دانلود رایگان


پژوهش اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان پژوهش اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در257 صفحه می باشد.
مقدمه
ازآن جا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش هاي علمي همراه با پديده ها و نيازهاي هر عصر بوده است، امروزه نيز توجه به مسايل زنان و مطالعات پيرامون آنها ونياز به پژوهش علمي دررابطه با آن به صورت يك امر ضروري ظاهر شده است. موضوعي كه تقريباً تا مدتي پيش به دلايل خاص فرهنگي، تاريخي وشايد به خاطر عدم شناخت و اهميت آن نقش چنداني در مطالعات علوم انساني نداشته است، اكنون بخشي از كل رشته هاي علوم انساني را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمي و اجرايي در سطح ملي و بين المللي گرديده است.
در اين راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشي از مطالعات زنان به دليل اهميت بنيادي كه در وضعيت زنان در عرصه هاي گوناگون دارد قابل تتبع بيشتري مي باشد.از طرفي حقوق زن در مقايسه با ساير نظام هاي حقوقي مربوط به افراد شكل خاص خود را نيز دارد و آن به دليل تنوع جنبه هاي حقوقي مربوط به آن است به طوري كه درميان كليه شاخه هاي علم حقوق براي خود جايگاه ويژه اي دارد، زيرا زنان علاوه بر اين كه نيمي از جمعيت هر جامعه را تشكيل مي دهند، طيف وسيعي از اقشار گوناگون جامعه را نيز در بر مي گيرند.بدين ترتيب حقوق زن ضمن اين كه از جنبه حقوق بين المللي و حقوق داخلي قابل بررسي است، به طور مستقيم و غيرمستقيم با تمام زمينه هاي حقوقي و به عبارتي با كل علم حقوق در ارتباط است.
در تعريف حقوق زن مي توان گفت در سطح كلي، جزيي از حقوق بشر است كه به عنوان حقوق اساسي و غيرقابل انتقالي تلقي شده كه براي زندگي زن به عنوان يك انسان ضروري است و به صورت جزيي تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقي كه براي زندگي انساني زن به واسطه زن بودن، يعني جنسيت اوضرورت دارد.بنابراين ضمن اين كه عنصر اساسي مفهوم حقوق زن، تساوي با مردان و رفع تبعيض نسبت به زنان به سبب جنسيت آنها است،از طرف ديگر عنصري وجود دارد كه بدون آن با اجراي عنصر اول به مقصود اصلي نخواهيم رسيد وآن تدابير حمايتي است كه باعث ايجاد شرايط لازم و تساوي و فرصت هاي برابر زن و مرد مي گردد.
مبناي اصلي برابري زن و مرد به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر به حقوق طبيعي بر مي گردد، حقوقي كه به صرف انسان بودن براي انسان حاصل مي شود و اراده انساني در ايجاد آن دخالتي ندارد و قواعد آن ثابت و غيرقابل تغيير مي باشد؛ بدين معنا كه اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانيت اوست، پس نابرابري هاي فيزيكي واختلافات مبتني بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محيط زندگي و غيره نمي توانند درحقوق انساني وي موثر افتد.
در سال هاي اخير، طرفداران حقوق زن در جهت برابري و رفع تبعيض نسبت به زنان تلاش هاي بسياري نموده اند لكن علي رغم موفقيت هاي نسبي، زنان در جهت رسيدن به برابري حقوق انساني با مردان راه طولاني در پيش دارند زيرا هنوز تبعيضات زيادي بين زنان ومردان به چشم مي خورد كه يكي ازآنها تبعيض در زمينه حق اشتغال وداشتن كار مي باشد.
حق اشتغال يكي از حقوق بنيادين انسان ها مي باشد كه جزو حقوق فطري محسوب مي گردد. اين حق مقوله اي با اهميت بسيار است كه در به ثمر نشستن نيازهاي مادي و غيرمادي نقش اساسي دارد، زيرا كار علاوه بر اين كه يك نياز معنوي مي باشد راهي براي وصول به نيازهاي ضروري است. نيازهاي هر انساني از خواسته هاي جسماني، رواني واجتماعي وي سرچشمه مي گيرند و بسياري از آنها بايد از طريق كار واشتغال برطرف شوند. اين حق اگر چه حقي متعلق به همه افراد بشر مي باشد لكن براي بهره گيري ازآن زنان نسبت به مردان با مشكلات و معضلات بسياري مواجه هستند.
اسناد بين المللي حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ويژه طرفدار حقوق زنان،سعي در رفع نابرابري ها و تبعيضات شغلي زنان داشته و در تغيير بنيان هاي اجتماعي و قانوني تلاش نموده اند. كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان[1] (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمي است از همه استانداردهاي حقوق زنان و يكي ازدستاوردهاي مهم جامعه بين المللي كه به بررسي ابعاد مختلف حقوق شغلي زنان پرداخته است.
اين كنوانسيون نظري بر ايده هاي فمينيستي نداشته و درواقع به موقعيت واقعي زنان در جوامع مي پردازد و سعي در جهت رفع قوانين غيرمساعد به حال زنان وتبعيض آميز ازطريق تشويق كشورها به همراهي و الحاق به اين كنوانسيون نموده است. آنچه در نهايت به ذهن خطور مي كند، اين است كه تلاش هاي رفع تبعيض از زنان از جنبشهاي طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقي و اعلاميه هاي جهاني حامي حقوق بشر همه در پي يافتن راهي براي غلبه بر نابرابري ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه اين حمايت هاي جهاني باز هم زنان قادر به رهايي از قفس آهنين چنين وضعيتي براي نيل به حقوق حقه خود نيستند؟[2]
