﺗﻌﺎرﺿﺎت آﺷﮑﺎري ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در. ﺧﺼﻮص ﺣﻖ زﻧﺎن
در ... ﮔﺮدد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ... ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﻗﺎﻟﺐ اﺳﻨﺎد و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. 27 ... اﻋﻼﻣﯿﻪ رﻓﻊ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن. 1967. 35 ..... ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮ
ﻣﻘﺮرات.

الزامات حقوقی اسناد بینالمللی در قبال بهداشت و سلامت عمومی و چالشهای ف

بهداشت و سالمت یکی از ارکان اساسی در نظام حقوق بشر است ... نه صرفاً عدم وجود
هرگونه بیماری و ناتوانی« تعریف شده است و. »لذت بردن ... از اســناد بین المللی خاص
می توان »کنوانسیون رفع تبعیض علیه ... زنان به هنگام بارداری و زایمان و
توانمندســازی آنان برای اشتغال ... کرده انــد، تدارک ببینند و با توجه به
معلولیتشــان، خدمات الزم را.

SID.ir | زنان، نظام آموزش عالي کشور و اشتغال

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی زنان، نظام آموزش عالي کشور و اشتغال. ...
ازدواج با مردان تحصيلکرده هستند که با توجه به آمار موجود، شدني نيست و مشکل ازدواج
زنان ... پذيرش کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان از سوي جمهوري اسلامي
ايران ... هر گونه باز نشر اطلاعات بانک های تحت اختیار این مرکز تنها با ایجاد پیوند
به ...

نام کتاب:اشتغال زنان

تنها مدیرکل بانوی گمرک ایران رفت - فعالین اقتصادی سنگ تمام گذاشتند .... نتيجه،
پژوهش، مديريت و برنامه‌ريزي براي اشتغال زنان بدون توجه به سلسله علل و عوامل ...
کتاب «اشتغال زنان»، به کوشش ليلاسادات زعفرانچي، با هدف تأکيد بر دغدغه‌هاي
مزبور .... در جاي‌جاي اسناد بين‌المللي، براي مثال کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض
عليه زنان ...

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه ...

12 ژوئن 2016 ... اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه
زنان ... ۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ... نیز توجه به مسایل زنان و
مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ...

نقش مددکاری در کار با زنان آسیب دیده اجتماعی - دانشگاه علوم پزشکی همدان

اقدامات مهم مادر مددکاری ایران در کار با زنان آسیب دیده ... (کنوانسیون رفع تبعیض
علیه زنان 1379) .... مسلم است که در هر زمان و مکان ، بر حسب گروههای اجتماعی ، با توجه
به شیوه های زیستی .... اگر روسپیگری تا به حال تضییع حقوق زنان بود، اکنون
کودکان در معرض آسیب ...... وضعیت اشتغال زنان جامعه هدف، پیش از روی آوردن به
روسپیگری.

مغایرت های سند 2030 با اسناد بالادستی ایران | کافه حقوق

11 مه 2017 ... از منظر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین قانون، قانون اساسی است. ... با توجه به
محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر در سند ۲۰۳۰، مسئله مهم‌تر این ... از هرگونه
کلیشه جنسیتی باشند و در ترویج تساوی، عدم تبعیض، حقوق بشر .... همچنین سند
یونسکو آموزش را ابزاری برای برابری میان زنان و مردان تلقی کرده است.

تحقیق اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع ...

17 مه 2015 ... تحقیق اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض
علیه زنان. zip ... بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز
به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است.

نشست "تحلیل اجتماعی از وضعیت زنان ایران" برگزار شد. - رحمان

19 سپتامبر 2017 ... در این خصوص نگاهی دقیق و آماری به وضعیت زنان از سویی، و توجه به تغییرات و ...
این گزارش (1382) هنوز طرح پژوهشی دیگری که به بررسی وضعیت زنان بپردازد ...
پرداختن به امور زنان در جمهوری اسلامی ایران با یک دهه تأخیر آغاز شد. ..... مناسب و
تواناساز با هدف رفع هرگونه تبعیض از زنان، سهم خود را در تحقق اهداف قانون ...

