دانلود رایگان


دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی

) مقدمه
شرکت¬های مدرن بوسیله یک ساختار مالکیتی پراکنده با جدایی ژرف مالکیت و کنترل مشخص می¬شوند، که این در مقابل ساختارهای مالکیت به شدت متمرکز که عمر تجاری این شرکت¬ها مربوط به چند قرن پیش که در آن بیشتر شرکتهای تجاری و تولیدی به¬صورت یک ساختار مدیریت پدرسالارانه که اغلب با تکیه بر کنترل خانوادگی اداره می¬شدند، قرار می¬گیرند (کیم و همکاران ، 2004). با این حال، تولید به علت گسترش فناوری اطلاعات در قرن هجدهم بدهی سرمایه¬ی شدیدی به همراه داشت، که این نیازمند گسترش مالکیت به منظور جذب کافی سرمایه است. مدیران به عنوان عوامل برای اصول عمل می¬کنند، یعنی مالکان با فراهم کردن حقوق و دستمزد انگیزه¬های مناسبی را برای مدیر مهیا می¬کنند. در این واقعیت یک مشکل اساسی نهفته است و آن اطلاعات ناقصی است که بین مدیران و سهامداران وجود دارد که این ایجاد خطرات اخلاقی می¬کند، از آنجا که سهامداران نمی¬توانند بررسی کنند که عملکرد خوب مربوط به شانس بوده است یا کار سخت. جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت¬های مدرن باعث ایجاد برخی از تضادهای بالقوه بین مدیریت و سهامداران شده است که این از ایده¬های اقتصاد سرمایه ای گرفته شده و به صورت "مکانیزم دست باز" برای بازگرداندن تعادل بازار (رز ، 2005) بیان شده، است. مالکیت شرکتی از مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت¬ها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت¬ را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت (حساس یگانه، 1388). در سال 1929 بحرانی بزرگ در بورس امریکا پدید آمد که علت آن، مشکل کنندگی بود. مشکل کنندگی یا جدا شدن مالکیت از مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت در سال 1776 مطرح شد و برای اولین بار توسط )برل و مینز ، 1932) تجزیه و تحلیل شد. امروزه این جدایی با نام مشکل کنندگی شناخته می-شود و بدین معنا است که چگونه می¬توان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه¬گذاران استفاده خواهند کرد (جنسن و مکلینگ ، ، 1976). این تفکر و نگاه سنتی که توزیع مالکیت سهام شرکت اثری بر ارزش شرکت ندارد، توسط مطالعات توسط مطالعات جنسن و مکلینگ به چالش کشیده شد. این مطالعات پیش¬بینی کردند که ارزش شرکت تابعی از چگونگی تخصیص سهام بین افراد درونی(نظیر مدیران) و بیرونی¬(نظیر سرمایه¬گذاران نهادی) شرکت است (حساس یگانه و دیگران، 1387). در واقع با افزایش اندازه¬¬ای شرکت¬ها ساختار مالکیت پراکنده¬تر می¬شود و حضور مدیران در عرصه¬ی مالکیت افزایش و به تبع آن مساله نمایندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می¬گردد (صادقی-شریف و کفاش پنجه¬شاهی، 1388).
هر چه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت بیشتر باشد باعث تسهیم نظارت و کنترل میان سهام¬داران عمده می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬یابد، بنابراین عملکرد شرکت افزایش می¬یابد (موسوی و دیگران، 1389)، نیاز به تحقیق این¬چنینی با توجه به آیین نامه حاکمیت شرکتی مدون سال 1386 کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام راهبری شرکت¬ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت. به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت¬ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه¬گر خواهد گردید. سرمایه¬گذاران منطقی، قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می¬گردد؟ به عبارتی سازوکارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه، به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسولیت¬های بازیگران عرصه شرکت¬ها و مدیریت کمک می¬کند. هر گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می¬گیرد.
1- نوع شرکت
2- ساختار هیئت مدیره
3- میزان قدرت ذی¬نفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
4- اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
5- وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل لازم برای شرکت¬ها
6- ترکیب سهامداران
7- میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت
8- وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت ها (دریایی، 1388).
همانطور که مشاهده می¬شود، یکی از مولفه های حاکمیت شرکتی مالكيت نهادي است. رابطه بین مالكيت نهادي و عدم تقارن اطلاعاتي یک موضوع مهم و ادامه دار در مباحث مدیریت مالی شرکت¬ها و متون مدیریت مالی است. برای بررسی رابطه مزبور تاکنون جنبه-های مختلفی از ساختار مالکیتی در نظر گرفته شده¬اند مانند مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران، تمرکز یا پراکندگی سهامداران، عمده یا خرد بودن سهامداران، درونی بودن سهامداران(داخل کشور) یا بیگانه بودن سهامداران، حقیقی یا نهادی بودن سهامداران، در این بخش ما موضوع تحقیق را از منظر تجربی و نظری مورد بررسی قرار می¬دهیم. در بخش اول، مبانی نظری مشتمل بر تعاریف، نظریات و فرضیه¬های مرتبط با موضوع ارائه گردیده و درباره آن بحث می¬شود. در بخش دوم به پیشینه تجربی تحقیق و نظریه ها و نتایج محققان مختلف در کشورهای گوناگون از جمله ایران اشاره می¬گردد.