آنچه باعث شده ايران به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ملحق نشود تصور برخي از علماي ديني در خصوص اين سند بين المللي مي باشد، اين گروه هر گونه تغيير وتحول در مقررات فقهي نظير قضاوت را غيرممكن و تحريف در قوانين اسلامي مي دانند، با تغيير در چنين ديدگاه هايي مي توان به ارتقاء حقوق زنان با موازين حقوق بشر اميدوار بود كه در اينجا فقه پويا ومدرن بايد مساعي خود را در جهت اصلاح قوانين به كار اندازد.
پيشنهاد موضوع تحقيق با عنوان اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ، بهانه اي بود تا شايد بتوان با بررسي و بحث بيشتر گره نابرابري را در زمينه حقوق شغلي زنان در ايران از هم گشود و همگام با كشورهايي كه رفع تبعيض نسبت به زنان را پذيرفته اند، اقدام به ايجاد مكانيسم ويژه جهت استقرار برابري نمود.
موضوع طرح پژوهشي با اهداف بنيادي زير پيگيري شده است:
1- بررسي اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران
2- بررسي اشتغال زنان در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان
3- تبيين موانع و تنگناهاي موجود درقوانين ايران در خصوص احقاق حقوق زنان
در زمينه شغلي
بنابراين با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلي كه نسبت به موضوع پژوهشي مطرح مي گردد از اين قرار است كه:
طبعاً علاوه بر سوال اصلي، سوالات فرعي ديگري نيز به ذهن خطور مي كند كه پاسخگويي بدانها لازم مي باشد. برخي از آنها به قرار زير است:
پيش مي رود؟
آنچه مسلم است براي مطالعه بهتر موضوع پژوهشي و دستيابي به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسي معيارها و استانداردهاي حقوق شغلي زنان در ساير اسناد بين المللي نيز مي پردازيم چرا كه تنها اصول مندرج در اين اسناد را مي توان به عنوان معيار مفيدي در جهت ارزيابي وضعيت اشتغال زنان در ايران تلقي كرد.
بنابراين با پي جويي اين فرضيه موضوع را دنبال مي كنيم كه :وضعيت اشتغال زنان ايراني در تطبيق با كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان داراي نواقص و كاستي هايي مي باشد.
درآزمون اين فرضيه به اين نتيجه مي رسيم كه ميزان مشاركت زنان در فعاليت هاي اجتماعي وسياسي كه يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي جوامع محسوب مي شود در كشورما با استانداردهاي جهاني فاصله قابل توجهي دارد.پايين بودن نرخ مشاركت زنان ايراني دربازار كار ناشي از موانع و محدوديت هاي حقوقي وبيشتر ازآن موانع و محدوديت هاي غيرحقوقي است. براين اساس بر دولت واجب است با اتخاذ تدابيري براي رفع اين موانع، به تعهد وتكليفي كه برطبق حقوق داخلي و اسناد بين المللي بر عهده دارد عمل نمايد.
در اين پژوهش، از روش كتابخانه اي و از منابع اينترنتي استفاده شده است. قوانين و مقررات داخلي، اسناد ومعاهدات بين المللي به خصوص كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان،به عنوان مهم ترين ابزار كار تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.
در رابطه با محدوديت ها و موانع تحقيق بايد از محدوديت در دسترسي به منابع آماري جديد و كمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن كتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همكاري كتابخانه هاي معتبر نام برد.
تنظيم مطالب تحقيق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل مي باشد. در بخش اول به بررسي اشتغال زنان از ديدگاه هاي مختلف پرداخته ايم، چنانكه در فصل اول وضعيت اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي و در فصل دوم اشتغال زنان از ديدگاه اسلام و اسناد بين المللي مورد بحث واقع شده است.
بخش دوم تحت عنوان بررسي اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسيون (CEDAW) و قوانين موضوعه ايران در دو فصل نگارش يافته است. در فصل اول به بررسي اصول عمومي و در فصل دوم به بررسي اصول اختصاصي مرتبط با حق اشتغال زنان مي پردازيم.
در بخش سوم نيز به بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي پرداخته ايم چنانكه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون (CEDAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در قوانين موضوعه ايران مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و سپس در پايان به نتيجه گيري از مطالب ارائه شده مي پردازيم.
اميد است بتوانيم در جهت ارتقاء وضعيت شغلي زنان و احقاق نيمي از جمعيت فعال كشور كه در همه عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي،سياسي و غيره ظرفيت، قابليت وشايستگي خود را به اثبات رسانيده اند،گامي هر چند كوتاه برداريم.