سفارت جمهوری اسلامی ایران - - قوانین

با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعايت و احترام به حقوق و آزاديهاي انسان ...
مساوي مردان و زنان را در برخورداري از تمام حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که در اين
ميثاق ... جهت دستيابي به توسعه مستمر و مداوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اشتغال
کامل و ..... 1- برای دستیابی به اهداف این کنوانسیون، اصطلاح " تبعیض" شامل هر گونه
...

کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان 1 Convention on the ...

پس از شکل گیری نظام نوین حقوق بشر مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد، تلاش‌های ...
به منظور تضمین احترام به حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آنها، ضرورت تدوین و
تصویب ... در مقدمه کنوانسیون با اشاره به تأکید منشور ملل متحد مبنی بر احترام به
حقوق ... از نظر کنوانسیون حاضر اصطلاح « تبعیض علیه زنان » به هر گونه تمایز،
استثنا ...

دانلود پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون ...

11 سپتامبر 2015 ... «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که ... توجه به
مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن ...

خشونت خانگی و حقوق | خانه امن

آنها نه تنها به زنان ایرانی و جامعه ایرانی، صدمه زده اند، بلکه با غفلت از آموزه های اسلام ...
کتاب “نقدی بر قرائت رسمی از دین” پژوهش ارزنده محمد مجتهد شبستری، به خوبی از
این .... سابقه تاریخی ناگوار فروکاستن از نقش انسانی زنان همراه با تبعیض علیه آنها
در ..... توجه را می توان در متفق القول بودن ملل مختلف در پیوستن به کنوانسیون حقوق
...

ازدواج و تابعیت زن ایرانی تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است ...

معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده
مختل شود ... تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان .... (ارفع نیا،
1378: ج 2و1 ص 90) با توجه به مطابقت فوق معلوم می‌شود، زن ایرانی اگر با شوهر .... در
جوامع اسلامی و نقش اقتصادی و اشتغال فراگیر زنان این تفاوت‌ها ظاهرا به نظر غیر
عادلانه و ...

خشونت علیه دختربچه ها و اقدامات و تعهدات بین المللی دولت ایران ...

یعنی پدیده خشونت علیه زنان به گروه و قشر خاصی محدود نیست. ... [۱] به تدریج در
پژوهش های بعدی، انواع خشونت ها مشخص شدند و در کنار خشونت خانگی، ... رفع
تبعیض جنسیتی در برخورداری از حقوق انسانی یکی از موضوعات مهم پیمان حمایت از
... دهد که نه تنها اقدامی در جهت رفع خشونت علیه دختربچه ها در ایران صورت نگرفته است
، بلکه با ...

اقشار جهان زیست در مدنی حقوقی نظام پذیرش در فرهنگی درنگ زنان مختلف

ارزش. های. زیست. جهان. اقشار. مختلف. زنان. با. پذیرش. نظام. حقوقی. مدنی. بررسی. شد
..... توجه. به. زیست. جهان. جدید. باعث. می. شود زنان. جامعۀ. ایرانی. نسبت. به. نظام. حقوق
... کنوانسیون. رفع. هرگونه. تبعیض. علیه. زنان،. که. سندی. برخاسته. از. تعامالت ....
به. بیانات. مشارکت. کننده. ها. گوش. داده. و. مصاحبه. ها. در. همان. روز. توسط. پژوهش. گر.

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ - گنج

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ، ﺗﻌﺎرﺿﺎت آﺷﮑﺎري ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در. ﺧﺼﻮص ﺣﻖ زﻧﺎن
در ... ﮔﺮدد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ... ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﻗﺎﻟﺐ اﺳﻨﺎد و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. 27 ... اﻋﻼﻣﯿﻪ رﻓﻊ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن. 1967. 35 ..... ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮ
ﻣﻘﺮرات.

پایان نامه بررسی ویژگی های سیاست جنایی در مفهوم عنصر نظام سیاست ...

