دانلود فایل


پایان نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc

دانلود فایل پایان نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc


نوع فایل: word
قابل ویرایش 140 صفحه

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش:تاریخ ایران اسلامی

چکیده:
موضوع پژوهش حاضر دیوانسالاری در عصر شاهرخ تیموری می باشد.که در چارچوب نظریه (محمدعلی همایون کاتوزیان و ماکس وبر)مورد بررسی قرار گرفته است.
روشی که در این پژوهش مورد نظر بوده،روش قاعده مندی علّی می باشد،که در این روش چند فرضیه از پیش تعیین می گردد سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت نظریه اصلی به دست می آید سوال اصلی پژوهش مزبور،نحوه ساختار سازمانی و کارکردهای اساسی دیوانسالاری در عصر شاهرخ می باشد.
این پژوهش در 5فصل سامان بندی شده است که به ترتیب ذیل می باشد:
1- کلیات پژوهش
2- برآمدن تیموریان
3- ساختار سیاسی و فرهنگی- اجتماعی ایران در عصر شاهرخ
4- نگاهی کوتاه به نظام دیوانی ایران تا روی کار آمدن تیموریان
5- ساختار،نهادها و کارکردهای نظام دیوانی ایران در عصر تیموریان تا پایان سلطنت شاهرخ
6- نتیجه گیری
از مطالبی که در کل پژوهش عنوان گردید چنین برمی آید که شاهرخ نقش خیلی مهمی در پیشرفت دیوانسالاری داشته است و تمامی تلاش خود را صرف رشد و اعتلای علم و فرهنگ و هنر نمود که این به نوبه خود باعث گسترش نظام دیوانی در این عصر گردید.و در این زمینه او از دیوانسالاران ایرانی که دارای تبحر فراوان بودند در اداره حکومت استفاده کرد و توانست یک آرامش نسبی در ایران برقرار سازد.

کلید واژه های پژوهش حاضر عبارتند از: شاهرخ تیموری،دیوانسالاری،دیوان اعلی، دیوان جغتائی