فهرست مطالب
مقدمه ۱
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ۱۰
بند اول- اشتغال زنان در دنیا ۱۳
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ۱۳
ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف ۱۸
بند دوم- اشتغال زنان درایران ۲۲
الف – میزان اشتغال زنان در ایران ۲۲
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ۲۵
گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ۲۹
بند اول- موانع اجتماعی ۳۰
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی ۳۰
ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی ۳۱
ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی ۳۳
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان ۳۴
بند دوم- موانع فرهنگی ۳۵
الف – موانع آموزشی ۳۵
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ۳۷
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ۳۸
بند سوم- موانع اقتصادی ۳۹
الف – رکود اقتصادی ۳۹
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان ۳۹
ج – اختلاف دستمزد ۴۰
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ۴۲
بند اول- کار در اسلام ۴۳
الف – کار درآیات قرآن کریم ۴۳
ب- کار در سنت وروایات ۴۵
ج – کار از دیدگاه فقهی ۴۷
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ۴۸
الف – اشتغال زنان درقرآن ۴۸
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات ۵۰
ج – اشتغال زنان در فقه ۵۳
۱- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط
مقررات اسلامی ۵۵
۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ۵۷
گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی ۵۹
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ۵۹
الف – مقاوله نامه شماره (۱۱۱) ۶۰
ب- مقاوله نامه شماره (۱۰۰) ۶۱
ج – مقاوله نامه های شماره (۱۲۲) و(۱۴۲) ۶۱
د- مقاوله نامه شماره (۱۰۳) ۶۲
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ۶۴
الف – منشور ملل متحد ۶۴
ب – اعلامیه های حقوق بشر ۶۴
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۶۴
۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۶۵
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر ۶۶
۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۶۶
۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی ۶۶
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ۶۷
۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۶۷
۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ۶۹
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۲
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 72
الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد ۷۲
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون ۷۶
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران ۷۷
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ۷۷
۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در
مورد زنان ۷۷
۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ۷۹
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی ۸۰
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت های شغلی یکسان ۸۱
بند اول – حق برخورداری ازفرصت های شغلی یکسان درکنوانسیون
(CEDAW) 81
بند دوم- حق برخورداری از فرصت های شغلی یکسان در قوانین موضوعه
ایران ۸۲
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام
کشوری ۸۳
ب – ایجاد فرصت های یکسان برای اشتغال زنان ۸۴
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل ۸۶
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ۸۸
بند سوم – محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ۸۹
الف – محدودیتهای عمومی ۸۹
۱- عدم مخالفت با اسلام ۸۹
۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی ۹۰
ب- محدودیتهای اختصاصی ۹۰
۱- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار
بیش از حد ۹۰
۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ۹۱
گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ۹۵
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ۹۵
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) 95
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران ۹۶
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی ۹۹
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) 99
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران ۱۰۰
گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی ۱۰۲
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ۱۰۲
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در
کنوانسیون (CEDAW) 102
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین
موضوعه ایران ۱۰۴
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۶
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون
(CEDAW) 107
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه
ایران ۱۰۸
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ۱۱۵
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در
کنوانسیون (CEDAW) 116
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین
موضوعه ایران ۱۱۷
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان ۱۱۸
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 119
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای
دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ۱۲۳
گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ۱۳۳
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) 133
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران ۱۳۷
گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری ۱۴۲
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 142
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه
ایران ۱۴۳
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی
در کنوانسیون(CEDAW) 150
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح
ملی ۱۵۹
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در
سطح بین المللی ۱۵۹
الف – توصیه کلی شماره ۸ ۱۶۰
ب –توصیه کلی شماره ۱۰ ۱۶۳
گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب
مهم دولتی و سیاسی ۱۶۴
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی ۱۶۴
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن ۱۶۶
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ۱۷۷
بند اول – رهبری ۱۷۷
بند دوم- شورای رهبری ۱۷۹
بندسوم – مجلس خبرگان ۱۸۲
گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ۱۸۴
بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه ۱۸۴
الف – ریاست جمهوری ۱۸۴
ب – وزارت ۱۸۹
بند دوم- قوه مقننه ۱۹۰
الف- مجلس شورای اسلامی ۱۹۰
ب- شورای نگهبان ۱۹۱
بند سوم – قوه قضائیه ۱۹۴
الف- قضاوت ۱۹۴
ب – ریاست قوه قضائیه ۲۰۲
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ۲۰۳
بند اول- ارتش ۲۰۶
بند دوم – نیروی انتظامی ۲۰۷
بند سوم- سپاه پاسداران ۲۰۹
نتیجه ۲۱۳
پیوست ۲۲۳
فهرست منابع ۲۵۷