7 جولای 2016 ... پیشینه پژوهش پژوهش هاي به عمل آمده در ارتباط با موضوع مزبور را می توان به دو دسته
کلی (سیاست جنایی و نظام حقوق خانواده و سپس ... منجر می شود، مانند سیاست تشویقی
از اشتغال زنان و توجه به حقوق زنان به جای حمایت ... اسلامی ایران به کنوانسیون رفع
کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) در ... Any text goes here.

رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ...

رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران ..... با
توجه به اینکه خواهان صرفاً یک شاهد زن در دادگاه حاضر نموده است و از طرفی جهت ... در
موضوع، چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها، ح) عدم اشتغال به تکدی، خ) ولگرد
نبودن.» ... «عبارت «تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هرگونه تمایز،
استثناء ...

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع ...

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان .... ۸- داور، زهرا، ارزیابی
حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، تهران،مرکز ..... امروزه نیز توجه به
مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر
...

آثار تصویب کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان بر وضعیت اشتغال ...

3 فوریه 2015 ... وضعیت اشتغال زنان در حقوق بین‌الملل بشر و اسناد بین‌المللی؛ ازجمله کنوانسیون
رفع ... ماده 11 کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در مورد منع هرگونه ...
خصوص تدوین پیش‌نویس کنوانسیون، مصرانه درخواست کرد که با توجه به اهمیت ...
Research Working Paper No. ... مرور تاریخ ورزش زنان ایران در یک کتاب.

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع ...

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان .... ۸- داور، زهرا، ارزیابی
حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، تهران،مرکز ..... امروزه نیز توجه به
مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر
...

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های ...

با نگاهی به نظامهای حقوقی ایران و بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی میتوان به
این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران ... بنابراین در اولین بررسی
ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی باید توجه داشت که هر گونه ازدواجی خارج از چار .....
5-4- اصل وحدت تابعیت در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (1979)[34].

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع ...

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان .... ۸- داور، زهرا، ارزیابی
حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، تهران،مرکز ..... امروزه نیز توجه به
مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر
...

UN Iran Directory - UNIC Tehran

نظام ملل متحد جمهوری اسلامی ایران را به شكلي ويژه ياري مي دهد تا اهداف توسعه هزاره که
به ... و اهداف اعلامیه هزاره و کنفرانس ها، اجلاس ها و کنوانسیون های بین المللی توجه
دارد. ... اجلاس بازبيني شود و عزم سیاسی و منابع جهت رفع گرسنگی در جهان يك‌پارچه
شود. ..... با فقر، گرسنگي، بيماري، بي‌سوادي، نابودی محيط‌زيست و تبعيض عليه
زنان در ...

تحقیق اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع ...

17 مه 2015 ... تحقیق اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض
علیه زنان. zip ... بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز
به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است.

پایان نامه در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان | NCBA

28 مه 2017 ... بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به. ... حقوقی ایران با توجه به
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان فصل اول - اشتغال .... تحقیق: موضوع
بحث پژوهش حاضر، بررسی سلامت روانی در بین زنان شاغل و خانه دار است.

همایش بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی|منشور حقوق ...

ماده ۸- اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر
خدمات ... امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار
عمومی، .... حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه
اشتغال به .... ماده ۳- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت‌های
زنان در نظام ...

بیست و پنجم نوامبرروزجهانی منع خشونت علیه زنان - nadia-angomans ...

اما در تعاریف سازمان ملل با توجه به معضلات عمده زنان به چند مورد اشاره شده است. ...
نداشت، مجبور شد که برای تهیه‌ی پول عروسی به ایران برود و چندین سال در آنجا کار
کند. ... كه عامل اصلی خشونت علیه زنان را می‌توان در تبعیض یافت که مانع برابری زن
با مرد در .... از حقوق زنان كه به حمايت از كنوانسيون حقوق بشر در كشور فعال استند و
نتايج ...

چالش هاى کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (1) - معاونت پژوهش

کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » با توجه به مبانى خاص خود، بر ... و
ایجاد توازن و تعادل در نظام هستى، تفاوت هاى زن و مرد در برخى از حقوق و تکالیف را ...
فراهم نماید و قانون کار جمهورى اسلامى ایران نیز محدودیتى براى اشتغال زنان ایجاد
نکرده ...