2) مبانی نظری
2-1) حاکمیت شرکتی چیست؟
براي دستيابي به تعريفي جامع و كامل از نظام حاكميت شركتي (حاكميت شركتي از واژه لاتين Gubenare به معناي هدايت كردن ، گرفته شده است كه معمولاً در مورد هدايت كشتي به كار مي رود و دلالت بر اين دارد كه اولين تعريف حاكميت شركتي بيشتر بر راهبردي تمركز دارد نا كنترل (حساس يگانه ، 1385)).لازم است به فرآيند طرح و تكوين اين مفهوم بپردازيم . تعريف هاي مختلفي از حاكميت شركتي وجود دارد ؛ از تعريف هاي محدود و متمركز بر شركت ها و سهامداران آنها گرفته تا تعريف هاي جامع و دربرگيرنده پاسخگويي شركت ها در قبال گروه كثيري از سهامداران ، افراد يا ذي نفعان . بررسي ادبيات موجود نشان مي دهد كه هيچ تعريف مورد توافقي در مورد حاكميت شركتي وجود ندارد . تفاوت هاي چشمگيري در تعريف بر اساس كشور مورد نظر وجود دارد . حتي در آمريكا يا انگلستان نيز رسيدن به تعريف واحد كار چندان آساني نيست . تعريف هاي موجود از حاكميت شركتي در يك طيف وسيع قرار مي گيرند .
ديدگاه هاي محدود در يك سو و ديدگاه هاي گسترده در سوي ديگر طيف قرار دارند . در ديدگاه هاي محدود ، حاكميت شركتي به رابطه شركت و سهامداران محدود مي شود . اين ، الگويي قديمي است كه در قالب نظريه نمايندگي بيان مي شود.در آن سوي طيف ، حاكميت شركتي را مي توان به صورت شبكه اي از روابط درنظر گرفت كه نه تنها ميان شركت و سهامداران بلكه ميان شركت و تعداد زيادي از ذي نفعان از جمله كاركنان ، مشتريان ، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد . چنين ديدگاهي در قالب نظريه ذي نفعان ديده مي شود (حساس يگانه ، 1385،96).
در ادامه چند تعريف از حاكميت شركتي آورده شده است . اين تعريف ها از نگاهي محدود و در عين حال توصيف كننده نقش اساسي حاكميت شركتي آغاز مي شود ، در ميانه بر يك ديدگاه انحصاراً مالي كه به موضوع روابط سهامداران و مديريت تأكيد مي كند ، مي رسد و سرانجام به تعريفي گسترده تر خاتمه مي يابد كه پاسخگويي شركتي را در برابر ذي نفعان و جامعه دربرمي گيرد .
كادبري در سال 1992 حاكميت شركتي را چنين بيان مي كند : "سيستمي كه شركتها با آن، هدايت و كنترل مي شوند."
پاركينسون در سال 1994 مي نويسد : "حاكميت شركتي عبارت است از فرآيند نظارت و كنترل براي تضمين عملكرد مدير شركت مطابق با منافع سهامداران."
صندوق بين المللي پول و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در سال 2001 حاكميت شركتي را چنين تعريف كرده اند : "ساختار روابط و مسئوليت ها در ميان يك گروه اصلي شامل سهامداران ، اعضاي هيأت مديره و مدير عامل براي ترويج بهتر عملكرد رقابتي لازم جهت دستيابي به هدف هاي اوليه مشاركت".
هاپب و همكاران وي در سال 1998 پس از تحقيقي كه در آكسفورد انجام دادند در تبيين حاكميت شركتي مي نويسند : "حاكميت شركتي به تشريح سازماندهي داخلي و ساختار قدرت شركت ، نحوه ايفاي وظايف هيأت مديره ، ساختار مالكيت شركت و روابط ميان سهامداران و ساير ذي نفعان ، به خصوص نيروي كار شركت و اعتباردهندگان به آن مي پردازد".
كيزي و رايت در سال 1993 نوشته اند : "حاكميت شركتي عبارت است از : ساختارها ، فرآيندها ، فرهنگ ها و سيستم هايي كه عمليات موفق سازمان را فراهم مي كنند".
مگينسون در سال 1994 حاكميت شركتي را چنين تعريف كرده است : "سيستم حاكميت شركتي را مي توان مجموعه قوانين، مقررات، نهادهاوروش هايي تعريف كرد كه تعيين مي كنند شركتها چگونه و به نفع چه كساني اداره مي شوند ".
رابرت مانگز و نل مينو ، دو صاحب نظري كه پژوهش هاي متعددوگسترده اي در مورد حاكميت شركتي انجام داده اند در سال 1995 حاكميت شركتي را چنين تعريف كرده اند : "ابزاري كه هر اجتماع به وسيله آن جهت حركت شركت را تعيين مي كند و يا به عبارت ديگر ، حاكميت شركتي عبارت است از روابط ميان گروه هاي مختلف در تعيين جهت گيري و عملكرد شركت . گروه هاي اصلي عبارتند از : سهامداران ، مدير عامل و هيأت مديره . ساير گروه ها ، شامل كاركنان ، مشتريان ، فروشندگان ، اعتباردهندگان و جامعه".
ولف سون ، رئيس پيشين بانك جهاني در سال 2000 گفته است : "حاكميت شركتي درصدد ارتقاي انصاف ، شفافيت و پاسخگويي در شركت است".
در سال 1999 در فايننشيال تايمز تعريف حاكميت شركتي درج شده است : "حاكميت شركتي را مي توان در تعريف محدود آن ، رابطه شركت با سهامدارانش و در تعريف گشترده آن ، رابطه شركت با جامعه دانست".
تري گر ، صاحب نظر ديگري است كه در سال 1984 نوشته است : "حاكميت شركتي تنها مربوط به اداره عمليات شركت نيست بلكه به هدايت ، نظارت و كنترل اعمال مديران اجرايي و پاسخگويي آنها به تمام ذي نفعان شركت (جامعه) نيز مربوط است ".
تعريف هاي محدود حاكميت شركتي متمركز بر قابليت هاي سيستم قانوني يك كشور براي حفظ حقوق سهامداران اقليت است (مثلاً تعريف فدراسيون بين المللي حسابداران در سال 2004 و پاركينسون در سال 1994). اين تعريف ها اساساً براي مقايسه ميان كشوري مناسب اند و قوانين هر كشور نقش تعيين كننده اي در سيستم حاكميت شركتي دارد .
تعريف هاي گسترده تر حاكميت شركتي بر سطح پاسخگويي وسيع تري نسبت به سهامداران و ديگر ذي نفعان تأكيد دارند . تعريف هاي تري گر (1984) ، مگينسون (1994) و رابرت مانگز و نل مينو (1995) كه به گروه بيشتري از ذي نفعان تأكيد دارند ، از مقبوليت بيشتري نزد صاحب نظران برخوردارند .
تعريف هاي گسترده تر نشان مي دهند كه شركت ها در برابركل جامعه ، نسلهاي آينده و منابع طبيعي مسئوليت دارند .
در اين ديدگاه ، سيستم حاكميت شركتي موانع و اهرم هاي تعادل درون سازماني و برون سازماني براي شركت هاست كه تضمين مي كند آنها مسئوليت خود را نسبت به تمام ذي نفعان انجام مي دهند و در تمام زمينه هاي فعاليت تجاري ، به صورت مسئولانه عمل مي كنند . همچنين ، استدلال منطقي در اين ديدگاه آن است كه منافع سهامداران را فقط مي توان با در نظر گرفتن منافع ذي نفعان برآورده كرد.
بررسي تعريف ها و مفاهيم حاكميت شركتي و مرور ديدگاه هاي صاحب نظران، حكايت از آن دارد كه حاكميت شركتي يك مفهوم چند رشته اي (حوزه اي) است و هدف نهايي حاكميت شركتي دست يابي به چهار مورد زير در شركت هاست :
1. پاسخگويي
2. شفافيت
3. عدالت (انصاف)
4. رعايت حقوق ذي نفعان
با مرور تعريف هاي ياد شده و تحليل آنها مي توان تعريف جامع و كامل زير را ارائه كرد :
"حاكميت شركتي قوانين ، مقررات ، ساختارها ، فرآيندها، فرهنگ ها و سيستم هايي است كه موجب دستيابي به هدف هاي پاسخگويي ، شفافيت ، عدالت و رعايت حقوق ذي نفعان مي شود ".
همانطور كه گفته شد ، هدف نهايي حاكميت شركتي دست يابي به چهار مورد پاسخگويي ، شفافيت ، عدالت و رعايت حقوق ذي نفعان در شركت ها است .
پاسخگويي ، ازعمده هدف هاي حاكميت شركتي است . با پاسخگويي مناسب شركت ها ، سه هدف ديگر (شفافيت ، عدالت و رعايت حقوق ذي نفعان) حاصل مي شود (حساس يگانه ، 1385،98) .
از منظر فدراسیون بین المللی حسابداري (2004) حاکمیت شرکتی، شیوه هاي به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین راهبرد‏هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود . بر اساس گزارش کادبري (1992) حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می‏کند. تمرکز اصلی بر ایفاي وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاري و پاسخگویی است . به اعتقاد بانک جهانی (2001) نیز حاکمیت شرکتی براي برقراري تعادل بین اهداف اقتصادي و اجتماعی و نیز اهداف فردي و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می‏سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند (حساس یگانه، 1385، ص 33). از منظر سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (2004) نیز حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضاي هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاري براي تدوین اهداف شرکت و راه هاي دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود . از دیدگاه سولمون (2004) حاکمیت شرکتی سیستمی است که هم شرکت های داخلی و هم شرکت های خارجی را کنترل و هماهنگ می نماید تا از ایفای مسئولیت شرکت ها در قبال سهامداران خود و همچنین مسئولیت های اجتماعی که برای انجام فعالیت‏های تجاری در جامعه دارند اطمینان حاصل نماید.
عمده ترین عامل متمایز کننده تعاریف فوق را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه مدیران با سهامداران دانست که مبناي نظري آن تئوري نمایندگی در شکل محدود خود است. در آن سوي این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را دربر می‏گیرد که پشتوانه نظري آن را می توان تئوري ذینفعان دانست. سایر تعاریف و نگرش‏ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثري آن تبیین شد قرار می‏گیرد.