پژوهش اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


میثاق بین المللی منع تبعیض علیه زنان - IHRN.ir

این گزارش که به اجلاس 34 شورای حقوق بشر؛ رکن فرعی مجمع عمومی ملل متحد ( این ...
شد، به ویژه در قالب بندهای 36 لغایت 47 حوزه حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است؛ ...
گزارش اسماء جهانگیر؛ گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ... حق
بر اشتغال؛ ... کمیته رفع تبعیض علیه زنان؛ رکن ناظر بر کنوانسیون بین المللی
رفع ...

مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی - جلسه ۳۶۴

2 نوامبر 2003 ... جلسه‌ با حضور 198 نفر رسمی‌ است‌، دستور جلسه‌ را قرائت‌ بفرمایید. ... دولت ‌جمهوری‌
اسلامی‌ ایران‌ به‌ کنوانسیون‌ محو کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ علیه ‌زنان‌ ... فکر و عقیده‌ در بند
هستند آزاد نماید تا نظام‌ را از هرگونه‌ اتهام‌ مبرا نمایند. .... از اینکه‌ یک‌ زن‌ ایرانی‌ مسلمان‌
در طول‌ تاریخ‌ موفق‌ به‌ کسب‌ جایزه‌ صلح‌ ..... 2 نیروی‌ کار و اشتغال‌

حقوق اقلیت ها در ایران - انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

مسأله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که
به ... در رابطه با ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته که حق
داشتن ... توان اسناد زیر را برشمرد: کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی مصوب سال
۱۹۶۵ ... اصل بیستم می گوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار
دارند و ...

میثاق بین المللی منع تبعیض علیه زنان - IHRN.ir

این گزارش که به اجلاس 34 شورای حقوق بشر؛ رکن فرعی مجمع عمومی ملل متحد ( این ...
شد، به ویژه در قالب بندهای 36 لغایت 47 حوزه حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است؛ ...
گزارش اسماء جهانگیر؛ گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ... حق
بر اشتغال؛ ... کمیته رفع تبعیض علیه زنان؛ رکن ناظر بر کنوانسیون بین المللی
رفع ...

آشنايي با شورا 2 - شورای عالی انقلاب فرهنگی

انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) و در پرتو جانفشانی‌ها و از ... مقابله با
اعمال نفوذ سیاسی بیگانگان و قطع هر‌گونه وابستگی به اجانب و گذر از فضای ...
عمومی فرهنگ كشور كه شامل دانشگاه و فرهنگ عمومی و مدرسه و نظام آموزشی و كتاب درسی و
تربیت ..... ا به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، سیاست‌های مقابله با تهاجم
فرهنگی و.

