دانلود فایل


اقتصاد سیاسی استاندارد های حسابداری بین المللی - دانلود فایلدانلود فایل تمامی شرکت های فهرست مبادله سهام در اتحادیه اروپا از اول ژانویه سال 2005 از استاندارد های گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) استفاده می کنند

دانلود فایل اقتصاد سیاسی استاندارد های حسابداری بین المللی سال انتشار : 2006
تعداد صفحات انگلیسی : 29
تعداد صفحات فارسی : 30
فرمت : Word
چکیده : تمامی شرکت های فهرست بورس سهام در اتحادیه اروپا از اول ژانویه سال 2005 از استاندارد های گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) استفاده می کنند که توسط هیئت استاندارد های حسابداری بین المللی (IASB) نوشته شدند . مقاله حاضر استدلال می کند که معرفی حسابداری قیمت عادله توسط هیئت استاندارد های حسابداری بین المللی به انعکاس و تقویت روابط تغییریافته تولید منجر می گردد که بخش مالی به طور فزاینده ای در این روابط متحول شده بر بخش تولید حکمفرما می گردد ، سیستم های اقتصادی موسساتی شده ملی تضعیف می گردند و شکل های جدید تخصیص اقتصادی صحه گذاری می گردند . هیئت استاندارد های حسابداری بین المللی به عنوان یک سازمان خصوصی قادر بوده است تا الگوی قیمت عادله را با بحث های عمومی جزیی معرفی نماید که خارج از محدوده حلقه های مالی تخصصی می باشند . این مقاله در مقایسه با دیدگا های کارکردگراء استدلال می کند که استاندارد های حسابداری بطور ذاتی سیاسی هستند . بعضی از تکیه گاه های کلیدی اقتصادی در ارقام حسابداری ارایه می گردند که روابط اجتماعی حول این تکیه گاه ها سازماندهی می گردند . پرسش های مرتبط با بهره وری حتی با تکنیک های حسابداری هم کاهش نمی یابند چون این پرسش ها برای تعیین کمیت و مقایسه چیزها یی مطرح می گردند که بواسطه ماهیت واقعی اشان نه کمیت پذیر و نه به طور مستقیم قابل مقایسه می باشند .


حسابداری


هیئت استاندارد های حسابداری بین المللی


مرجع خصوصی


سرمایه


مالی سازی


انواع کاپیتالیسم (سرمایه گرایی )


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در بعد اقتصادی

رشد تجارت جهانی و تقاضا برای قابلیت مقایسه بیشتردر گزارشگری مالی، اهمیت
استانداردهای حسابداری مشترک را مشخص می نماید. بررسی ها و مطالعات انجام شده این
پرسش را مطرح کرد که «آیا پذیرش استانداردهای حسابداری بین‌المللی اثر اقتصادی
معنی داری بر محیط ایران دارد؟» ماهیت این پژوهش پیمایشی، جمع آوری داده‌ها از روش دلفی
و ...

اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﻳﺮان ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴ

6 نوامبر 2010 ... ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي آن. ﻫﺎ ﺑﺪون ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و. زﻣﺎن زﻳﺎد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮك و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ. ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﻋﻤﻼً. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك
ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ. ﺷﻮد . ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ. ﺳﺮ راه
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ. ﺳﺎزي وﺟﻮد دارد. ،. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ. ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻴﺎﺳﺖ.

اثر پذيرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر روی ريسک و ...

و هيأت استانداردهای )2( اين استانداردها از نظر كميسيون اروپا. عبارت از افزايش
قابليت مقايسه و شفافيت )3(حسابداری بين المللی. اطاعات مالی، افزايش كارايی
بازارهای سرمايه و پيامدهای مساعد و. مثبت اقتصادی است. به نظر می رسد بعضی از
كشورها، قبل از پذيرش. استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی، بدنبال كسب شواهد
كافی.

همایش حرفه‌ای استانداردهای بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی IFRS

10 مه 2017 ... همایش حرفه‌ای استانداردهای بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی با حضور صدها تن از
حسابداران رسمی و علاقه‌مندان به آگاهی از IFRS در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد. ... در
پی سخنرانی افتتاحی دبیرکل جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، حسین عبده تبریزی
عضو شورای‌عالی بورس دیدگاه‌های خود درباره‌ی اقتصاد سیاسی گذار به ...

مقالات ISI حسابداری بین المللی : 56 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

اما مخالفان آن بر این باورند که تفاوت های فرهنگی و اقتصادی و نیازهای متفاوت
استفاده کنندگان دلایلی بررد هماهنگ سازی است. امروزه با توسعه شرکت های بزرگ و
چند ملیتی، وجود استانداردهایی در سطح بین المللی ناگزیر است. یافته های بسیاری از
تحقیقات نشان می دهد که پذیرش استانداردهای بین المللی کیفیت حسابداری را
افزایش می دهد ...