2-2) حاکمیت شرکتی در ایران
به رغم این که اصطلاح "حاکمیت شرکتی" در دو دهه اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت¬ها و اقتصاددانان جهان قرار گرفته و گاه روایت¬های متفاوت و متضادی نیز پیدا کرده است، در ایران هنوز به گونه¬ای ارزشمند و به قاعده بررسی نشده است. دلیل نیز تا حدی روشن است. گستره فعالیت شرکت¬های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت¬ها در اقتصاد ضعیف است. بازارهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافته¬اند و ساختار متناسب با اقتصادی در حال گذارا هنوز پیدا نکرده اند (امجدی، 1389). در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه بورس اوراق بهادار تهران دست به انتشار ویرایش اولین آیین نامه حاکمیت شرکتی زد. این آیین نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف¬ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده است و با سیستم درون سازمانی(رابطه¬ی) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین نامه یادآور تلاش ارزند¬ه¬ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن می¬تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند. همچنین به نظر می¬رسد که در اصلاحیه قانون تجارت، توجه کافی به موضوع حاکمیت شرکتی نشده است، با طرح سیستم درون سازمانی در اینجا لازم است در مورد انواع سیستم حاکمیت شرکتی توضیح مختصری داده شود. بررسی¬ها نشان می¬دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت¬ها و چارچوب¬های قانونی از اصلی¬ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه¬ از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سهام سایر کشورها و سرمایه¬گذاری سایر نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک شرکت تاثیر دارند. تلاش ¬هایی برای طبقه¬بندی سیستم¬های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه¬بندی مربوط به سیستم¬های درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می¬دهند. در واقع بیشتر سیاست¬ های حاکمیت شرکتی بین این دو گروه قرار می¬گیرند و در بعضی از ویژگی¬های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهان به هم نزدیک شوند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس(بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک¬های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آنها، سیستم رابطه ی نیز گفته می¬شود. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلات جدی دیگری پیش می¬آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها( مثلا به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس) از قدرت سوءاستفاده می¬شود. سهامداران اقلیت نمی¬توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می¬رسد، معاملات مالی مبهم و غیر شفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان¬ها در این سیستم¬ها شمرده میشوند. عملیات برون سازمانی به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم ها شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می¬شود توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همانطور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می¬شود. اگر چه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیما توسط مدیران کنترل می¬شوند، اما به طور غیر مستقیم تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
به نظر می¬رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون سازمانی نزدیک تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی سازی عنایت ویژه¬ای شده است. بنابراین به نظر می¬رسد در صورت دستیابی به هدف¬های خصوصی سازی در این برنامه ها و افزایش سهامداران و ذی¬نفعان شرکت ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده اند، به سمت سیستم برون سازمانی تغییر جهت دهد (قنبری، حساس یگانه، حجازی، 1386).