نشست "تحلیل اجتماعی از وضعیت زنان ایران" برگزار شد. - رحمان

19 سپتامبر 2017 ... در این خصوص نگاهی دقیق و آماری به وضعیت زنان از سویی، و توجه به تغییرات و ...
این گزارش (1382) هنوز طرح پژوهشی دیگری که به بررسی وضعیت زنان بپردازد ...
پرداختن به امور زنان در جمهوری اسلامی ایران با یک دهه تأخیر آغاز شد. ..... مناسب و
تواناساز با هدف رفع هرگونه تبعیض از زنان، سهم خود را در تحقق اهداف قانون ...

سازمان ملل متحد در ايران - UNIC Tehran

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) ... نظام ملل متحد جمهوری اسلامی
ایران را به شكلي ويژه ياري مي دهد تا اهداف توسعه هزاره که به وسيله ... آرمان ها و اهداف
اعلامیه هزاره و کنفرانس ها، اجلاس ها و کنوانسیون های بین المللی توجه دارد. .....
یونیسف همچنین پیوستن ایران به پیمان نامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را
ترویج می دهد.

توانمند سازی مسئولان و فعالان دستگاههای اجرایی در زمینه ارتقای حقوق ...

ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻠﻮم و. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺟﻮاﻣﻊ و. اﻫﻤﯿ. ﺖ ﺗﺤﻘﻖ. وﻇﺎﯾﻒ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ،.
ﻟﺰوم. آﻣﻮزش. ﻣﻨﺎﺑﻊ .... ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي. ارﺗﻘﺎي ﺣﻘﻮق زن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ...

همایش بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی|منشور حقوق ...

ماده ۸- اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر
خدمات ... امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار
عمومی، .... حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه
اشتغال به .... ماده ۳- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت‌های
زنان در نظام ...

سازمان ملل متحد در ايران - UNIC Tehran

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) ... نظام ملل متحد جمهوری اسلامی
ایران را به شكلي ويژه ياري مي دهد تا اهداف توسعه هزاره که به وسيله ... آرمان ها و اهداف
اعلامیه هزاره و کنفرانس ها، اجلاس ها و کنوانسیون های بین المللی توجه دارد. .....
یونیسف همچنین پیوستن ایران به پیمان نامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را
ترویج می دهد.

نام کتاب:اشتغال زنان

تنها مدیرکل بانوی گمرک ایران رفت - فعالین اقتصادی سنگ تمام گذاشتند .... نتيجه،
پژوهش، مديريت و برنامه‌ريزي براي اشتغال زنان بدون توجه به سلسله علل و عوامل ...
کتاب «اشتغال زنان»، به کوشش ليلاسادات زعفرانچي، با هدف تأکيد بر دغدغه‌هاي
مزبور .... در جاي‌جاي اسناد بين‌المللي، براي مثال کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض
عليه زنان ...

مطالعه تطبيقي حقوق زنان از منظر اسلام و غرب

بنابراین توجه به موضوع حقوق زن در اسلام و مقایسه‌ی آن با وضعیت حقوقی زنان در ...
بنابراین با بررسی ساختار نظام حقوقی اسلام و غرب می توان دریافت که حقوق اساسی
زنان در این ... 3- بررسی مقایسه ای قوانین ایران و برخی از کشورهای اسلامی مانند
عربستان، ... کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز خواستار تشابه کامل زن و مرد و
شرایط ...

اقشار جهان زیست در مدنی حقوقی نظام پذیرش در فرهنگی درنگ زنان مختلف

ارزش. های. زیست. جهان. اقشار. مختلف. زنان. با. پذیرش. نظام. حقوقی. مدنی. بررسی. شد
..... توجه. به. زیست. جهان. جدید. باعث. می. شود زنان. جامعۀ. ایرانی. نسبت. به. نظام. حقوق
... کنوانسیون. رفع. هرگونه. تبعیض. علیه. زنان،. که. سندی. برخاسته. از. تعامالت ....
به. بیانات. مشارکت. کننده. ها. گوش. داده. و. مصاحبه. ها. در. همان. روز. توسط. پژوهش. گر.

در دنیای زنان چه خبر؟ ۲۲ اسفند تا ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۵ - ماچولند

ماچولند | سرزمین تبعیض جنسیتی. ... خبر آنلاین- شهیندخت مولاوردی با راه‌اندازی
پویشی از مردم خواست تا به آزادی زنان ... ایسنا- جلسه دفاع جمهوری اسلامی ایران از
گزارش مقدماتی خود به کنوانسیون حقوق .... توجه به همۀ مبانی قانونی مورد احترام نظام
جمهوری اسلامی به پیشرفت موقعیت زنان در ایران کمک کردند. ... موافقت مردان با
اشتغال زنان.