مزایای پذیرش استانداردهای بین المللی در ایران - ResearchGate

و این موضوع منجر به حمایت رو به گسترشی برای تدوین استانداردهای حسابداری بین
المللی گشته است (خوش طینت و رحیمیان، 1383). ... دوم، از آنجا که نمیتوان امید زیادی
داشت که یک سیستم منحصر به فرد اقتصادی یا سیاسی، در سطح بین المللی، وجود
داشته باشد، می توان انتظار داشت که تفاوت در سیستم های اقتصادی و سیاسی کماکان
ادامه ...

پیاده‌سازی IFRS گامی به سوی شفافیت - ایسنا

25 ژانويه 2017 ... در دوره‌ای که برای تامین منابع دست‌یابی به رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به
یک الزام تبدیل شده است، پذیرش استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه ... IFRS، نام
اختصاری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مجموعه ای از استانداردهای
حسابداری است که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) تدوین شده ...

همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی - IFRS - چهارشنبه ۸ ...

گروه شرکت‌هاي طرفه‌نگار در راستای مسؤلیت اجتماعی خود و تولید دانش، به کمک نهادها و
سازمان‌هاي تخصصي و ذي ربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارايی، انجمن‌هاي تخصصی و
حرفه ای حسابداري و مالي، دانشکده‌هاي حسابداري و مالي دانشگاه‌هاي داخلی، اساتيد و
پژوهشگران IFRS، جامعه حسابداران و حسابرسان و دانشجويان رشته‌های مرتبط، اولین
همایش ...

همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی - IFRS - چهارشنبه ۸ ...

گروه شرکت‌هاي طرفه‌نگار در راستای مسؤلیت اجتماعی خود و تولید دانش، به کمک نهادها و
سازمان‌هاي تخصصي و ذي ربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارايی، انجمن‌هاي تخصصی و
حرفه ای حسابداري و مالي، دانشکده‌هاي حسابداري و مالي دانشگاه‌هاي داخلی، اساتيد و
پژوهشگران IFRS، جامعه حسابداران و حسابرسان و دانشجويان رشته‌های مرتبط، اولین
همایش ...

ضرورت همگرایی استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین‌المللی ...

سیاست ما در تدوین استانداردها عبارت است از حرکت به سوی استانداردهای بین‌المللی
حسابداری و در نظر گرفتن واقعیات محیطی. در بعضی زمینه‌ها ... اگر عرصه فعالیت
اقتصادی کشور ما به بیرون مرزها کشیده شود باید با استانداردهای بین‌المللی
حسابداری همگرا شویم و باید از استانداردهای بین‌المللی حسابداری استفاده کنیم. ولی
در بعضی ...

فرصتها و چالشهای به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری ...

فرصتها و چالشهای به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی ; طی سالهای
اخیر، هیئت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی۱ و هیئت استانداردهای حسابداری
مالی۲، بر سر آغاز پروژه ای در مورد ایجاد همگرایی در استانداردهای خود به توافق رسیده
اند. بدون تردید، جهانی سازی استانداردهای حسابداری پیامدهای اقتصادی، سیاسی، ...

ایران و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS - مردم سالاری

ما به‌خاطر بر طرف شدن خطر جنگ در آن زمان و تعامل محدود اقتصادی و تجاری با دنیایی
غیر از ترکیه، امارات متحده عربی، چین و روسیه. ... اگر ترجمه درست، بی‌نقص و سالم
استانداردهای بین‌المللی حسابداری و تفسیرهای مرتبط معتبر در دسترس جامعه حرفه‌ای
حسابداران ایرانی قرار داده شود، انتقال به آن استانداردها با کمک حسابداران رسمی
ایرانی و ...

پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی-عملکرد وزارت اقتصاد-زیرپورتال ...

«جذب سرمایه گذاری خارجی» کلیدی ترین عبارت در استفاده از فرصت "اقتصاد بدون
تحریم" برای ایران بود؛ تاجایی که سیاست گذاران کشور در تدوین لایحه برنامه ...
IFRS، نام اختصاری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مجموعه¬ای از
استانداردهای حسابداری است که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)
تدوین شده است.

همایش بین المللی جامع حسابداری |حسابداری اسلامی؛ ضرورت اقتصاد ایران

7 سپتامبر 2016 ... بنابراین استانداردهای حسابداری بین المللی که بر چنین تکنیک هایی بنا شده اند
مشکلاتی را برای مسلمانان در سراسر جهان به وجود خواهد آورد؛ از این رو برای مسلمانان مهم و
.... نادیده گرفتن محیط های سیاسی و اقتصادی ایران در تدوین استانداردهای حسابداری
که در این راستا می توان به مبحث تحریم ها و نحوه ی عملکرد شرکت های ...