مقدمه:
کتاب تاریخ شکوهند ایران را ورق می زنیم و در صفحات سده نهم هجری نظر می افکنیم و در این تأمل باز می بینیم که چگونه ایرانی مسلمان،سخت کوش و رنجیده در حالی که از یورش امیر تیمور گورکان زخمها دیده در این فاجعه هستی اش به یغما رفته هنوز سرفراز ایستاده و با فرهنگ بالنده خویش به تیموریان تاتارمنش تمدن و فرهنگ ایرانی آموخته است.وقتی شاهرخ بر مسند قدرت نشست بعد از پنج سال که از مرگ تیمور گذشت توانست به عنوان سلطان مطلق،حکومت سرزمین ایران را بین خود و فرزندان و یاران خویش که در مقابل او سر تعظیم فرود آورده بودند تقسیم کند. شاهرخ در حکومت خود از دیوانسالاران ایرانی استفاده کرد.روی هم رفته دودمانهایی که به نیروی شمشیر بر جامعه ایران چیره می شدند به دلیل بهره مند نبودن از توانائیهای دیوانی معمولاً تشکیلات دیوانی را در اختیار مأمورین محلی قرار می دادند.در این میان ایرانیان که میزبان مهمانهای ناخوانده بودند،خود دارای تخصص بودند این مطلب قابل توجه می باشد که در دیوانسالاری تمایل موروثی شدیدی وجود داشت و همین امر در تشکیلات دیوانی نوعی تداوم ایجاد می کرد ایرانیان مردمی فرهنگ دوست و متمدن بودند در دوران شاهرخ وضعیت مردم روز به روز با توجه به اهمیت دادن شاهرخ به فرهنگ و تمدن بهبود یافت.شهرهایی چون هرات،مرو،سمرقند شکوه و عظمت و رونق فراوان یافتند شاهرخ عمران و آبادی را وجهه همت خویش قرار داد و به فرهنگ و هنر اعتنایی جدی داشت.تاریخ دیوان حکومتی در حوزه سرزمینهای اسلامی در دهه های اخیر در چارچوب تحقیقات پیوسته توجه زیادی به خود جلب کرده است تا حدی که حتی از وقایع سیاسی صرف نیز تطور فرهنگی در مد نظر گرفته می شود و جهات تشکیلاتی حیات حکومتی هم بویژه توجه را به خود معطوف می دارد.از دید تاریخ سیاسی،بایستی طبیعتاً دیوان حکومتی در مرکز ثقل علاقه و توجه قرار گیرد یک بار به عنوان وسیله قدرت سیاسی و بار دیگر به عنوان محل پیدایش یکی از مهمترین رده های منابع تاریخی.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه
2-1- بیان مسأله
3-1- اهمیت پژوهش
4-1- اهداف پژوهش
5-1- پیشینه پژوهش
6-1- سوالات پژوهش
7-1- فرضیه های پژوهش
8-1- چارچوب نظری
9-1- حدود و نکته تمرکز
10-1- مفاهیم پژوهش
11-1- سازماندهی پژوهش
12-1- روش تحقیق
13-1- ابزار گردآوری اطلاعات
14-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
15-1- بررسی منابع
1-15-1- منابع اصلی
2-15-1- پژوهشها و مطالعات جدید
فصل دوم: برآمدن تیموریان
1-2- اوضاع سیاسی ایران درآستانه تشکیل حکومت تیموریان
1-1-2- تشکیل سلسله تیموریان در ایران
2-1-2- تیمور گورکانی و فتوحات او
3-1-2- ستیزه های جانشینی بعد از مرگ تیمور
2-2- فرمانروائی شاهرخ
فصل سوم: ساختار سیاسی و اجتماعی- فرهنگی ایران در عصر شاهرخ
1-3- ساختار سیاسی و ارگانهای حکومت مرکزی در عصر شاهرخ
2-3- ساختار اجتماعی ایران در عصر تیموریان
3-3- ساختار فرهنگی ایران در عصر شاهرخ تیموری
1-3-3- عوامل مؤثر در رشد و گسترش ساختار فرهنگی
1-1-3-3- گرایش به ایجاد آرامش و امنیت
2-1-3-3- گرایش از نظامی گری به فرهنگ در عصر شاهرخ
2-2-3- حامیان عرصه های مختلف فرهنگی
1-2-3-3- شاهرخ
2-2-3-3- شاهزادگان
3-2-3-3- زنان خاندان سلطنتی
3-2-3-3- وزیران
3-3-3- مکتب هرات
فصل چهارم: نگاهی کوتاه به نظام دیوانی ایران تا روی کارآمدن تیموریان
1-4- دیوانیان
2-4- تشکیلات دیوانی ساسانیان
3-4- سازمان دیوان در دوران اسلامی
4-4- تشکیلات دیوانی در عصر امویان و عباسیان
5-4- تشکیلات دیوانی سامانیان
6-4- تشکیلات دیوانی آل بویه
7-4- تشکیلات دیوانی غزنویان
8-4- تشکیلات دیوانی سلجوقیان
9-4- تشکیلات دیوانی خوارزمشاهیان
10-4- تشکیلات دیوانی مغولان
فصل پنجم: ساختار،نهادها و کارکردهای نظام دیوانی ایران در عصر تیموریان تا پایان سلطنت شاهرخ
1-5- دیوانسالاری در عصر تیمور
2-5- دیوانسالارن ایرانی
2-1-5- جغتائیان و جایگاه اجتماعی آنان
2-5- دیوانسالاری در عصر شاهرخ
1-2-5- ساختار دیوان ایرانی
2-2-5- نهادهای دیوان ایرانی و کارکردهای آن(نهاد وزارت،نهاد صدرات،نهاد قضاوت، نهاد شیخ الاسلامی
3-2-5- کارگزاران دیوان ایرانی(وزراء،صدور،قاضیان،شیخ الاسلامها،وقایع نگاران، منشیان و مورخان)
1-3-2-5- وزیران عصر شاهرخ
1-1-3-2-5- سلسله مراتب قدرت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی وزیران
2-3-2-5- صدور(عصر شاهرخ)
1-2-3-3-5- سلسله مراتب قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی صدور
3-3-2-5- قاضیان عصر شاهرخ
1-3-3-2-5- سلسله مراتب قدرت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی قاضیان
4-3-2-5- شیخ الاسلامها
1-4-3-2-5- سلسله مراتب قدرت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و مذهبی شیخ الاسلامها
5-3-2-5- وقایع نویسان و مورخان،منشیان و وقایع نگاران
1-5-3-2-5- سلسله مراتب پایگاه اجتماعی مورخان،منشیان و وقایع نگاران
3-5- دیوان جغتائی
1-3-5- ساختار دیوان جغتائی
2-3-5- نهادها و مناصب دیوان جغتائی و کارکردهای آن
3-3-5- کارگزاران دیوان جغتائی
1-3-3-5- مناصب ایالتی
1-1-3-3-5- داروغه
2-1-3-3-5- کوتوال
3-1-3-3-5- محصل
4-1-3-3-5- تمغاچی
2-3-3-5- مناصب حکومت مرکزی
1-2-3-3-5- مهردار
2-2-3-3-5- خازن چی
3-2-3-3-5- یارغوچی
3-3-3-5- مناصب درباری
1-3-3-3-5- قورچی
2-3-3-3-5- قوشچی
3-3-3-3-5- اختاچی
4-3-3-3-5- بوکول(بکاول)
5-3-3-3-5- باورچی
6-3-3-3-5- سوچی
4-3-3-5- مناصب نظامی
1-4-3-3-5- امیرالامرا
2-4-3-3-5- تواچی
3-4-3-3-5- یورت چی
4-4-3-3-5- یساول
4-5- مقایسه دیوانسالاری مغولان و تیموریان
نتیجه
ضمیمه
منابع ومآخذ
چکیده به انگلیسی