آثار تصویب کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان بر وضعیت اشتغال ...

3 فوریه 2015 ... وضعیت اشتغال زنان در حقوق بین‌الملل بشر و اسناد بین‌المللی؛ ازجمله کنوانسیون
رفع ... ماده 11 کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در مورد منع هرگونه ...
خصوص تدوین پیش‌نویس کنوانسیون، مصرانه درخواست کرد که با توجه به اهمیت ...
Research Working Paper No. ... مرور تاریخ ورزش زنان ایران در یک کتاب.

پایان نامه بررسی ویژگی های سیاست جنایی در مفهوم عنصر نظام سیاست ...

7 جولای 2016 ... پیشینه پژوهش پژوهش هاي به عمل آمده در ارتباط با موضوع مزبور را می توان به دو دسته
کلی (سیاست جنایی و نظام حقوق خانواده و سپس ... منجر می شود، مانند سیاست تشویقی
از اشتغال زنان و توجه به حقوق زنان به جای حمایت ... اسلامی ایران به کنوانسیون رفع
کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) در ... Any text goes here.

نشریه پیام زن | شماره 158 | ده سال و يك هزار عنوان‏

نمايه «زن و خانواده در نظام جمهورى اسلامى ايران» در مطبوعات‏ ... با توجه به اينكه نمايه
مطالب مجله پيام زن، به صورت جداگانه تهيه شده، اين نمايه شامل آن مطالب نمى باشد. ...
جايگاه زن در آثار امام خمينى/ ديدگاه دو پژوهشگر زن از بنگلادش و اتريش/ رسالت/ 10
بهمن 81 ...... رفع تعارضات كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان با اسلام و حقوق بشر/
عباس ...

بررسی تعارض‌های کنوانسیون «رفع تبعیض از زنان» با دیگر اسناد و ...

5 ا کتبر 2015 ... در پایگاه اطلاع رسانی مربوط به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، ... دولت ها صرف نظر
از نظام های اجتماعی و اقتصادی آنان خلع سلاح کامل، به ویژه خلع سلاح اتمی، و نظایر آن
است. ... جالب توجه اینکه با ردّ قاطع هرگونه پیشنهاد کشورها در موضوع ضرورت ... سقط
جنین: هرچند کنوانسیون حقوق کودک نیز در این باره اظهارنظر ...

وکالت آنلاین - بررسی فقهی و حقوقی مبانی تفاوت در اشتغال زنان و مردان

امروزه برخلاف گذشته ، تبعیض در اشتغال زنان و مردان دچار تحول شدیدی گردیده و رنگ
از ... نکته نیز توجه و دقت کافی مبذول گردد که پژوهش حاضر راجع به موانع اشتغال
زنان که ... تبیین مبانی تفاوت در اشتغال زنان و مردان در نظام جمهوری اسلامی ایران ..... و
آلمان با حق شرط نسبت به بند ب ماده‌ی 7 کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان وارد
...

در دنیای زنان چه خبر؟ ۲۲ اسفند تا ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۵ - ماچولند

ماچولند | سرزمین تبعیض جنسیتی. ... خبر آنلاین- شهیندخت مولاوردی با راه‌اندازی
پویشی از مردم خواست تا به آزادی زنان ... ایسنا- جلسه دفاع جمهوری اسلامی ایران از
گزارش مقدماتی خود به کنوانسیون حقوق .... توجه به همۀ مبانی قانونی مورد احترام نظام
جمهوری اسلامی به پیشرفت موقعیت زنان در ایران کمک کردند. ... موافقت مردان با
اشتغال زنان.

دانلود پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون ...

11 سپتامبر 2015 ... «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که ... توجه به
مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن ...

رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ...

رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران ..... با
توجه به اینکه خواهان صرفاً یک شاهد زن در دادگاه حاضر نموده است و از طرفی جهت ... در
موضوع، چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها، ح) عدم اشتغال به تکدی، خ) ولگرد
نبودن.» ... «عبارت «تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هرگونه تمایز،
استثناء ...