IFRS - حسابداری

تفاوت‌های چشم‌گیری از همدیگر دارند که وجود استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی
حاکم بر سطح بین‌المللی از این تفاوت‌ها می‌کاهد اما پذیرش آنها مستلزم آمادگی فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی، قانونی، اقتصادی و ... است. از این رو لازم است در نگاه اول به این
موضوع پرداخت که آیا فرهنگ، سیاست، اجتماع ، قانون و اقتصاد حاکم بر محیط کشور ما
از ...

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای حسابداری بین الملل ...

3 نوامبر 2017 ... طبق بندهای ۱۶و ۱۷از ،IAS 16 (استاندارد بین المللی حسابداری) مخارج غیرمستقیم،
قابل انتساب به دارایی نیست. طبق بند ۱۰از IRAS 21 ( استاندارد حسابداری ایران)
اجاره زمین و ساختمان همانند اجاره سایر داراییها به اجاره سرمایهای و عملیاتی طبقه بندی
میشود. اما یکی از ویژگیهای زمین این است که معمولاً عمر اقتصادی نامحدود ...

امروز ؛ همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری IFRS

25 فوریه 2017 ... از این‌رو، اقدامات لازم برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)،
به شرح زیر ارائه می‌ شود: 1-تشکیل کمیته راهبری استانداردهای بین‌المللی
گزارشگری مالی (IFRS): این کمیته با عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی
، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، ...

سامانه اقتصادی - وزارت امور خارجه

19 سپتامبر 2017 ... به گزارش ایرنا، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS)، به مجموعه‌ای از
استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی(
IASB) تدوین شده‌اند. هدف از تدوین استانداردهاIFRS تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی
در قالب یک استاندارد جهانی است. هیات استانداردهای حسابداری بین ...

هماهنگ سازی استانداردها در کشورها و - مجله حسابرس

وضعیت اقتصادی و روابط فرهنگی است. تدوین استانداردهای. حسابداری در کشورهای
پیشرفته از اواسط قرن بیستم میالدی. شــروع شد و با ســازوکارهای مختلفی رشد و
گسترش یافت و. اجرای آن الزامی گردید. در حال حاضر نیز بیشــتر کشورهای. جهان
مراحلی از وضع و تدوین استانداردهای مالی یا پذیرش. استانداردهای بین المللی و
حسابداری را می ...

همایش حرفه‌ای استانداردهای بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی IFRS

10 مه 2017 ... همایش حرفه‌ای استانداردهای بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی با حضور صدها تن از
حسابداران رسمی و علاقه‌مندان به آگاهی از IFRS در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد. ... در
پی سخنرانی افتتاحی دبیرکل جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، حسین عبده تبریزی
عضو شورای‌عالی بورس دیدگاه‌های خود درباره‌ی اقتصاد سیاسی گذار به ...

بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این بنیاد ابتدا ژوئن ۱۹۷۳ با نام کمیته استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASC) در
لندن، انگلستان راه‌اندازی شد، و سپس در ۱ آوریل ۲۰۰۱ به نام بنیاد استانداردهای ... دقیق
این استانداردها؛; توجه به نیازهای گزارشگری مالی اقتصادهای در حال توسعه و واحدهای
اقتصادی کوچک و متوسط؛ و; هم‌گرایی استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی با ارائهٔ
...

استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی - گروه مالی ارقام محاسب

ضرورت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی در پی بحران اقتصادی
جهانی، پاسخگویی، شفافیت و ثبات مالی، جایگاه بالایی در برنامه‌های سیاسی یافته
و این تفکر جدید در حال ظهور است که بخش دولتی به‌منظور برقراری ثبات بیشتر
درنظام جهانی اقتصاد و ارتقای بهره‌وری و پاسخگویی در دولت‌ها به مجموعه‌ای قوی و
یکنواخت ...

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰار

8 سپتامبر 2009 ... ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮاي. اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي. ﮐﺸﻮرﻫﺎ
، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﺑﺪ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ. ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ. ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ. -. اﻟﻤﻠ. ﻠﯽ ﺑﻮد، دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﮐﻮﻫﻠﺒﮏ و وارﻓﯿﻠﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮات ﺗﺪوﯾﻦ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ...

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، تفسیر آن و قابلیت مقایسه

اویرایش شده اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین‌المللی در سه بعد اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی بر محیط ایران بر اساس اظهارنظر دانشگاهیان، حسابرسان و
حسابداران (پژوهش پیمایشی) ...

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری ...

24 دسامبر 2016 ... در صورتی مفید خواهد بود،که شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در بین کشور ها
مشابه باشد. مهمترین نهاد تدوین کننده استانداردهای بین المللی حسابداری ) IASC (در
سال 1973 با شرکت آلمان،. ژاپن، مکزیک، هلند، انگلستان، ایرلند و آمریکا تشکیل
شد. این کمیته اولین استانداردهای حسابداری را در. سال 1975 منتشر کرد.