منابع و مأخذ:
 1. آن لمبتون،1372،تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران،ترجمه یعقوب آژند،تهران: انتشارات نی.
 2. آربری،1371،ادبیات کلاسیک ایران،ترجمه اسدالله آزاد،تهران:آستان قدس رضوی
 3. ابن بطوطه،1353،سفرنامه ابن بطوطه،ترجمه محمدعلی موحد،تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب
 4. ابن عربشاه،1356،عجائب المقدور فی اخبار تیمور؛ترجمه محمدعلی نجاتی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 5. اشپولر،برتولد،1365،تاریخ مغول در ایران،ترجمه محمود میرآفتاب،تهران: طوس.
 6. اقبال آشتیانی،عباس،1376،تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری،تهران:نامک.
 7. اوکین،برنارد،1386،معماری تیموری در خراسان،ترجمه علی آخشینی،مشهد:بنیاد پژوهشهای اسلامی.
 8. بارتولد،1353،ترکستان نامه،ج1،ترجمه کریم کشاورز،تهران:انتشارات بنیاد فرهنگی ایران.
 9. بازیل گری،1369،نقاشی ایران،ترجمه شروه عربعلی،تهران: عصر جدید.
 10. بوات،لوسین،1384،تاریخ مغول و تیموریان،ترجمه محمود بهفروزی، تهران: آزادمهر.
 11. بوسه،هریبرت،1367،پژوهش در تشکیلات دیوان اسلامی،ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران:مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 12. بیانی،شیرین،1345،تاریخ آل جلایر،تهران:انتشارات دانشگاه.
 13. بیهقی،ابوالفضل،1356،تاریخ بیهقی،به کوشش علی فیاض،مشهد:انتشارات دانشگاه علوم انسانی.
 14. باسورث کلیفورد،ادموند، 1362،تاریخ غزنویان، ترجمه حسن انوشه،تهران: امیرکبیر.
 15. پیگالوسکایا،و،و دیگران،1345،تاریخ ایران از دوره باستان تا پایان قرن هجدهم میلادی،ج2،ترجمه کریم کشاورز،تهران:پیام.
 16. تاکستن،حیدر،درال،راکسبورد و دیگران،1384،تیموریان،ترجمه یعقوب آژند، تهران:مولی.
 17. تاریخ تیموریان به روایت کمبریج ،1382،ج6،ترجمه یعقوب آژند،تهران: انتشارات جامی.
 18. جعفریان،رسول،1342،تاریخ ایران اسلامی،ج2،تهران:مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
 19. جی،آل بویل،1366،تاریخ ایران کمبریج،از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، ترجمه حسن انوشه،تهران:امیرکبیر
 20. حاجی بن نظام عقیلی،سیف الدین،1337،آثار الوزراء،تصحیح و تعلیق میرجلال الدین حیشی از ارموی،انتشارات دانشگاه تهران.
 21. حافظ ابرو،1372،زبده التواریخ،ج1و2،به تصحیح سیدکمال حاج سیدجوادی، تهران:نی.
 22. حافظ ابرو،1349،جغرافیای حافظ ابرو،به کوشش مایل هروی،تهران:بنیاد فرهنگ ایران.
 23. حبیبی عبدالحی،1355،هنر در عهد تیموریان و متفرعات آن،تهران:انتشارات بنیاد فرهنگ.
 24. حسینی تربتی،ابوطالب،1342،تزوکات تیموری،تهران:انتشارات اسدی.
 25. خواجه سمرقندی،ابوطاهر،1367،سمریه،ج2،به کوشش ایرج افشار،تهران: مؤسسه فرهنگی جهانگیری.
 26. خوافی،ابوالقاسم شهاب الدین احمد،1357،منشأ الانشاء،ج7،به کوشش رکن الدین همایونفرخ،انتشارات دانشگاه ملی ایران.
 27. خوافی،فصیح احمدبن جلال محمد،1339،مجمل فصیحی،به تصحیح و تحشیه محمود فرخ ، مشهد :باستان
 28. خواندمیر،1333،حبیب السیر فی اخبار افراد بشر،ج3، 4،تهران:خیام
 29. خواندمیر،1317،دستورالوزراء،با تصحیح و مقدمه سعید نفیسی،تهران:اقبال
 30. راوندی،مرتضی،1379،مبانی تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا عصر جدید،ج2،تهران:امیر کبیر.
 31. روملو،حسن بیک،1349،احسن التواریخ،ج1،به اهتمام عبدالحسین نوایی،تهران: امیرکبیر