بسم الله الرحمن الرحيم

(ح) با اذعان به اين كه تبعيض عليه هر فرد بر مبناي معلوليت تخطي از منزلت و ارزش
... (ص) با اذعان به اين كه زنان و دختران داراي معلوليت غالبا در معرض خطر بيشتري هم
در .... ت) از اعمال هر گونه اقدام و يا روشي كه مغاير با كنوانسيون حاضر مي باشد ، خودداري
شود و ... هر يك از دولتهاي عضو با توجه به حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متعهد مي
...

بیست و پنجم نوامبرروزجهانی منع خشونت علیه زنان - nadia-angomans ...

اما در تعاریف سازمان ملل با توجه به معضلات عمده زنان به چند مورد اشاره شده است. ...
نداشت، مجبور شد که برای تهیه‌ی پول عروسی به ایران برود و چندین سال در آنجا کار
کند. ... كه عامل اصلی خشونت علیه زنان را می‌توان در تبعیض یافت که مانع برابری زن
با مرد در .... از حقوق زنان كه به حمايت از كنوانسيون حقوق بشر در كشور فعال استند و
نتايج ...

نگاهی به ضرورت اهمیت دهی به حقوق زنان اقلیت - کمیسیون حقوق بشر ...

«حقوق زنان اقلیت» مفهوم غریبی در ادبیات حقوق بشری است و شاید با شنیدن چنین
... زندگی زنان و مردان اقلیت، چنین تبعیضهایی بدون جلب توجه باقی میمانند و به
اندازه ... همه به طور یکسان تحت حمایت نظام حقوق اقلیتها قرار میگیرند و برخودار از
حقوقی چون ... شود تا به طور ویژه بر موضوع رفع تبعیضات مضاعف علیه زنان متمرکز
باشد.

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ - گنج

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ، ﺗﻌﺎرﺿﺎت آﺷﮑﺎري ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در. ﺧﺼﻮص ﺣﻖ زﻧﺎن
در ... ﮔﺮدد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ... ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﻗﺎﻟﺐ اﺳﻨﺎد و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. 27 ... اﻋﻼﻣﯿﻪ رﻓﻊ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن. 1967. 35 ..... ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮ
ﻣﻘﺮرات.

توانمند سازی مسئولان و فعالان دستگاههای اجرایی در زمینه ارتقای حقوق ...

ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻠﻮم و. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺟﻮاﻣﻊ و. اﻫﻤﯿ. ﺖ ﺗﺤﻘﻖ. وﻇﺎﯾﻒ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ،.
ﻟﺰوم. آﻣﻮزش. ﻣﻨﺎﺑﻊ .... ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي. ارﺗﻘﺎي ﺣﻘﻮق زن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ...

مقالات Archives - ناقص‌سازی جنسی زنان

12 فوریه 2017 ... موانع پیش روی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان در ایران و جهان چگونه قابل ارزیابی
است؟ ... ۲- عدم جرم انگاری ختنه دختران و زنان در نظام حقوقی ایران؛ مانع از تعقیب .... و
یا ختنه بی توجه نبوده و این مهم، توجه سازمانهای حقوق بشری متعددی را به خود ... به
مردان و رفع هر گونه تبعیض علیه آنها به مانند اسناد معاهداتی حقوق بشری ...

پایان نامه در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان | NCBA

28 مه 2017 ... بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به. ... حقوقی ایران با توجه به
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان فصل اول - اشتغال .... تحقیق: موضوع
بحث پژوهش حاضر، بررسی سلامت روانی در بین زنان شاغل و خانه دار است.

سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوی اسلامی ایران و عربستان

این امر در خصوص روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه جنوبی
... ضروری به نظر میرسد و با توجه به گستردگی موضوع و اهمیت به دقت پژوهش، بازه
زمانی ..... مهمترین موارد نقض حقوق بشر در عربستان شامل مجازات اعدام، نظام حقوقی و ....
حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان را ...

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع ...

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان .... ۸- داور، زهرا، ارزیابی
حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، تهران،مرکز ..... امروزه نیز توجه به
مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر
...

بررسی تطبیقی حقوق زن در اسلام و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض ...

بررسی تطبیقی حقوق زن در اسلام و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ... محل
انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ...
حجم فایل: ۱۷۱.۳۲ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۰ صفحه با فرمت PDF قابل ...
بنابراین باید به جایگاه زنان به دید زیرساختی موثر برای توسعه جوامع توجه کنی.