برجام پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزار... - شرکت کارگزاری مهر ...

5 نوامبر 2016 ... وی بیان داشت: هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک
استاندارد جهانی است.به گفته این مقام مسوول، در یک سال گذشته، با گسترش تعاملات
سیاسی و اقتصادی ایران در گستره بین المللی، اقدام های بسیار خوبی در این زمینه
توسط نهادهای تاثیرگذار بر حرفه حسابداری ایران از جمله سازمان بورس و ...

نقش چارچوب نظری در تدوین استاندارد از منظر اقتصاد ... - دانشگاه الزهرا

اگر واحد تجاری سیاستهای حسابداری سازگار با. استانداردهای بین المللی را انتخاب
کنند، قابلیت مقایسه ی گزارشگری با دیگر شرکتهایی که از. استانداردهای بین
المللی استفاده می کنند، افزایش مییابد. همگرایی استانداردهای بین المللی.
گزارشگری مالی در کشورها دارای آثار مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... می باشد.
ما در این.

پیاده‌سازی IFRS گامی به سوی شفافیت - ایسنا

25 ژانويه 2017 ... در دوره‌ای که برای تامین منابع دست‌یابی به رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به
یک الزام تبدیل شده است، پذیرش استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه ... IFRS، نام
اختصاری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مجموعه ای از استانداردهای
حسابداری است که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) تدوین شده ...

همايش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي IFRS - نرم افزار ...

20 ژوئن 2016 ... پديده جهاني شدن، علاوه بر آن كه بر حوزه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي اثرات قابل
ملاحظه اي گذاشته است، مقوله گزارشگري مالي را دستخوش تغييرات اساسي نموده است.
امروزه گزارش‌هاي ... استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي (IFRS) به سرعت به عنوان
چارچوبي جهاني براي حسابداري در حال توسعه است. اين امر سبب شده ...

تئوری محدودیت

3) بازارهای مالی به خصوص بازارهای سهام کشورهای دارای مقررات ملی و خاص ، تضعیف
می شوند. 4) هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری باید صورت گیرد تا سرمایه گذاران
خارجی بتوانند صورتهای مالی شرکتهای خارجی را متوجه شوند که قصد سرمایه گذاری در
آن را دارند. شرایط جدید اقتصاد جهانی، سیستم پولی بین المللی ، شرکتهای چند
ملیتی و ...

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، تفسیر آن و قابلیت مقایسه

اویرایش شده اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین‌المللی در سه بعد اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی بر محیط ایران بر اساس اظهارنظر دانشگاهیان، حسابرسان و
حسابداران (پژوهش پیمایشی) ...

فرصتها و چالشهای به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری ...

فرصتها و چالشهای به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی ; طی سالهای
اخیر، هیئت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی۱ و هیئت استانداردهای حسابداری
مالی۲، بر سر آغاز پروژه ای در مورد ایجاد همگرایی در استانداردهای خود به توافق رسیده
اند. بدون تردید، جهانی سازی استانداردهای حسابداری پیامدهای اقتصادی، سیاسی، ...

سامانه اقتصادی - وزارت امور خارجه

19 سپتامبر 2017 ... به گزارش ایرنا، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS)، به مجموعه‌ای از
استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی(
IASB) تدوین شده‌اند. هدف از تدوین استانداردهاIFRS تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی
در قالب یک استاندارد جهانی است. هیات استانداردهای حسابداری بین ...

(1 و( های کلیدی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ها و شباهت ...

های کلیدی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی. )1. IFRS. و(. ا. ستانداردهای بین.
المللی حسابداری بخش عمومی). 2. IPSAS. (. غالمرضا کرمی. 1. ،. مهدی مهدوی خو. 2 .1. مرب.
،ی. گروه حسابدار. ،ی. دانشگاه پ. امی. نور ا. ی. ران .2. کارشناس ارشد حسابداری و
حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان. چکیده. ظهور نظام حسابداری تعهدی،
...

(1 و( های کلیدی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ها و شباهت ...

های کلیدی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی. )1. IFRS. و(. ا. ستانداردهای بین.
المللی حسابداری بخش عمومی). 2. IPSAS. (. غالمرضا کرمی. 1. ،. مهدی مهدوی خو. 2 .1. مرب.
،ی. گروه حسابدار. ،ی. دانشگاه پ. امی. نور ا. ی. ران .2. کارشناس ارشد حسابداری و
حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان. چکیده. ظهور نظام حسابداری تعهدی،
...

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، از الزامات بنگاه های اقتصادی ...

29 ژانويه 2017 ... دکتر قاسمی با بیان اینکه این استانداردها می‌توانند به لحاظ بین‌المللی فعالیت
اقتصادی و مالی بنگاه‌های بزرگ را قابل قیاس کنند و قالبی یکپارچه و جهانی به آن
بدهند، تصریح کرد: این استانداردها اطمینان‌بخشی را برای همه ذی‌نفعان بیشتر می‌کند.
وی تصریح کرد: مسئولیت هیأت استانداردسازی حسابداری بین‌المللی، ...