 32. زمچی اسنفراری،معین الدین محمد،1338،روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات، ج2،تصحیح و حواشی سیدمحمدکاظم امام،انتشارات دانشگاه تهران.
 33. سمرقندی،دولتشاه،1336،تذکره الشعراء،به همت محمد رمضانی،تهران:خاور
 34. سمرقندی کمال الدین عبدالرزاق،،1365،مطلع السعدین و مجمع البحرین، ج1و2،به تصحیح محمد شفیع،لاهور.
 35. سیوری،راجر،1374،ایران در عصر صفوی،ترجمه کامبیز عزیزی،تهران:نشر مرکز
 36. شامی،نظام الدین،محمدبن علی بن محمد،1363،ظفرنامه،ج1و2،با مقدمه و کوشش پناهی سمنانی،تهران:بامداد
 37. شبانکاره ای،مجمع الانساب،به تصحیح میرهاشم محدث،تهران:امیر کبیر
 38. شریک امین،شمیس،1357،فرهنگ اصطلاحات دیوان مغول،تهران: فرهنگستان
 39. شعبانی،رضا،1379،مبانی تاریخ اجتماعی ایران،تهران: قومس
 40. شعبانی،رضا، 1380،مروری کوتاه بر تاریخ ایران از آغاز عصر مادها تا پایان دوره قاجاریه،تهران: سخن
 41. شوشتری،محمدعلی،1350،تاریخ شهریاری در شاهنشاهی ایران،تهران: انتشارات فرهنگ و هنر
 42. صفا،ذبیح الله،1363،تاریخ ادبیات ایران،ج4،تهران: فردوس
 43. طبیبی،عبدالحکیم،1368،تاریخ هرات در عهد تیموریان،تهران:هیرمند
 44. طوسی،نظام الملک،1364،سیاست نامه،به اهتمام هیوبرت دارک،تهران:اساطیر
 45. عباس،احسان،1365،عهداردشیر،ترجمه علی شوشتری،تهران: انجمن آثار ملی
 46. عتبی،ابونصر،1334،تاریخ یمینی،به کوشش علی قویم،تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
 47. فرهانی منفرد،مهدی،1381،پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان،تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
 48. قدامه،ابی الفرج قدامه بن جعفر، 1353کتاب الخراج و صنعه الکتابه، به کوشش حسین خدیوجم،تهران: البرز
 49. کاتب،احمدبن حسین بن علی،1345،تاریخ جدید یزد،تهران:بی نا.
 50. کاتوزیان،محمدعلی همایون،1380،تضاد دولت و ملت در ایران،ترجمه علیرضا طیب،تهران: نی.
 51. کارلا کلونز،1381،دیوانسالاری در عهد سلجوقی،ترجمه یعقوب آژند،تهران:امیر کبیر
 52. کاشانی،ابوالقاسم،1348،تاریخ الجاتیو،به اهتمام مهین همبلی،تهران:نشر کتاب
 53. کریستن پرایس،1364،تاریخ هنر اسلامی،ترجمه مسعود جرب نیا،تهران:انتشارات علمی و فرهنگی
 54. کریستن سن،1332،ایران در زمان ساسانیان،ترجمه رشید یاسمی،تهران: ابن سینا.
 55. 55-کلاویخو،گنزالس،1366، سفرنامه ،ترجمه مسعود رجب نیا ،تهران : علمی و فرهنگی
 56. مشکوتی،نصرت الله،1342،از سلاجقه تا صفویه،تهران: ابن سینا
 57. منز،بئاتریس فوربز،1377،برآمدن و فرمانروایی تیمور،ترجمه منصور صفت گل، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا
 58. میراحمدی،مریم،1322،نظام حکومتی ایران در دوران اسلامی،تهران: موسسات مطالعات و تحقیقات اسلامی.
 59. میرجعفری،حسین،1381،تحولات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان،تهران:سمت.
 60. میرخواند،1339،روضه الصفا،ج6و7،ترجمه مصالح،تهران:خیام.
 61. نسوی،شهاب الدین،1344،سیرت جلال الدین منکبرتی،به تصحیح مجتبی مینوی،تهران: شرکت علمی و فرهنگی.
 62. نطنزی،معین الدین،1336،منتخب التواریخ،به تصحیح ژان اوبن،تهران،خیام.
 63. نظامی،عبدالواسع،1357،منشأ الانشاء،به کوشش رکن الدین همایونفرخ،دانشگاه تهران.
 64. وائی،عبدالحسین،1324،رجال کتاب حبیب السیر،تهران،شرکت سهامی چاپ.
 65. وبر،ماکس،دین،قدرت،جامعه،ترجمه احمد تدین،تهران: قومس.
 66. یارشاطر،احسان،1334،شعر فارسی در عهد شاهرخ،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
 67. یزدی،شرف الدین علی ،1336،ظفر نامه ،ج 1و2،به تصحیح محمد عباسی ،تهران :امیر کبیر