بسم الله الرحمن الرحيم

(ح) با اذعان به اين كه تبعيض عليه هر فرد بر مبناي معلوليت تخطي از منزلت و ارزش
... (ص) با اذعان به اين كه زنان و دختران داراي معلوليت غالبا در معرض خطر بيشتري هم
در .... ت) از اعمال هر گونه اقدام و يا روشي كه مغاير با كنوانسيون حاضر مي باشد ، خودداري
شود و ... هر يك از دولتهاي عضو با توجه به حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متعهد مي
...

تحلیل حقوقی - تابعیت مضاعف در قوانین موضوعه ایران | Toktam ...

22 ا کتبر 2016 ... تابعيت يك رابطه داخلي است، زيرا در نظام داخلي، تبعه داراي حقوق سياسي مثل حق راي
است. ... و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های
ایالتی ... همچنین با توجه به اینکه در برخی کشورها مثل ایران سلب تابعیت طبق
قانون اساسی .... نگاهی بر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان.

نشریه پیام زن | شماره 158 | ده سال و يك هزار عنوان‏

نمايه «زن و خانواده در نظام جمهورى اسلامى ايران» در مطبوعات‏ ... با توجه به اينكه نمايه
مطالب مجله پيام زن، به صورت جداگانه تهيه شده، اين نمايه شامل آن مطالب نمى باشد. ...
جايگاه زن در آثار امام خمينى/ ديدگاه دو پژوهشگر زن از بنگلادش و اتريش/ رسالت/ 10
بهمن 81 ...... رفع تعارضات كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان با اسلام و حقوق بشر/
عباس ...

فراتحليل پژوهش‌هاي بعد از انقلاب اسلامي در موضوع آموزش زنان

اشــتغال و تمرکز بر آموزش با هدف ایجاد اشــتغال برای زنان نقطه برجسته ای ... توجــه
به ابعاد مختلف و وجوه گوناگون آموزش زنان در نهاد های متولی اســت و اینکه. آموزش زنان در
چه مســیری و ... در آموزش زنان در دهه های پس از پیروزی انقاب اسامی ایران در عرصه
پژوهشی. و دانشی چه .... امکانات عادالنه جهت آموزش زنان به دنبال رفع تبعیض بر زنان
بودند.

فوت یا قتل مشکوک یک وکیل دادگستری! - سرپوش

19 آگوست 2017 ... حکایت از سوءقصد نسبت به حیات آن‌ها و فوت یا قتل مشکوک برخی از آنان دارد! ...
اشکال تبعیض علیه زنان،اعلامیه محو خشونت علیه زنان،کنوانسیون های شورای ...
وکلای دادگستری در اصول و مقررات متعدد، اما محدود در نظام حقوقی ایران مقرر شده ... و
مجازات های بازدارنده)، توهین و هتک حرمت به قاضی با توجه به سمت یا در حال انجام ...

فراتحليل پژوهش‌هاي بعد از انقلاب اسلامي در موضوع آموزش زنان

اشــتغال و تمرکز بر آموزش با هدف ایجاد اشــتغال برای زنان نقطه برجسته ای ... توجــه
به ابعاد مختلف و وجوه گوناگون آموزش زنان در نهاد های متولی اســت و اینکه. آموزش زنان در
چه مســیری و ... در آموزش زنان در دهه های پس از پیروزی انقاب اسامی ایران در عرصه
پژوهشی. و دانشی چه .... امکانات عادالنه جهت آموزش زنان به دنبال رفع تبعیض بر زنان
بودند.

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه ...

... زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه ... اهداف
پژوهش حاضر بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران٬ بررسی اشتغال زنان در ...

اقشار جهان زیست در مدنی حقوقی نظام پذیرش در فرهنگی درنگ زنان مختلف

ارزش. های. زیست. جهان. اقشار. مختلف. زنان. با. پذیرش. نظام. حقوقی. مدنی. بررسی. شد
..... توجه. به. زیست. جهان. جدید. باعث. می. شود زنان. جامعۀ. ایرانی. نسبت. به. نظام. حقوق
... کنوانسیون. رفع. هرگونه. تبعیض. علیه. زنان،. که. سندی. برخاسته. از. تعامالت ....
به. بیانات. مشارکت. کننده. ها. گوش. داده. و. مصاحبه. ها. در. همان. روز. توسط. پژوهش. گر.