مغایرت های سند 2030 با اسناد بالادستی ایران | کافه حقوق

11 مه 2017 ... از منظر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین قانون، قانون اساسی است. ... با توجه به
محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر در سند ۲۰۳۰، مسئله مهم‌تر این ... از هرگونه
کلیشه جنسیتی باشند و در ترویج تساوی، عدم تبعیض، حقوق بشر .... همچنین سند
یونسکو آموزش را ابزاری برای برابری میان زنان و مردان تلقی کرده است.

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه ...

12 ژوئن 2016 ... اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه
زنان ... ۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ... نیز توجه به مسایل زنان و
مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ...

شعار ۳۷ ساله؛ 'آزادی زنانه حق مسلم ماست' - BBC Persian - BBC.com

9 مارس 2016 ... هشتم مارس سال ۵۷، وقتی چندین هزار نفر از زنان در خیابان‌های تهران ... دهه‌های اخیر موفق
شده‌اند به بدنه مدیریتی نظام راه پیدا کنند، متناسب با جریان ... پر سر و صداترین
مصوبه این مجلس، پیوستن ایران به کنوانسیون "رفع تبعیض علیه زنان" با حق ...
زوجات را به رسمیت می‌شناخت و مسائلی از این دست مورد توجه قرار گرفت.

میثاق بین المللی منع تبعیض علیه زنان - IHRN.ir

این گزارش که به اجلاس 34 شورای حقوق بشر؛ رکن فرعی مجمع عمومی ملل متحد ( این ...
شد، به ویژه در قالب بندهای 36 لغایت 47 حوزه حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است؛ ...
گزارش اسماء جهانگیر؛ گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ... حق
بر اشتغال؛ ... کمیته رفع تبعیض علیه زنان؛ رکن ناظر بر کنوانسیون بین المللی
رفع ...

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع ...

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان .... ۸- داور، زهرا، ارزیابی
حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، تهران،مرکز ..... امروزه نیز توجه به
مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر
...

تاثیر سیاست های افزایـش جمعیت بـر زنان - بیدارزنی

11 آگوست 2014 ... در این کتابچه قصد داریم تا با نگاهی به تاریخچه سیاست های جمعیتی و ... حقوقی که
نقض می شوند … ... در ایران کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به صورت پراکنده در سال
۱۳۳۷ ..... بی شک یکی از اصلی ترین تبعات منفی افزایش جمعیت با توجه به ....
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ نیز در ماده ۱۶ خود ...

مغایرت های سند 2030 با اسناد بالادستی ایران | کافه حقوق

11 مه 2017 ... از منظر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین قانون، قانون اساسی است. ... با توجه به
محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر در سند ۲۰۳۰، مسئله مهم‌تر این ... از هرگونه
کلیشه جنسیتی باشند و در ترویج تساوی، عدم تبعیض، حقوق بشر .... همچنین سند
یونسکو آموزش را ابزاری برای برابری میان زنان و مردان تلقی کرده است.

مقالات Archives - ناقص‌سازی جنسی زنان

12 فوریه 2017 ... موانع پیش روی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان در ایران و جهان چگونه قابل ارزیابی
است؟ ... ۲- عدم جرم انگاری ختنه دختران و زنان در نظام حقوقی ایران؛ مانع از تعقیب .... و
یا ختنه بی توجه نبوده و این مهم، توجه سازمانهای حقوق بشری متعددی را به خود ... به
مردان و رفع هر گونه تبعیض علیه آنها به مانند اسناد معاهداتی حقوق بشری ...

خشونت خانگی و حقوق | خانه امن

آنها نه تنها به زنان ایرانی و جامعه ایرانی، صدمه زده اند، بلکه با غفلت از آموزه های اسلام ...
کتاب “نقدی بر قرائت رسمی از دین” پژوهش ارزنده محمد مجتهد شبستری، به خوبی از
این .... سابقه تاریخی ناگوار فروکاستن از نقش انسانی زنان همراه با تبعیض علیه آنها
در ..... توجه را می توان در متفق القول بودن ملل مختلف در پیوستن به کنوانسیون حقوق
...

کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان 1 Convention on the ...

پس از شکل گیری نظام نوین حقوق بشر مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد، تلاش‌های ...
به منظور تضمین احترام به حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آنها، ضرورت تدوین و
تصویب ... در مقدمه کنوانسیون با اشاره به تأکید منشور ملل متحد مبنی بر احترام به
حقوق ... از نظر کنوانسیون حاضر اصطلاح « تبعیض علیه زنان » به هر گونه تمایز،
استثنا ...