مقاله:
1. ل.بوآ، تمدن تیموریان ترجمه باقر امیرخانی،نشریه دانشکده ادبیات تبریز؛تبریز،1343.

مجله:
 1. رجبی،فاطمه،تاریخ ایران در دوره جانشینان تیمور،مجله تاریخ پژوهی،س5،ش16، 1382.


پایان نامه ی


دیوان


سالاری


در


عصر


شاهرخ


تیموری


doc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حماسه پارسا - sazeha - صفحه نخست

شاهرخ پارسا اظهار کرد: این سامانه بارشی به تناوب از امروز سبب بارش باران در تمام ...
ایران در پرتو رهبریِ ولایت آموزگاران توانمند مردم سالاری برای جامعه بشریتند. ... ای
آشوب زده که در همه ی کشورهای پیرامون آن جنگ های گسترده تروریستی و تج .... ِ هر
محوری سرانجام صحبت به پایان رسید همه گفت و گو ها به فنجان رسید تهمتن ز جا جست
مثل ...

221171 آلمان|221172 اسپانیا - news.ir

به پایان رسید |232137 اکران «کفشهایم کو؟ ...... مشاوره و هدایت آموزشی اداره کل آموزش
فنی و حرفه ای استان ی|235770 کودک آزاری جنسی|235771 .... القنیطره|236427
دیوان محاسبات|236428 ویدیو به روایت کارتون|236429 یورو 2016 به روایت ......
لیگ چهاردهم |241038 محمد سالاری|241039 حوزه های فرهنگی |241040 توسعه استان |
241041 ...

نمونه کارهای پژوهشی استاد و پژوهشگر تاریخ و ادبیّات ترکمن جناب آقای ...

4 فوریه 2010 ... 2 برخیها «دیوان حکمت» احمد یسوی را که در قرن سیزدهم میلاید سروده شده ... در بعضی
حالات کسره (واول ) به «ی» (واول) تبدیل میشود. .... است دانشمند با استعداد آن عصر
محمودکاشغری در مورد زبانشناسی کتاب .... از محبت نامه تا هنوز دو نسخه خطی پیدا شده
است: یکی به خط اویغوری و ..... اطلاعیه صدور دیپلم از پایان نامه دکترا ...

دیوانسالاری در عصر تیموریان - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پایان‌نامه . دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1393 . ... از
زمان شاهرخ به بعد تا پایان سلطنت حسین بایقرا تلاش‌هایی برای ایجاد یک ...
دیوانسالاری عصر تیموری و بررسی روند تغییر و تحولات نهاد دیوانسالاری در این دوره
تاریخی ...

دانلود پایانامه

۱۱۳ - فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با مقوله ی فرهنگ ۱۹ ص ۱۱۴ - فساد
... ی یونان ۱۵ ۲۱۰ - تاریخ شاهان ایران از مادها تا عصر پهلوی ۱۷ ... ۲۵۹ - پایان نامه
بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس ۱۴۹ ... ۲۸۵ - بحران دولت سالاری صنعتی
و فروپاشی اتحاد شوروی ۱۴ ..... ۱۲۰۸ - شاهرخ تیموری ۱۲ ... ۱۲۹۶ - سازمان دیوان عالی
کشور ۱۶

بهترین سایت کاریابی

29 ا کتبر 2016 ... معرفی برخی از گیاهان مرتعی و راهنمای کشت آنها · فایل فلش A23-T736-
MAINBOARD-V2.3 · پایان نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc.

لیست کتابهای فارسی دانشکده پزشکی

گ‍ردآوری‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍دای‍ت‌ س‍الاری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ح‍ی‍دری‌ ب‍ا, ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر، س‍ال‍م‍ی‌, ۱۳۸۹ .... درد،
ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌، ش‍وک‌، س‍رطان‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍ای‍ان‌ ع‍م‍ر, س‍وزان‌ س‌. .... م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ی‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌
ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ن‍ک‍ات‌ ... و داوطل‍ب‍ان‌
ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د, م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ : اب‍راه‍ی‍م‌ ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ف‍غ‍ان‍ی‌، ش‍اه‍رخ‌ ی‍وس‍ف‌ زاده‌چ‍اب‍ک‌,
ج‍ع‍ف‍ری‌, ۱۳۸۸.

شاهرخ بایگانی - فایل فوریفایل فوری

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم حواس پرت شاهرخ را در کلاس متمرکز کنم ؟ ... پایان
نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۴۰ ...

قطع گاز چند محله مشكين‌شهر در سرماى شديد - ketab farsi

در پایان این نوشته و پس از شنیدن سخنان رئیس روابط عمومی سندیکای نیشکر هفت
..... کارگران پرریس فردا در مقابل اداره کار سنندج و 4 دی ماه در مقابل دیوان عدالت در
تهران ... به گزارش "ايلنا"، در اين نامه آمده است: اين كانون به نمايندگي از 16 هزار خانوار
..... شان در زیر چرخ دنده های دیوان سالاری موجود، علیرغم بارش باران امروز مورخه 3/10/87
از ...

دیوان بایگانی - 7y7

در پایان نامه ی پیش رو ،عشق و وابسته های آن در دیوان صائب تبریزی شاعر نام آور
سبک هندی ، مورد بررسی قرار ..... پایان نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc
.

بهترین سایت کاریابی

29 ا کتبر 2016 ... معرفی برخی از گیاهان مرتعی و راهنمای کشت آنها · فایل فلش A23-T736-
MAINBOARD-V2.3 · پایان نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc.

persian tahghigh

چگونگی دریافت فهرست و چکیده پایان نامه، روش تحقیق و گزارش کارآموزی : .....
خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین
حقوقی ت. .... 866) مقايسه ي فراشناخت در دانش آموزان دختر و پسر شهری و روستائی ت.
...... 248) گزارش كارورزی موسسه توانبخشی فروغ عصر 24 ص ...... 181) شاهرخ تیموری
ت.