2-3) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازيگران حاکمیت شركتي را مي‏توان در سه دسته بازيگران داخلي، بازيگران خارجي و هيات مديره‏ها تقسيم‏بندي نمود. این تقسیم بندی در نگاره 2-1 ارائه شده است.
البته در برخي تقسيم‏بندي‏ها نيز مي‏توان اعضاي مستقل هيات مديره را از جمع بازيگران خارجي و اعضاي اجرايي هيات مديره را، از جمله بازيگران داخلي شركت برشمرد. در تقسيم‏بندي ديگر، اين گونه بازيگران را مي‏توان به سرمايه‏گذاران، تأمين کنندگان منابع انساني مورد نياز و اعضاي تيم‏هاي مديريت شركتي تفکيک نمود. (آگوايرلا و جكسن ، ۲۰۰۳). براساس تقسيم‏بندي اول، بازيگران داخلي را مي‏توان شامل کساني دانست که تصميمات شركتي را اتخاذ نموده و به اجرا در مي‏آورند، در حاليکه بازيگران خارجي کساني هستند (حقيقي يا حقوقي) که سعي در اعمال نفوذ و کنترل بر تصميمات شركت را دارند (مينتزبرگ ، 1983).
نگاره 1) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی

از اين رو مديران و کارکنان درون شركت را مي‏توان به عنوان بازيگران داخلي و سهامداران، تأمين کنندگان، مشتريان، نهادهاي دولتي و قانوني و... را تحت عنوان بازيگران خارجي معرفی نمود. هيات مديره‏ها را نيز مي‏توان به عنوان گروه سومي مد نظر قرار داد که بعضاً به جهت آنکه مي‏توانند هم در قالب بازيگران داخلي و هم تحت دسته بازيگران خارجي قرارگيرند مستقل از دو دسته ديگر تعريف نمود.
الف) بازیگران داخلی
مقايسه تعاريف موجود از اين گونه بازيگران در طي دهه‏هاي گذشته و سالهاي اخير حاکي از بروز تغييرات گوناگوني در وظايف اينگونه افراد است. در نتيجه اين تحولات، از نقش استراتژيک اين گونه تيم‏ها تا حد زيادي کاسته شده و وظايف اجرايي بيشتري براي آنان منظور شده است. اين گونه بازيگران در قالب تيمي اجرايي مشتمل بر مدير ارشد مالي، مدير ارشد بازاريابي، مدير ارشد حاکميتي، مدير ارشد يادگيري، مدير ارشد اطلاعاتي، مدير ارشد عملياتي، مدير ارشد منابع انساني، مدير ارشد فناوري و ...تحت نظارت مدير ارشد اجرايي يا به عبارتي بهتر مديرعامل شركت به فعاليت مشغولند. نکته مهم آن است که هر چه رابطه بين اين تيم با تيم هيئت مديره بهتر شود، عملکرد کلي شركت (با فرض ثبات ساير شرايط) ارتقاء خواهد يافت (غفاری، 1389).
ب) هيات مديره


فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 53 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حسابداری ..... - « اصول حاكميت شركتي»

ماده (1) : تعاريف اصطلاحات به كار رفته در اين اصول حاكميت شركتي به شرح زير است:
1/1: مدير ... حداكثر تعداد عضويت اعضاي غير موظف هيات مديره در ساير شركت‌ها، پنج
شركت مي‌باشد. ماده (7): هيات مديره .... اصول و نظام راهبري شركت‌هاي بورسي. «اصول و .....
خلاصه مقاله در موردحسابداری مسئولیتهای اجتماعی ... فروشگاه فيلم؛ كارتون و دانلود

corporate Governance - تحلیل برتر

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت. ﻫﻤﺎﯾﺶ راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ ... ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ ... 36.
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ. : ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺣﻤﺎﻧﯽ. 53. ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ. (. راﻫﺒﺮي.
).

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی ... - مقالات

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مسئولیتپذیری اجتماعی
شرکتهای ... پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت اقتصاد و
حسابداری; زبان مقاله : ... پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را
تکمیل نموده و بر روی ... بررسی تأثیر مکانیزمهای نظام راهبری شرکتی بر حاکمیت
شرکتی و ...

بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر ... - پژوهش حسابداری

محافظه‌کاری با ساز و کار راهبری شرکتی رابطه نزدیکی داشته و هر دو نقش مهمی در
کاهش ... حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی»، مجله تحقیقات
حسابداری و ...

انتخاب و پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

در بخش دانلود نمونه پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری میتوانید اقدام به دانلود ...
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ویژگی¬های حاکمیت شرکتی در شرکتهای ...
ارتباط بین کیفیت سود حسابداری با نظام راهبری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در
... با سالها تجربه در بخش های انجام پایان نامه ، پروپوزال ، ترجمه و مقاله ISI فعالیت دارد
.

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق ...

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه
حسابرسی شرکتهای ..... نظام حاکمیت ( راهبری ) شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران …

موضوع و مقاله بيس حسابداري(2017)

موضوع و مقاله بيس حسابداري(2017) - جمع آوری داده های شرکت های بورسی/ ارائه ...
پایان نامه حسابداری: بررسی تاثیر متغیرهای محیطی بر روی حاکمیت شرکتی و افشا
.... رستمی و یارقلی(1393): راهبري شركتي و تامين مالي در شركت هاي پذيرفته شده در
بورس .... دانلود پایان نامه حسابداری (لاتین) در حوزه استانداردهای گزارشگری، تحت
عنوان: ...

آیین نامه نظام راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﯿﻮه ... اﻋﻤﺎل آن، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﺑﺎزار ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ
... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ، در ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ......
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻣـﺪارك را ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ، آﺛـﺎر ﯾـﺎ ﻣﻘـﺎﻻت را ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﯾـﺎ
.

مطالعات مالی Muhasebe - Finansman - مقالات مربوط به حاکمیت شرکتی

برای دریافت متن هر مقاله روی عنوان آن کلیک کنید. ۱- حاكميت شركتي ؛ تضمين كننده
نظام ... ۵-حسابداری ساختگی و تاثیر حاکمیت شرکتی. احمد گودرزي ماهنامه حسابدار، ...

فصلنامه نظریه های نوین حسابداری - مرکز آموزش عالی رجاء

انفورماتیک · کتابخانه · فصلنامه اقتصاد · فصلنامه حسابداری · کتب و مقالات ... اثر
راهبری شرکتی بر ارزش¬آفرینی سرمایه فکری (نرگس سرلک ، سیده سعیده هاشمی)
شماره : ... عدم تقارن بازده های سهام و اطلاعات حسابداری (علی اصغر انواری رستمی ، محمد
امری ... بررسی تأثیر برخی سازوکارهای حاکميت شرکتي بر ارزش شرکت های
پذیرفته ...

انتخاب و پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

در بخش دانلود نمونه پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری میتوانید اقدام به دانلود ...
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ویژگی¬های حاکمیت شرکتی در شرکتهای ...
ارتباط بین کیفیت سود حسابداری با نظام راهبری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در
... با سالها تجربه در بخش های انجام پایان نامه ، پروپوزال ، ترجمه و مقاله ISI فعالیت دارد
.

دانلود مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

دانلود مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت ... بررسی رابطه
بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار .... پیش بینی نقش راهبردی سازمان با مدیریت کیفیت جامع در توسعه پایدار

اصل مقاله

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻧ. ﻈـﺎم راﻫﺒـﺮي ... ﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﺴﺎﺑﺪاري و
ﺑـﺎزار را ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ.
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛ. ﺘﻬﺎ .... ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﺣﺴﺎس ﻳﮕﺎﻧ
.

دانلود ۳۲ مقاله در مورد حاکمیت شرکتی، چرخه عمر شرکت و راهبری ... - پاراف

16 دسامبر 2015 ... پاراف دانلود ۳۲ مقاله در مورد حاکمیت شرکتی، چرخه عمر شرکت و راهبری ... دانشجویان
رشته های حسابداری با گرایش های مختلف و همچنین مدیریت با ...

حسابداری، مقالات حسابداری ، مقاله ISI - مقالات حاکمیت شرکتی

دانلود چندین مقاله فارسی حسابداری (فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی) ...
بررسي رابطه بین سازوكارهاي راهبري شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های
پذیرفته شده ... برچسب‌ها: مقالات فارسی حسابداری, مقالات حسابداری, مقالات حاکمیت
شرکتی.

corporate Governance - تحلیل برتر

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت. ﻫﻤﺎﯾﺶ راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ ... ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ ... 36.
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ. : ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺣﻤﺎﻧﯽ. 53. ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ. (. راﻫﺒﺮي.
).

بازار سرمايه - حسابرسان داخلی

موضــوع راهبــري شــرک ها مدت هــای ... حاکمیــت شــرکتی بــه صــورت آکادمیــک ...
کیفیــت ســود حســابداری افزایــش یابــد. ... بنابرایــن، در مقالــه ی حاضــر درصــدد.

نظام راهبری شرکت ها - حاکمیت شرکتی - اهداف حاکمیت شرکتی

این مقاله ترجمه ای از سخنرانی آلن گرین اسپن ( رئیس هیات مدیره فدرال رزرو آمریکا )
در ... یادآوری : برای دانلود ابتدا بر روی عبارت دانلود مقاله کلیک راست کنید و سپس
...

به وبلاگ حسابداری خوش آمدید - حاکمیت شرکتی چیست؟

برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرایند
طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. ... این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی
بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. .... شد،در مقاله«حاکمیت شرکتی»2و نقش آن
در توسعه بازار سرمایه»توسط این جانب ارائه ..... دانلود کتاب حسابداری صنعتی
کاردانش

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق ...

دانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق
الزحمه حسابرسی مبانی ... نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری ( حاکمیت ) شرکتی 68

آیین نامه نظام راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﯿﻮه ... اﻋﻤﺎل آن، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﺑﺎزار ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ
... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ، در ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ......
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻣـﺪارك را ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ، آﺛـﺎر ﯾـﺎ ﻣﻘـﺎﻻت را ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﯾـﺎ
.

حاکمیت شرکتی و مدیریت سود - هاردل 4!

9 مارس 2017 ... دسته بندی: حسابداری حاکمیت شرکتی و مدیریت سود، متن ترجمه به فارسی ... فایل:
39 کیلوبایت دانلود مقاله بررسی حاکمیت شرکتی و مدیریت سود این فایل در ... 11
ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی) راهبری شرکتی (در ایران.

حاکمیت شرکتی | انجمن حسابداری ایران

بررسی حاکمیت شرکتی وپاسخگویی با تأکید بر آیات قرآن صفحه 85-66. چکیده:
... بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده.

جایگاه سهامداران در حاکمیت شرکتی | saeed derakhshi | Pulse | LinkedIn

26 آوريل 2016 ... اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت ... نهادی و
حقوقی در دایره ی مالکین شرکتهای سهامی عام بر نحوهی حکمرانی و راهبری ... برای مشاهده
بانک پایان نامه حسابداری و مقاله انگلیسی حسابداری و مقاله ... در قسمت پنل کاربری
می توانید مقالات دانلود شده و سفارشات ثبت شده را پیگیری نمایید.

مقاله حاکمیت شرکتی pdf

مقاله 9. می شود. نظام راهبری شركتي كه با حفظ تعادل ميان اهداف اجتماعي و ... مقاله
حاکمیت ... مقاله اثز حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری حسابداری در شرکتهای ... مقاله
اثز ... دانلود مقالات و پایان نامه های حاکمیت شرکتی و راهبری شرکتی. مقاله حاکمیت ...

پایان نامه حاکمیت شرکتی و ریسک در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت بازرگانی-گرایش
مالی. چکیده. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های
...

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-بررسی حاکمیت شرکتی و تغییر ...

9 نوامبر 2016 ... سهامداران نهادی به حاکمیت شرکتی به صورت کاملا متفاوت از سهامداران حقیقی ... طبق
آیین نامه اصول راهبری شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار ایران که متن ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با ...

٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده
... ٤- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به ...

حاکمیت شرکتی، مبانی و مدل های آن - پایگاه اطلاعات علمی ایران (ISID)

10 سپتامبر 2015 ... مقالات فارسی مدیریت|مقالات فارسی اقتصاد|مقالات فارسی حسابداری|مقالات فارسی
حقوق|مقالات فارسی زبان|مقالات فارسی ادبیات، مقالات فارسی ...

در ﻣﺤﺘـﻮاي اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺳـﻮد و ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ي وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﺑ - فصلنامه علوم مدیریت ...

ﺑﻮرس، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار .... ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎي ﺳﻮدﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري را دارد، .... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ا.

حسابداری ..... - « اصول حاكميت شركتي»

ماده (1) : تعاريف اصطلاحات به كار رفته در اين اصول حاكميت شركتي به شرح زير است:
1/1: مدير ... حداكثر تعداد عضويت اعضاي غير موظف هيات مديره در ساير شركت‌ها، پنج
شركت مي‌باشد. ماده (7): هيات مديره .... اصول و نظام راهبري شركت‌هاي بورسي. «اصول و .....
خلاصه مقاله در موردحسابداری مسئولیتهای اجتماعی ... فروشگاه فيلم؛ كارتون و دانلود

دانلود آیین نامه نظام راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران | جهان ...

2 ژانويه 2017 ... آیین نامه نظام راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران. دسته: حسابداری. بازدید: 4 بار.
فرمت فایل: zip. حجم فایل: 310 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ...

تاثیر نظام راهبری شرکتی بر محافظه کاری حسابداری - مجله اقتصادی ...

حاکمیت شرکتی به عنوان مبحثی که بر موضوع راهبری شرکتها و حقوق سهام‌داران
تأکید دارد مطرح گردیده است که نقش ... با توجه به اهمیت موضوع این مقاله، تأثیر
اعضای غیرموظف هیئت مدیره و وظیفه دوگانه مدیرعامل را به عنوان معیارهای ... Download
citation:

نقش حسابرسان مستقل در حاکمیت شرکتی « حساب مگ

اما در این میان نقش حسابرسان مستقل را در اعمال حاکمیت شرکتی کارا و اثر بخش در
کشور نمیتوان از نظر دور ... دانلود مقاله ۲۰۱۵ رشته حسابداری در مورد حاکمیت شرکتی.

حاكميت شركتي - تازه های حسابداری

دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي ... برچسب ها: حاكميت شركتي,
راهبري شركتي, شاخص حاكميت شركتي, شاخص حاكميت شركتي به زودي تدوين مي‌شود,
...

جایگاه سهامداران در حاکمیت شرکتی | saeed derakhshi | Pulse | LinkedIn

26 آوريل 2016 ... اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت ... نهادی و
حقوقی در دایره ی مالکین شرکتهای سهامی عام بر نحوهی حکمرانی و راهبری ... برای مشاهده
بانک پایان نامه حسابداری و مقاله انگلیسی حسابداری و مقاله ... در قسمت پنل کاربری
می توانید مقالات دانلود شده و سفارشات ثبت شده را پیگیری نمایید.