همایش حرفه‌ای استانداردهای بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی IFRS

10 مه 2017 ... همایش حرفه‌ای استانداردهای بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی با حضور صدها تن از
حسابداران رسمی و علاقه‌مندان به آگاهی از IFRS در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد. ... در
پی سخنرانی افتتاحی دبیرکل جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، حسین عبده تبریزی
عضو شورای‌عالی بورس دیدگاه‌های خود درباره‌ی اقتصاد سیاسی گذار به ...

همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی – مرکز همایش های بین ...

وزیر اقتصاد با اشاره به فضای کسب و کار مناسب، تأکید کرد: محیطی که هزینه و زمان
را به حداقل ممکن می‌رساند، فضای کسب و کار است، همچنین استفاده از استانداردهای
جهانی برای گزارشگری مالی موجب شفافیت می‌شود. وی ادامه داد: نیاز به زبان مشترک
حسابداری است که صورت مالی را به نحو یکسان گزارش کنیم و با ایجاد شفافیت،
امکان ...

همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی - IFRS - چهارشنبه ۸ ...

گروه شرکت‌هاي طرفه‌نگار در راستای مسؤلیت اجتماعی خود و تولید دانش، به کمک نهادها و
سازمان‌هاي تخصصي و ذي ربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارايی، انجمن‌هاي تخصصی و
حرفه ای حسابداري و مالي، دانشکده‌هاي حسابداري و مالي دانشگاه‌هاي داخلی، اساتيد و
پژوهشگران IFRS، جامعه حسابداران و حسابرسان و دانشجويان رشته‌های مرتبط، اولین
همایش ...

وداع با مماشات در گزارشات مالی/ تحول در صنعت بیمه و بانکداری با ...

خبرگزاری خانه ملت-گروه اقتصادی؛ علی اصغر نظامپور؛رشد مبادلات اقتصادی،توسعه
تجارت در سطح بین‌المللی و اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی در دنیای امروز، این ضرورت
را ایجاب می کرد یک هماهنگی در استانداردهای حسابداری میان کشورها وجود داشته باشد. در
حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده استانداردهای بین‌المللی حسابداری را قبول ...

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، تفسیر آن و قابلیت مقایسه

اویرایش شده اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین‌المللی در سه بعد اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی بر محیط ایران بر اساس اظهارنظر دانشگاهیان، حسابرسان و
حسابداران (پژوهش پیمایشی) ...

ایرنا - اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی بزرگترین اتفاق ...

12 فوریه 2017 ... این استاد دانشگاه همچنین مباحث «ارزش منصفانه» را دیگر موضوعی برشمرد که حرفه ای
های عرصه حسابداری به عنوان انتقاد به استاندارد بین المللی حسابداری مطرح می کنند،
در حالی که این مساله نیز همچون مورد مالیاتی به مرور زمان قابل رفع است؛ اما طیف اصلی
مخالفت ها با IFRS، سیاسی است. وی افزود: برخی در داخل عنوان می ...

اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﻳﺮان ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴ

6 نوامبر 2010 ... ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي آن. ﻫﺎ ﺑﺪون ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و. زﻣﺎن زﻳﺎد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮك و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ. ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﻋﻤﻼً. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك
ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ. ﺷﻮد . ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ. ﺳﺮ راه
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ. ﺳﺎزي وﺟﻮد دارد. ،. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ. ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻴﺎﺳﺖ.

اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در سه بعد اجتماعی ...

معرفی مقالات فارسی \ اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در سه بعد
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر محیط ایران بر اساس اظهار نظر دانشگاهیان، حسابرسان
و حسابداران (پژوهش پیمایشی) ...

همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی - IFRS - چهارشنبه ۸ ...

گروه شرکت‌هاي طرفه‌نگار در راستای مسؤلیت اجتماعی خود و تولید دانش، به کمک نهادها و
سازمان‌هاي تخصصي و ذي ربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارايی، انجمن‌هاي تخصصی و
حرفه ای حسابداري و مالي، دانشکده‌هاي حسابداري و مالي دانشگاه‌هاي داخلی، اساتيد و
پژوهشگران IFRS، جامعه حسابداران و حسابرسان و دانشجويان رشته‌های مرتبط، اولین
همایش ...

المللی کارگیری استانداردهای بین بررسی وضعیت به (IFRS) در ...

های. فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و در ادامه در مورد پذیرش اجباری و اختیاری آ. ن بحث می.
شود. این مقاله با مرور کلی بر استانداردهای گزارشگری مالی. بین. المللی. ) IFRS ... دهد
که پذیرش اجباری استانداردهای بین. المللی تاثیر. کمی بر مقایسه اطالعات مالی
حسابداری دارد. آهارونی و همکاران ). 9202. ( در مقاله خود به بررسی نحوه پذیرش اجباری در
.