شاهرخ بایگانی - فایل فوریفایل فوری

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم حواس پرت شاهرخ را در کلاس متمرکز کنم ؟ ... پایان
نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۴۰ ...

دیوان حقیقی - JAHANȘA DIWANY: تاريخ و ادبّيات ترکمن در قرون XIV ...

25 ژانويه 2014 ... پس از آنکه بابر میرزا، شیراز را به سنجر، و یزد را به خلیل، نوادگان شاهرخ تیموری
سپرد (احمدبن حسین، 14)، پیربوداق از سوی پدر و به یاری تدبیرات ...

پاورپوینت خزندگان - esy.es

دانلود پرسشهای پایان فصل کتاب تئوری و طراحی سازمان ال دفت. مجموعه استودیو صدا.
پك كامل درس فناوري ... پایان نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc 14 ...

ابرشهر - - مشاهیر؛ دانشمندان، ناموران، تاریخسازان

در این‌جا براى مزید اطّلاع، نامه‌ی فخر رازى را که «تلخیص تاریخ نیشابور» فقط به سه
چهار ..... پس از پایان تحصیلاتش در فنون حکمت، به خصوص طب، بسیار ماهر شد. ....
قرن نهم هجری است که همعصر شاهرخ تیموری و شاگرد قاسم انوار –از مشایخ صوفیه- بوده.
وفات میرمختوم نیشابوری در سال 830 هجری رخ داده و از او آثاری همچون دیوان شعر و رساله
...

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ 1388 ﺳﺎل - دانشگاه پیام نور

. ﺎم ﻧﻮر. 1. ﻃﺮح. ﻫﺎ. ي. ﺗﺤﻘ. ﻘﺎﺗﻴ. . ﺧﺎﺗﻤﻪ. . ﺎﻓﺘﻪ. 11. ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠ. . (. ﻋﻠﻤ.
.... آﻗﺎي ﺣﻤﺰه داﻧﺸﻤﻨﺪي، ﻧﻴﻤﺎ. ﺻﻤﺪزاده. ﺗﺮﺑﻴﺖ. ﺑﺪﻧﻲ. 10/4/88. 19. را. ﻫﻨﻤﺎي اﺟﺮاي و ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ
...... ﻋﺒﺎس ﺗﻴﻤﻮري. 39.900.000. 159. ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﺗـﺬﻛﺮه. ﻣﺪاﻳﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻪ. ﮔﺮﻧﺖ. اﺳﺘﺎن ......
08/12/88. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻴﺮاﻧﭙﻮر. 000/500/14. 666. ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻛـﺮدان ﺟﺰﻳـﺮه در. ﻋﺼﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ.

دیوارنگاری در دوره سلجوقی

در کتاب عرایس الجواه و نفایس الاطباب شجره نامه ای از این سفالگران آورده شده است. ...
ذوق هنر معماری دوره تیموری در وهله نخست در طرح انواع جدید بنا و یا تکمیل اقسام
پیشین ... رنگ به هنگام رسیدن کلاویخو به سمرقند این ساختمان به پایان رسیده بود و
آن را برای آرامگاه نوه ... این روستا زادگاه وزیر مقتدر شاهرخ، پیر احمد، بانی مدرسه بوده
است.

ایران - نوشته هایی درباره ایران

در پاسخ نامه شماره 4431 26/9/17 منضم به رونوشت نامه آقای حسن رشدیه زحمت عرض
می‌دهد: به موجب گواهی ...... دیوانسالاری دولتی و انقلاب در ایران: اصلاحات ارضی و
سیاست.

Sheet1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

307, مجموعه سوالات دومین دوره ی آزمون استخدامی ادواری مقطع کارشناسی, پرتو، بهروز,
شباهنگ ..... 507, چگونه می توان یک پایان نامه تحصیلی نوشت, هومن،حیدرعلی, سمت
...... 1461, هفت عادت خانوادههای کامروا, کاوی، استفان؛۱۹۳۲, مترجمان: شاهرخ مکوند
حسینی، ...... کرزلی ، گرگ ، ۱۹۵۱- م, ترجمه محمد حسینامیر تیموری ، بهاالدین رحمانی,
ساوالان.

و 5871884 در 4492573 به 3759482 از 2937785 را ... - Simon Plouffe

... 48018 اطلاعات 48003 چهار 47983 آثار 47936 نامه 47915 معاون 47740 همان 47622
شدند ... 42138 نوع 42137 سوي 42122 پايان 42098 قیمت 42051 همكاري 41944
دستگاه ... 34116 چهارشنبه 34051 مناسب 33990 علوم 33947 ي 33924 اصفهان 33884
علمی ...... 206 القاب 206 دیوانسالاری 206 رسانیده 206 لاکرونیا 206 امیدها 206 نمودی
206 ...