بازار سرمايه - حسابرسان داخلی

موضــوع راهبــري شــرک ها مدت هــای ... حاکمیــت شــرکتی بــه صــورت آکادمیــک ...
کیفیــت ســود حســابداری افزایــش یابــد. ... بنابرایــن، در مقالــه ی حاضــر درصــدد.

اصول حاکمیت شرکتی ونقش آن درحمایت ازحقوق سهامداران » بانک مقالات ...

این مقاله نشان می دهد چگونه می توان بااستفاده ازاصول حاکمیت شرکتی و مکانیزم های
موثر آن ... مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام هیات حسابداری شرکتی های سهامی عام [2]
شد. ... [6]درترویج ووضع استانداردهایی دررابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشته اند.
... (در صورت عدم امکان دانلود مقاله کلیک راست کرده و Save Target As را انتخاب کنید
) ...

حاکمیت شرکتی و هیئت مدیره

اسلامی منتشر شد. متن کامل کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید ... فایل پی
دی اف پنج فصل کتاب حاکمیت شرکتی و هیئت های مدیره فصل اول: معرفی ... متن کامل
مقاله ISI اخلاق حرفه ای در حسابداری و ارتباط آن با بحران مالی جهانی. پذیرفته شده ...

حاکمیت شرکتی از تـئـوری تـا عـمـل - مدیریت فناوری و نوآوری

کنترل عمومی حاکمیت شرکتی بیرون سازمانی کنترل سهامداران برون سازمانی بر
شرکت ... می‌‌شود که این الگوی قدیمی حاکمیت شرکتی است که در قالب تئوری
حسابداری به .... موضوع منجر به تبیین مقالات و موضوعات و کنفرانس‌های متعددی در
رشته مدیریت .... به تأمین و راهبری شرکت‌ها منوط به تدوین و اجرای صحیح قانون تدوین
شده می‌باشد.

بررسی رابطه بین ساز و کارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک ...

4 ا کتبر 2016 ... آیین نامه نظام راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران-3260 2016-07-23 ... بهادار
دانلود مقاله حسابداری با عنوان بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ...

اصول حاکمیت شرکتی ونقش آن درحمایت ازحقوق سهامداران » بانک مقالات ...

این مقاله نشان می دهد چگونه می توان بااستفاده ازاصول حاکمیت شرکتی و مکانیزم های
موثر آن ... مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام هیات حسابداری شرکتی های سهامی عام [2]
شد. ... [6]درترویج ووضع استانداردهایی دررابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشته اند.
... (در صورت عدم امکان دانلود مقاله کلیک راست کرده و Save Target As را انتخاب کنید
) ...

حاکمیت شرکتی | دانلود مقاله، تحقیق، پاورپوینت و ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی .... راهبری شرکتی خوب باید برای
هیئت مدیره و مدیریت انگیزه های مناسبی ایجاد ... حسابداری سحر آمیز و تشریفات آن.

بررسی رابطه ی مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت ...

Quarterly Financial Accounting فصلنامه حسابداری مالی. ... بررسی رابطه ی مکانیزم
های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ... لذا انتظار می رود ایفای
مسئولیت اجتماعی شرکت ها با مکانیزم های حاکمیت شرکتی که مجموعه ای از قواعد ناظر
بر هدایت، ... نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي ... Download citation:

مقاله حاکمیت(راهبری) شرکتی و پاسخگویی - سیویلیکا

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ... خرید و دانلود PDF مقاله ... گسترده تر به حرفه
حسابداری و حسابرسی در فرآیند پاسخگویی مدیران به مالکان و سایر ذی نفعان بود. ...
حساس یگانه, یحیی، ۱۳۸۷، حاکمیت(راهبری) شرکتی و پاسخگویی، همایش راهبری ...

مقالات حسابداری و مدیریت - اخوان محاسب جنوب

عنوان : اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه در ...
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
..... عنوان : بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی بر سیاستهای ...

پایان نامه حاکمیت شرکتی و ریسک در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت بازرگانی-گرایش
مالی. چکیده. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های
...

دانلود پایان نامه حسابداری - انجام پایان نامه,انجام پایان نامه مدیریت,پایان ...

آخرین مقاله ها ... بررسی و تبیین رابطه بین سود حسابداری و بازده سهام شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت فلزات اساسی ... بررسی رابطه بین
مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده
در بورس .... بررسی اثر حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
...

کشف روابط بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و حسابداری ... - نمایش پروژه

حاکمیت شرکتی از کلمات کلیدی، حسابداری مدیریت، حکومت استراتژیک، ... نوع
مقاله: تحقیقات. دانلود کتابخانه دانشگاه کرنل در 05:55 2017 ژانویه 26 (FA) .....
SMA نقش مهمی در ارائه اطلاعات راهبردی به هیئت مدیره پس از حاکمیت شرکتی (IFAC،
2004) ...

حاکمیت شرکتی | انجمن حسابداری ایران

بررسی حاکمیت شرکتی وپاسخگویی با تأکید بر آیات قرآن صفحه 85-66. چکیده:
... بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده.

corporate Governance - تحلیل برتر

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت. ﻫﻤﺎﯾﺶ راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ ... ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ ... 36.
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ. : ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺣﻤﺎﻧﯽ. 53. ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ. (. راﻫﺒﺮي.
).

مقاله فارسی . دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی

دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی. ) مقدمه شرکت¬های مدرن
بوسیله یک ساختار مالکیتی پراکنده با جدایی ژرف مالکیت و کنترل مشخص می¬
شوند، ...

اصول حاکمیت شرکتی ونقش آن درحمایت ازحقوق سهامداران » بانک مقالات ...