تئوری محدودیت

3) بازارهای مالی به خصوص بازارهای سهام کشورهای دارای مقررات ملی و خاص ، تضعیف
می شوند. 4) هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری باید صورت گیرد تا سرمایه گذاران
خارجی بتوانند صورتهای مالی شرکتهای خارجی را متوجه شوند که قصد سرمایه گذاری در
آن را دارند. شرایط جدید اقتصاد جهانی، سیستم پولی بین المللی ، شرکتهای چند
ملیتی و ...

هماهنگ سازی استانداردها در کشورها و - مجله حسابرس

وضعیت اقتصادی و روابط فرهنگی است. تدوین استانداردهای. حسابداری در کشورهای
پیشرفته از اواسط قرن بیستم میالدی. شــروع شد و با ســازوکارهای مختلفی رشد و
گسترش یافت و. اجرای آن الزامی گردید. در حال حاضر نیز بیشــتر کشورهای. جهان
مراحلی از وضع و تدوین استانداردهای مالی یا پذیرش. استانداردهای بین المللی و
حسابداری را می ...

فصل ششم ارزش منصفانه و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

بین المللی گزارشگری مالی و هیئت استانداردهای حسابداری مالی، بر سر آغاز پروژه ای
در مورد. ایجاد همگرایی در استانداردهای خود به توافق رسیده اند. بدون تردید، جهانی سازی
استانداردهای. حسابداری پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی در
پی خواهد داشت. امروزه شاهد تلاشهای روزافزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین ...

اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در بعد اقتصادی بر ...

بررسي ها و مطالعات انجام شده اين پرسش را مطرح كرد كه «آيا پذيرش استانداردهاي
حسابداري بين المللي اثر اقتصادي معني داري بر محيط ايران دارد؟» ... پایان نامه:
اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و
سیاسی بر محیط ایران بر اساس اظهار نظر دانشگاهیان، حسابرسان و حسابداران (پژوهش
پیمایشی).

اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان ﺑﻴﻦ اﺛﺮات ﭘﺬﻳﺮش اﺳ

22 جولای 2014 ... ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در. ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ. وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ . اﮔﺮ واﺣﺪ. ﺗﺠﺎري ﺳﻴﺎﺳﺖ.
ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨـﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ،. اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ. ﻳﺎﺑـﺪ . ﻃﺮﻓـﺪاران اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺣﺴـﺎﺑﺪار. ي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺿـﺮورت. ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ ...

شناسایی موانع گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی - دانش حسابرسی

)بر پایه مطالعات هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی(. 1غالمرضا
کردستانی. 2نظام الدین ... دولتی و گستره تصدی گر دولت در اقتصاد، و کمبود
استانداردها و قوانین مناسب در بخش عمومی. از جمله مهم ترین موانع پیاده ... در سطح ملی،
اهمیت حسابداری تعهدی برای سیاست های اقتصاد کالن از این حقیقت ناشی. می شود که
اندازه گیری ...

مقالات ISI حسابداری بین المللی : 56 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

اما مخالفان آن بر این باورند که تفاوت های فرهنگی و اقتصادی و نیازهای متفاوت
استفاده کنندگان دلایلی بررد هماهنگ سازی است. امروزه با توسعه شرکت های بزرگ و
چند ملیتی، وجود استانداردهایی در سطح بین المللی ناگزیر است. یافته های بسیاری از
تحقیقات نشان می دهد که پذیرش استانداردهای بین المللی کیفیت حسابداری را
افزایش می دهد ...

چالش‌های حسابرسی در ایران - سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

19 سپتامبر 2011 ... حرفه حسابداری در کشور ما به دلیل ساختار متفاوت اقتصادی در دوره‌های مختلف همواره با
چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. ... اصولا استفاده از استانداردهای بین‌المللی در یک
کشور، نیاز به بسترسازی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و مطابقت کلیه
قوانین مالیاتی، گمرکی، بازرگانی و تجارت با دیگر کشورهای دنیا ...

ی استانداردها ی اجرا بر ی فرهنگ عوامل تأثیر ی مال ی گزارشگر ی الملل ن ...

دهد که اجرای اين توسـط. شـرکت. ها. ی لیبی با. برخی موانع مانند آموزش حسابداری و م.
وضوعات اقتصادی روبرو است . کاردونا و همکاران. ) 2014. (. به بررسی اثرات فرهنگ و
ديگر عوامل اقتصادی بر تصمیم يک. کشور برای پیاده سازی استانداردهای. بین.
المللی. گزارشگری مالی پرداختند . نتايج تحقیق نشان. داد هیچیک از ابعاد فرهنگی.
تأثیر.