صفحه 2--7مرداد88 - روزنامه عصر مردم - blogfa.com

29 جولای 2009 ... با توجه به مساعي و توفيقات جنابعالي و همکارانتان و ضرورت ادامه ي فعاليت شما در
..... مسئول اداره بازرگانی در پایان این گفتگو از همراهی سقایی نماینده مردم در مجلس ....
خط سلطان ابراهیم فرزند شاهرخ تیموری بر فراز درگاه ورودی بنا نصب شده است. ......
اصل 44 صورت پذیرد و این تصمیم منجر به کاهش دیوان سالاری اداری در ...

دانلود مقاله اوضاع اجتماعی ایران در زمان تیموریان با word — پایان نامه ها

26 جولای 2016 ... با مرگ شاهرخ و شروع جنگهای جانشینی شهرها به دست گردنکشان و شاهزادگان که ...
ساختار اجتماعی جامعه عصر تیموری همانند ادوار پیشین برمبنای تقسیم طبقات بود.
... دیوان سالاری تیمور منظم ودارای اساس مشخصی نبود بدین صورت که در ...

پاورپوینت سازه های کابلی ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا ...

دانلود پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در حضور نیروگاه های بادی و
خورشیدی ... و ایلخانی و تیموری. doc · پایان نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ
تیموری. doc ...

نه...سبوی تش - سبوی تشنه

13 مارس 2012 ... بانک پایان نامه ارشد و دکتری . ... ایرانگریی درشعر عصر بیداری: دادفر، محمد- دکتر
سید احمد ... باربد و نکیسا در شعر فارسی: سالاری، قاسم- دکتر موید- دانشگاه شیراز-
..... شاهرخ- دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1382- ارشد ...... تاثیر
قرآن و حدیث در دیوان اقبال لاهوری: تیموری، هاشم- غلامرضا ستوده- ...

آلبرت هوفمان ۱۱ ژانویه ۱۹۰۶ ۲۹ آوریل ۲۰۰۸، شیمی‌دان سوئیسی

29 آوريل 2015 ... ... که مشغول تهیه پایان‌نامه دکتری خود در ریاضیات بود او این درجه را در سال ۱۸۷۹ .... می
دانستندداستان جالبی در مورد نحوه ی تهیه ابریشم بین چینی ها است که می ..... دربار و
دیوانسالاری را گسترش داد و به یاری افزایش چشمگیر درآمد نفت، موفق ...... مورخ عصر
تیموریان گوهرشادبیگم، همسر سلطان شاهرخ تیموری، یکی از زنان ...

نیاز سنجی جهت خرید کتب برای کتابخانه پردیس 2 - یزد

11, 10, 1395, 750,000, گویا, حافظ-اخوین-فرشچیان/--, دیوان حافظ (با قاب) گویا ......
800, 799, 1395, 30,000, تیموری, علی تیموری/--, جملاتی زیبا از وین دایر ..... محسن
روستایی/--, ادبیات تاریخی و دیوانسالاری ایران(عهد مغول تا سرآغاز دولت صفویه) ....
غلامحسین زرگرینژاد/--, سیاست نامه های قاجاری (4جلدی)/31اندرزنامه سیاسی عصر قاجار
.

دکترمظفربقائی:قربانیِ«حمّام فینِ»حزب توده! - تارنمای علي ميرفطروس

جویا در مقدمهء «دیوان فارسی فضل الله نعیمی و عمادالدین نسیمی»، اشارات مفیدی به ...
این کتاب نیز حوادث دوران حکومت تیمور و شاهرخ تیموری و وقایع مربوط به ..... جلد سوم
این کتاب به حوادث عصر شاهرخ اختصاص دارد و طی آن، به وقایع مربوط به .... از این
گذشته، در پایانِ نامه (ص۱۹۷) نام غیاث الدّین محمّد و تاریخ تحریر نامه (۸۳۶ /۱۴۳۳) آمده
است.

پایان نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc - اندیشه

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد(M.A). گرایش:تاریخ ایران اسلامی. چکیده:
موضوع پژوهش حاضر«دیوانسالاری در عصر شاهرخ تیموری»می باشد.که در چارچوب نظریه
...

دکترمظفربقائی:قربانیِ«حمّام فینِ»حزب توده! - تارنمای علي ميرفطروس

جویا در مقدمهء «دیوان فارسی فضل الله نعیمی و عمادالدین نسیمی»، اشارات مفیدی به ...
این کتاب نیز حوادث دوران حکومت تیمور و شاهرخ تیموری و وقایع مربوط به ..... جلد سوم
این کتاب به حوادث عصر شاهرخ اختصاص دارد و طی آن، به وقایع مربوط به .... از این
گذشته، در پایانِ نامه (ص۱۹۷) نام غیاث الدّین محمّد و تاریخ تحریر نامه (۸۳۶ /۱۴۳۳) آمده
است.

مقاله - معماری

21 ژانويه 2014 ... تحولات رخ داده در حوزه معماری طی سه دهه ی پایانی قرن گذشته در غرب .... سازمان دیوان
سالارانه، همراه با ماشین دولتی، دست اندر کار ساختن ... اگر «مدرنیسم عصر ایدئولوژی
آفرین است» پست مدرنیسم عصر پایان ایدئولوژی و پایان فراروایت ها است. .....
سمرقند در دوره تیموری مرکز هنر دنیا می شود که همه هنرمندان در آنجا جمع می ...