UN Iran Directory - UNIC Tehran

نظام ملل متحد جمهوری اسلامی ایران را به شكلي ويژه ياري مي دهد تا اهداف توسعه هزاره که
به ... و اهداف اعلامیه هزاره و کنفرانس ها، اجلاس ها و کنوانسیون های بین المللی توجه
دارد. ... اجلاس بازبيني شود و عزم سیاسی و منابع جهت رفع گرسنگی در جهان يك‌پارچه
شود. ..... با فقر، گرسنگي، بيماري، بي‌سوادي، نابودی محيط‌زيست و تبعيض عليه
زنان در ...

نام کتاب:اشتغال زنان

تنها مدیرکل بانوی گمرک ایران رفت - فعالین اقتصادی سنگ تمام گذاشتند .... نتيجه،
پژوهش، مديريت و برنامه‌ريزي براي اشتغال زنان بدون توجه به سلسله علل و عوامل ...
کتاب «اشتغال زنان»، به کوشش ليلاسادات زعفرانچي، با هدف تأکيد بر دغدغه‌هاي
مزبور .... در جاي‌جاي اسناد بين‌المللي، براي مثال کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض
عليه زنان ...

حقوق زنان: مطالعه تطبيقي حقوق زنان از منظر اسلام و غرب

27 مه 2011 ... بنابراين توجه به موضوع حقوق زن در اسلام و مقايسه‌ي آن با وضعيت حقوقي زنان در ...
بنابراين با بررسي ساختار نظام حقوقي اسلام و غرب مي توان دريافت که حقوق اساسي
... 3- بررسي مقايسه اي قوانين ايران و برخي از کشورهاي اسلامي مانند ... کنوانسيون
رفع تبعيض عليه زنان نيز خواستار تشابه کامل زن و مرد و شرايط ...

نشست "تحلیل اجتماعی از وضعیت زنان ایران" برگزار شد. - رحمان

19 سپتامبر 2017 ... در این خصوص نگاهی دقیق و آماری به وضعیت زنان از سویی، و توجه به تغییرات و ...
این گزارش (1382) هنوز طرح پژوهشی دیگری که به بررسی وضعیت زنان بپردازد ...
پرداختن به امور زنان در جمهوری اسلامی ایران با یک دهه تأخیر آغاز شد. ..... مناسب و
تواناساز با هدف رفع هرگونه تبعیض از زنان، سهم خود را در تحقق اهداف قانون ...

مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی - جلسه ۳۶۴

2 نوامبر 2003 ... جلسه‌ با حضور 198 نفر رسمی‌ است‌، دستور جلسه‌ را قرائت‌ بفرمایید. ... دولت ‌جمهوری‌
اسلامی‌ ایران‌ به‌ کنوانسیون‌ محو کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ علیه ‌زنان‌ ... فکر و عقیده‌ در بند
هستند آزاد نماید تا نظام‌ را از هرگونه‌ اتهام‌ مبرا نمایند. .... از اینکه‌ یک‌ زن‌ ایرانی‌ مسلمان‌
در طول‌ تاریخ‌ موفق‌ به‌ کسب‌ جایزه‌ صلح‌ ..... 2 نیروی‌ کار و اشتغال‌

SID.ir | زنان، نظام آموزش عالي کشور و اشتغال

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی زنان، نظام آموزش عالي کشور و اشتغال. ...
ازدواج با مردان تحصيلکرده هستند که با توجه به آمار موجود، شدني نيست و مشکل ازدواج
زنان ... پذيرش کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان از سوي جمهوري اسلامي
ايران ... هر گونه باز نشر اطلاعات بانک های تحت اختیار این مرکز تنها با ایجاد پیوند
به ...

پاورپوینت درباره ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط

خلاصه نکات مبحث 4 مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان)

پاور پوینت کتاب حسابرسي (2) تأليف : پرويز گلستاني – امير علي خان خليلي

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط

دانلود پایان نامه انتزاع يا تجديد (آبستره)

تحقیق در مورد اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

دانلود تحقیق در مورد بررسي ارتباط بين نوع بيمه محصولات با درصد استقبال كشاورزي به بيمه

سورس اس ام اس موبایل

دانلود تحقیق قوانين و مقررات و لزومات آن 19 ص