شهر ترجمه اقتصاد سیاسی استاندارد های حسابداری بین المللی

سال انتشار : 2006. تعداد صفحات انگلیسی : 29. تعداد صفحات فارسی : 30. فرمت :
Word. چکیده : تمامی شرکت های فهرست بورس سهام در اتحادیه اروپا از اول ژانویه سال
2005 از استاندارد های گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) استفاده می کنند که توسط
هیئت استاندارد های حسابداری بین المللی (IASB) نوشته شدند . مقاله حاضر استدلال می
کند ...

اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در سه بعد اجتماعی ...

معرفی مقالات فارسی \ اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در سه بعد
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر محیط ایران بر اساس اظهار نظر دانشگاهیان، حسابرسان
و حسابداران (پژوهش پیمایشی) ...

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای حسابداری بین الملل ...

3 نوامبر 2017 ... طبق بندهای ۱۶و ۱۷از ،IAS 16 (استاندارد بین المللی حسابداری) مخارج غیرمستقیم،
قابل انتساب به دارایی نیست. طبق بند ۱۰از IRAS 21 ( استاندارد حسابداری ایران)
اجاره زمین و ساختمان همانند اجاره سایر داراییها به اجاره سرمایهای و عملیاتی طبقه بندی
میشود. اما یکی از ویژگیهای زمین این است که معمولاً عمر اقتصادی نامحدود ...

تازه های نشر اساتید - دانشکده علوم اداری و اقتصادی - دانشگاه فردوسی مشهد

ارزیابی الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب روح اله اسلامي, مقایسه
استانداردهای حسابداری ملی، بین المللی و آمریکایی دکتر رضا حصارزاده. پژوهش و
نگارش پایان نامه دکتر رضا حصارزاده, استانداردهای حسابداری بخش عمومی(دولتی)
ایران دکتر رضا حصارزاده. بازاریابی مدرن دکتر آذر کفاش پور, بازارشناسی
پیشرفته دکتر آذر کفاش ...

فردا ؛ همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری IFRS

24 فوریه 2017 ... مشارکت در کارایی اقتصاد: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، با کمک
به سرمایه‌گذاران در شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌‌گذاری در سر تا سر جهان، موجب
تخصیص بهینه منابع می‌شوند. برای شرکت‌ها نیز، استفاده از یک زبان حسابداری
قابل اعتماد، هزینه سرمایه و هزینه‌‌های گزارشگری بین‌المللی را کاهش ...

برجام، گزارشگری مالی بین المللی و توسعه اقتصادی | روزنامه جهان اقتصاد

22 جولای 2017 ... دکتر جواد شرف خانی، کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری – پیشرفت‌ها و
تحولات سریع و گسترده در محیط تجاری دنیا، می طلبد که ما هم همپای جهانیان خود را به
دانش و تکنیک‌های روز دنیا تجهیز نمائیم و البته برای تعاملات اقتصادی باید زمینه
هماهنگی با قوانین ، مقررات و استانداردهای بین المللی را در اموری مانند ...

پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در شبکه بانکی ...

محسن قاسمی، دبیرکل این انجمن گفت: خوشبختانه در پی گسترش تعاملات سیاسی و
اقتصادی ایران در گستره بین المللی، مباحث مربوط به پیاده سازی استانداردهای ...
دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران افزود: سازمان بورس سرانجام در جلسه مورخ ۲۱ دی
۱۳۹۲ تصویب کرد: «تمام شرکت ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار و به ...

نکاتی درخصوص اهمیت استانداردهای بین‌المللی ... - مجله اقتصادی

ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻈﺮی.
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ [email protected] اﯾﻤﺎن ﻓﺪاﯾﯽ. ﮐﺎرﺷﻨﺎس .....
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد . اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﻤﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ. اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪ. وﯾﮋه. ﺑﻮرس در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ - بانک مرکزی

ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ. ٨. ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ. : ﺗﻮﺻﻴﻪ. ﻫﺎﻱ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺳﺘ. ﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ. (IAS). ١١. ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ. :
ﻧﮑﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﻱ ﻣﺮﮐﺰﻱ. ١٢. -١. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻲ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﻱ
ﻣﺮﮐﺰﻱ. ١٢. -٢. ﺭﻭﺵ. ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ. ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ. ﻋﺎﻳﺪﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ... ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ، ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺭﻭﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ
ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺎ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ. ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ...

پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در شبکه بانکی ...

محسن قاسمی، دبیرکل این انجمن گفت: خوشبختانه در پی گسترش تعاملات سیاسی و
اقتصادی ایران در گستره بین المللی، مباحث مربوط به پیاده سازی استانداردهای ...
دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران افزود: سازمان بورس سرانجام در جلسه مورخ ۲۱ دی
۱۳۹۲ تصویب کرد: «تمام شرکت ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار و به ...

مقاله ارزیابی تحلیلی مقایسه ای استانداردهای حسابداری ملی با ...