نیاز سنجی جهت خرید کتب برای کتابخانه پردیس 2 - یزد

11, 10, 1395, 750,000, گویا, حافظ-اخوین-فرشچیان/--, دیوان حافظ (با قاب) گویا ......
800, 799, 1395, 30,000, تیموری, علی تیموری/--, جملاتی زیبا از وین دایر ..... محسن
روستایی/--, ادبیات تاریخی و دیوانسالاری ایران(عهد مغول تا سرآغاز دولت صفویه) ....
غلامحسین زرگرینژاد/--, سیاست نامه های قاجاری (4جلدی)/31اندرزنامه سیاسی عصر قاجار
.

dfgs

تاریخ شروع پوشش بیمه نامه : تاریخ یا تاریخ های صدور گواهی پایان کار تهیه شده
توسط ...... 1– مقدمه ی برروان شناسی و اموزش و پرورش کودکان استثنائی – افروز –
غلامعلی ...... مرکز اصلی شرکت واقع در ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خیابان شهید
برادران ...... طرح کلی دیوان سالاری تیموری همانند حکومتهای چادرنشینی پیش و پس از
او وارث ...

ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان - پایگاه کتاب های درسی

٧ــ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در دوره ی ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ. ٨ ﻧﺘﺎﻳﺞ و
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ..... اﻗﺘﺪار اﻳﺮان در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ، ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺴﺮو اﻧﻮﺷﻴﺮوان دوام ﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ...... ﺑﻪ:
اﻟﮕﺎر، «ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن»، ص ١١٤ــ١٢٠؛ ﺗﻴﻤﻮری، «ﻋﺼﺮ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی»، ص ١٩١؛ ﻣﺪﻧﯽ، «ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﻳﺮان»، ...... ۱ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﺶ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی دﻳﻮان ﺳﺎﻻری دوﻟﺘﯽ، درﺑﺎر و ارﺗﺶ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،.

زبان و ادبیات فارسی

در نمایش نامه، تكرار در ساختار گفت و شنودها به چشم می خورد. .... این مطالب كه پس از
آخرین کلمه ی «مؤلف» توسط كاتب در پایان نسخه ها نوشته می شد در ... شاعر بود،
ادبیات كهن ما پر است از اندیشه های علمی و مذهبی و عرفانی ، اگر دیوان ها و نوشته‌های
شاعران و ...... پیش از عصر تیموری و پس از آن، دو نهضت‌ شکل گرفتند که هر دو از
تصوف سرچشمه ...

دیوان بایگانی - 7y7

در پایان نامه ی پیش رو ،عشق و وابسته های آن در دیوان صائب تبریزی شاعر نام آور
سبک هندی ، مورد بررسی قرار ..... پایان نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc
.

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس عیادت | مرجع خبر ایران

24 ژانويه 2017 ... جمع بندی مطالب معلم موضوع درس را به صورت خلاصه در پایان جمع بندی می کند.
ارزشیابی ... پایان نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc ...

دیوان بایگانی - 7y7

در پایان نامه ی پیش رو ،عشق و وابسته های آن در دیوان صائب تبریزی شاعر نام آور
سبک هندی ، مورد بررسی قرار ..... پایان نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc
.

a ab abc abs ac acrobat add adobe adsl afc all am amd - CrypTool

ي آرکانزاس آرگوس آرگون آرژانتين آرژانتيني آرژانتین آرژانتینی آری آریا آریان ......
تيمش تيمشان تيمي تيمور تيموري تيموريان تيموشنكو تيمها تيمهاي تيمهايي تيمم
...... دیوان دیواندره دیوانسالاری دیوانعالی دیوانه دیوانگان دیوانگی دیوانی دیون دیوÙ?
..... شاهدانه شاهدش شاهدي شاهديم شاهدی شاهدیم شاهراه شاهرخ شاهرخي شاهرخی شاهرود شاهرودي
...

زبان و ادبیات فارسی

در نمایش نامه، تكرار در ساختار گفت و شنودها به چشم می خورد. .... این مطالب كه پس از
آخرین کلمه ی «مؤلف» توسط كاتب در پایان نسخه ها نوشته می شد در ... شاعر بود،
ادبیات كهن ما پر است از اندیشه های علمی و مذهبی و عرفانی ، اگر دیوان ها و نوشته‌های
شاعران و ...... پیش از عصر تیموری و پس از آن، دو نهضت‌ شکل گرفتند که هر دو از
تصوف سرچشمه ...

قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران

پيش بيني فروش

دانلود پاورپوینت تدوین استراتژی در سازمان ها

پروژه تجزیه تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی

دانلود پاورپوینت جلب حمايت همه جانبه در حوزه سلامت

پروژه تأسيس و راه اندازي كارگاه خياطي 18 ص

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ p1000 ورژن jpjpd با لینک مستقیم (تک فایل)

مقاله درباره واردات و صادرات

پلان مجتمع مسکونی با سه بعدی و پرسپکتیو

بنر زیبای ایام نیمه شعبان