میگنا - نگاهی کوتاه به ابعاد حقوقی و بین المللی خشونت علیه زنان

10 ژوئن 2015 ... قصۀ پُر غصۀ طلاق زنان و بانوان ایرانی و فراز و فرودهای قضایی، ... با این وجود،با
توجه به گستره خشونت علیه زنان و تداوم آن، نیازمند یک عزمی ملی و ... «كنوانسیون
رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه ... جامع حقوقی، سیاسی،
اداری و فرهنگی كه حمایت از زنان را در مقابل هرگونه ..... سازمان نظام روانشناسی.

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ - گنج

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ، ﺗﻌﺎرﺿﺎت آﺷﮑﺎري ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در. ﺧﺼﻮص ﺣﻖ زﻧﺎن
در ... ﮔﺮدد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ... ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﻗﺎﻟﺐ اﺳﻨﺎد و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. 27 ... اﻋﻼﻣﯿﻪ رﻓﻊ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن. 1967. 35 ..... ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮ
ﻣﻘﺮرات.

همایش بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی|منشور حقوق ...

ماده ۸- اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر
خدمات ... امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار
عمومی، .... حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه
اشتغال به .... ماده ۳- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت‌های
زنان در نظام ...

بسم الله الرحمن الرحيم

(ح) با اذعان به اين كه تبعيض عليه هر فرد بر مبناي معلوليت تخطي از منزلت و ارزش
... (ص) با اذعان به اين كه زنان و دختران داراي معلوليت غالبا در معرض خطر بيشتري هم
در .... ت) از اعمال هر گونه اقدام و يا روشي كه مغاير با كنوانسيون حاضر مي باشد ، خودداري
شود و ... هر يك از دولتهاي عضو با توجه به حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متعهد مي
...

ارتقاء حقوق زنان و اعمال تبعیض روا - .:: Welcome to Banoye Bartar e ...

در اندیشه وی، مطالبه برابری، به مثابه «واکنش طبيعی عليه نابرابری‌های فاحش ... (
‌Ibid‌) هم‌چنین، بند نخست ماده 4 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض زنان پیرامون حمایت از
... در ارتباط با تبعیض روا نسبت به اشتغال زنان، پیش از تصویب قانون فوق الذکر
، قوانین ... هم‌چنین در ماده واحده منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی
ایران ...

فوت یا قتل مشکوک یک وکیل دادگستری! - سرپوش

19 آگوست 2017 ... حکایت از سوءقصد نسبت به حیات آن‌ها و فوت یا قتل مشکوک برخی از آنان دارد! ...
اشکال تبعیض علیه زنان،اعلامیه محو خشونت علیه زنان،کنوانسیون های شورای ...
وکلای دادگستری در اصول و مقررات متعدد، اما محدود در نظام حقوقی ایران مقرر شده ... و
مجازات های بازدارنده)، توهین و هتک حرمت به قاضی با توجه به سمت یا در حال انجام ...

چالش هاى کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (1) - معاونت پژوهش

کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » با توجه به مبانى خاص خود، بر ... و
ایجاد توازن و تعادل در نظام هستى، تفاوت هاى زن و مرد در برخى از حقوق و تکالیف را ...
فراهم نماید و قانون کار جمهورى اسلامى ایران نیز محدودیتى براى اشتغال زنان ایجاد
نکرده ...

ازدواج و تابعیت زن ایرانی تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است ...

معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده
مختل شود ... تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان .... (ارفع نیا،
1378: ج 2و1 ص 90) با توجه به مطابقت فوق معلوم می‌شود، زن ایرانی اگر با شوهر .... در
جوامع اسلامی و نقش اقتصادی و اشتغال فراگیر زنان این تفاوت‌ها ظاهرا به نظر غیر
عادلانه و ...