این مقاله نشان می دهد چگونه می توان بااستفاده ازاصول حاکمیت شرکتی و مکانیزم های
موثر آن ... مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام هیات حسابداری شرکتی های سهامی عام [2]
شد. ... [6]درترویج ووضع استانداردهایی دررابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشته اند.
... (در صورت عدم امکان دانلود مقاله کلیک راست کرده و Save Target As را انتخاب کنید
) ...

نقش حسابرسان مستقل در حاکمیت شرکتی « حساب مگ

اما در این میان نقش حسابرسان مستقل را در اعمال حاکمیت شرکتی کارا و اثر بخش در
کشور نمیتوان از نظر دور ... دانلود مقاله ۲۰۱۵ رشته حسابداری در مورد حاکمیت شرکتی.

جایگاه سهامداران در حاکمیت شرکتی | saeed derakhshi | Pulse | LinkedIn

26 آوريل 2016 ... اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت ... نهادی و
حقوقی در دایره ی مالکین شرکتهای سهامی عام بر نحوهی حکمرانی و راهبری ... برای مشاهده
بانک پایان نامه حسابداری و مقاله انگلیسی حسابداری و مقاله ... در قسمت پنل کاربری
می توانید مقالات دانلود شده و سفارشات ثبت شده را پیگیری نمایید.

بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری نامشروط در ...

هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری
نامشروط در ... 1مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری حسابداری ... (
1390). بررسیرابطهبینبرخیمکانیزمهایحاکمیتشرکتیومحافظه‌کاریدر گزارشگری
مالی.

دانلود پایان نامه حسابداری - انجام پایان نامه,انجام پایان نامه مدیریت,پایان ...

آخرین مقاله ها ... بررسی و تبیین رابطه بین سود حسابداری و بازده سهام شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت فلزات اساسی ... بررسی رابطه بین
مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده
در بورس .... بررسی اثر حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
...

مقالات حسابداری و مدیریت - اخوان محاسب جنوب

عنوان : اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه در ...
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
..... عنوان : بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی بر سیاستهای ...

پرتال جامع علوم انسانی-یحیی حساس یگانه

عنوان مقاله: تأثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی و مدیریت ...
عنوان مقاله: رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام.

کشف روابط بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و حسابداری ... - نمایش پروژه

حاکمیت شرکتی از کلمات کلیدی، حسابداری مدیریت، حکومت استراتژیک، ... نوع
مقاله: تحقیقات. دانلود کتابخانه دانشگاه کرنل در 05:55 2017 ژانویه 26 (FA) .....
SMA نقش مهمی در ارائه اطلاعات راهبردی به هیئت مدیره پس از حاکمیت شرکتی (IFAC،
2004) ...

دانلود فایل کامل مبانی نظری حاکمیت شرکتی – مینو آرتیکل

31 مه 2017 ... دانلود فایل ( مبانی نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی) مبانی ... سود و حاکمیت
شرکتی با اظهارنظرحسابرس دسته بندی حسابداری فرمت. ... ترجمه مقاله مدیریت سود،
حاکمیت سازمانی و چسبندگی هزینه سخن روز: آنکه ... راهبری نوشته‌ها.

حاکمیت شرکتی | دانلود مقاله، تحقیق، پاورپوینت و ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی .... راهبری شرکتی خوب باید برای
هیئت مدیره و مدیریت انگیزه های مناسبی ایجاد ... حسابداری سحر آمیز و تشریفات آن.

PDF: بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف | تار دانلود

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ .... دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی: ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﯽ و رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻗﺎﻟﺐ:.

بررسي رابطه بين محافظه کاري حسابداري و نظام راهبري شرکتي

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي رابطه بين محافظه کاري حسابداري و
نظام راهبري شرکتي.

تاثیر نظام راهبری شرکتی بر محافظه کاری حسابداری - مجله اقتصادی ...

حاکمیت شرکتی به عنوان مبحثی که بر موضوع راهبری شرکتها و حقوق سهام‌داران
تأکید دارد مطرح گردیده است که نقش ... با توجه به اهمیت موضوع این مقاله، تأثیر
اعضای غیرموظف هیئت مدیره و وظیفه دوگانه مدیرعامل را به عنوان معیارهای ... Download
citation:

مقاله حاکمیت شرکتی در ایران - سیویلیکا

برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرایند
طرح ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ... بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت
شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل، ... حسن ملکی, علیرضا؛ رضا
مهاجری و احمد بهرامی، ۱۳۹۳، حاکمیت شرکتی در ایران، اولین همایش ملی حسابداری و
حسابرسی، بندر ...

به وبلاگ حسابداری خوش آمدید - حاکمیت شرکتی چیست؟

برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرایند
طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. ... این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی
بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. .... شد،در مقاله«حاکمیت شرکتی»2و نقش آن
در توسعه بازار سرمایه»توسط این جانب ارائه ..... دانلود کتاب حسابداری صنعتی
کاردانش

656 - بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

طرح لایه باز کارت ویزیت آرایشگاه مردانه 11

پاورپوینت در مورد امنیت غذایی 45 اسلاید

دانلود جزوه فارماکولوژی 2 دامپزشکی (داروشناسی دامپزشکی)

قصص قرآن

پاورپوینت زبان فارسی

پاورپوینت فصل نهم تئوری حسابداری (1) تألیف دکتر رضا شباهنگ

ژنراتور طراحی شده در سالیدورک

فایل فلش تبلت چینی Elink md706-v2 با چیپ mt6577

مقاله کامل بررسي كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (جي.‌آي.‌اس.) GIS (word)