ارزیابی تحلیلی مقایسه ای استانداردهای حسابداری ملی با استانداردهای بین المللی.
اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۸ | تعداد نمایش خلاصه: ۶۷۵ | نظرات: ۰. سال انتشار
: ۱۳۹۲. محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر
تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری). کد COI
مقاله: ...

جایگزینی استانداردهای بین المللی به جای استانداردهای ایران نظر حسابر

مالی پرداختند. آنها در پژوهششان بیان داشتنند که همگرایی. استانداردهای بین المللی
گزارشگری مالی در کشورها، دارای. اثر مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ... است. 3.
فرضیه ها و سؤاالت اصلی پژوهش. 1-3. سؤال اصلی. 1. آیا استاندارد حسابداری ایران،
نسبت به استاندارد. بین المللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان، دارای درجۀ قابلیت. 1.

بررسی موانع پذیرش کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS)

با این وجود و علی رقم اهمیت بالای استانداردهای بین المللی حسابداری و نیاز همه کشورها
در بکارگیری این استانداردها جهت انجام تبادلات تجاری در سطح جهانی، ولی اغلب
کشورها بطور کامل قادر به استفاده از این استانداردها نیستند. زیرا قوانین و مقررات و
ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و ... هر کشوری با دیگری متفاوت بوده که بر نحوه
...

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ - بانک مرکزی

ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ. ٨. ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ. : ﺗﻮﺻﻴﻪ. ﻫﺎﻱ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺳﺘ. ﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ. (IAS). ١١. ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ. :
ﻧﮑﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﻱ ﻣﺮﮐﺰﻱ. ١٢. -١. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻲ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﻱ
ﻣﺮﮐﺰﻱ. ١٢. -٢. ﺭﻭﺵ. ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ. ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ. ﻋﺎﻳﺪﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ... ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ، ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺭﻭﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ
ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺎ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ. ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ...

همایش بین المللی جامع حسابداری |حسابداری اسلامی؛ ضرورت اقتصاد ایران

7 سپتامبر 2016 ... بنابراین استانداردهای حسابداری بین المللی که بر چنین تکنیک هایی بنا شده اند
مشکلاتی را برای مسلمانان در سراسر جهان به وجود خواهد آورد؛ از این رو برای مسلمانان مهم و
.... نادیده گرفتن محیط های سیاسی و اقتصادی ایران در تدوین استانداردهای حسابداری
که در این راستا می توان به مبحث تحریم ها و نحوه ی عملکرد شرکت های ...

مزایای پذیرش استانداردهای بین المللی در ایران - ResearchGate

و این موضوع منجر به حمایت رو به گسترشی برای تدوین استانداردهای حسابداری بین
المللی گشته است (خوش طینت و رحیمیان، 1383). ... دوم، از آنجا که نمیتوان امید زیادی
داشت که یک سیستم منحصر به فرد اقتصادی یا سیاسی، در سطح بین المللی، وجود
داشته باشد، می توان انتظار داشت که تفاوت در سیستم های اقتصادی و سیاسی کماکان
ادامه ...

تئوری محدودیت

3) بازارهای مالی به خصوص بازارهای سهام کشورهای دارای مقررات ملی و خاص ، تضعیف
می شوند. 4) هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری باید صورت گیرد تا سرمایه گذاران
خارجی بتوانند صورتهای مالی شرکتهای خارجی را متوجه شوند که قصد سرمایه گذاری در
آن را دارند. شرایط جدید اقتصاد جهانی، سیستم پولی بین المللی ، شرکتهای چند
ملیتی و ...

دکه - آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

27 نوامبر 2016 ... با توجه به ضرورت این موضوع و الزام آن برای برخی از شرکت‌های بورسی در این نوشتار
به معرفی ساختار کلی استانداردهای بین‌المللی و مشکلات پیاده‌سازی و بررسی
تطبیقی استانداردهای بین‌المللی حسابداری با استانداردهای حسابداری ایران
می‌پردازیم.رشد تجارت بین‌المللی و جریان‌های سرمایه و پیوستگی اقتصادی ...

دانلود پاورپوینت آیین نامه حفاظت ساختمان 37 اسلاید

دانلود کتاب آموزشی تامین نیاز سرمایی و اهمیت آن در پسته

115طرح توجیهی

پاورپوینت در مورد دفترچه فعاليتهاي عملي در دوره کارورزی زنان و زایمان

دانلود پایان نامه بررسی روانکاری در یاتاقان متخلخل با سیال و لکادو

پاورپوینت درس هفتم فارسی(1)پایه دهم(جمال و کمال)

دانلود مقاله کامل درباره کود دهي گياهان گلخانه اي 15 ص

دانلودمقاله بررسي کامل پليمر،كاربردهاي آن و انقلاب صنعتي

شركت توليد آب معدني و خدمات رساني آن 56 ص

دانلود تحقیق سلول هاي بنيادي