نقش مددکاری در کار با زنان آسیب دیده اجتماعی - دانشگاه علوم پزشکی همدان

اقدامات مهم مادر مددکاری ایران در کار با زنان آسیب دیده ... (کنوانسیون رفع تبعیض
علیه زنان 1379) .... مسلم است که در هر زمان و مکان ، بر حسب گروههای اجتماعی ، با توجه
به شیوه های زیستی .... اگر روسپیگری تا به حال تضییع حقوق زنان بود، اکنون
کودکان در معرض آسیب ...... وضعیت اشتغال زنان جامعه هدف، پیش از روی آوردن به
روسپیگری.

خشونت علیه دختربچه ها و اقدامات و تعهدات بین المللی دولت ایران ...

یعنی پدیده خشونت علیه زنان به گروه و قشر خاصی محدود نیست. ... [۱] به تدریج در
پژوهش های بعدی، انواع خشونت ها مشخص شدند و در کنار خشونت خانگی، ... رفع
تبعیض جنسیتی در برخورداری از حقوق انسانی یکی از موضوعات مهم پیمان حمایت از
... دهد که نه تنها اقدامی در جهت رفع خشونت علیه دختربچه ها در ایران صورت نگرفته است
، بلکه با ...

PDF[ترجمه مقاله تصور زنان در مورد برابری در استخدام]—فروشگاه ...

ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺗﺼﻮر زﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮی در اﺳﺘﺨﺪام: آﯾﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪ ای در ﺣﺎل ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺳﺖ؟ دﺳﺘﻪ:
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ ... ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻦ اﻧﮕﺎره ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻦ اﻧﮕﺎره و ﺗﺼﻮر ﺑﺪن در 22
ﺻﻔﺤﻪ ورد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎ .... اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن.

نیم نگاهی به حقوق زن در اسلام - ديگران - khamenei.ir

23 سپتامبر 2003 ... کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مجموعه‌ای از مواد مربوط به حقوق زنان ...
[1] وی در این مصاحبه با حمله به سیاست‌های دولت ایران، خواستار ایجاد تغییراتی در ...
کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هرگونه تبعیض علیه زنان می‌داند، از این رو، به ....
کوشیده است برخی از شبهات در مورد نظام حقوق زن در اسلام را پاسخ گوید.

نيم نگاهى به حقوق زن در اسلام نقدى بر كنوانسيون رفع كليه اشكال ...

25 ا کتبر 2010 ... كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان مجموعه اى از مواد مربوط به حقوق زنان
است كه در ... وى در اين مصاحبه با حمله به سياست هاى دولت ايران، خواستار ايجاد ... بين
حقوق زن و مرد و رفع هرگونه تبعيض عليه زنان مى داند، از اين رو، به تبعيض .... ها
كوشيده است برخى از شبهات در مورد نظام حقوق زن در اسلام را پاسخ گويد.

ازدواج و تابعیت زن ایرانی تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است ...

معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده
مختل شود ... تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان .... (ارفع نیا،
1378: ج 2و1 ص 90) با توجه به مطابقت فوق معلوم می‌شود، زن ایرانی اگر با شوهر .... در
جوامع اسلامی و نقش اقتصادی و اشتغال فراگیر زنان این تفاوت‌ها ظاهرا به نظر غیر
عادلانه و ...

تحقیق درباره قدس، روز مقابله مستضعفين با مستكبرين

پاورپوینت الگو های ساختاری اتم

دانلود مقاله ISI مقایسه نتایج زیر مرحله بندی رباتیک به کمک و لاپاراسکوپی در بیماران مبتلا به سرطان اوایل مرحله آندومتر رحم با وزن رحم تحت 480 گرم

پاورپوینت خیام نیشابوری

کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش قارچ صدفی .word

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای کاربر اکسل EXEL تعداد 278 سوال تستی با جواب همراه با سوالات عملی و جزوه

پکیچ راهنمای تعمیرات سوزوکی گرند ویتارا

تحقیق درمورد نیروگاه توس

تحقیق در مورد زندگی نامه امام خمینی ( ره )

نقشه و گزارش زمین شناسی 100.000 رباط قره بیل