دانلود رایگان


اقتصاد سیاسی استاندارد های حسابداری بین المللی - دانلود رایگاندانلود رایگان تمامی شرکت های فهرست مبادله سهام در اتحادیه اروپا از اول ژانویه سال 2005 از استاندارد های گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) استفاده می کنند

دانلود رایگان اقتصاد سیاسی استاندارد های حسابداری بین المللی سال انتشار : 2006
تعداد صفحات انگلیسی : 29
تعداد صفحات فارسی : 30
فرمت : Word
چکیده : تمامی شرکت های فهرست بورس سهام در اتحادیه اروپا از اول ژانویه سال 2005 از استاندارد های گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) استفاده می کنند که توسط هیئت استاندارد های حسابداری بین المللی (IASB) نوشته شدند . مقاله حاضر استدلال می کند که معرفی حسابداری قیمت عادله توسط هیئت استاندارد های حسابداری بین المللی به انعکاس و تقویت روابط تغییریافته تولید منجر می گردد که بخش مالی به طور فزاینده ای در این روابط متحول شده بر بخش تولید حکمفرما می گردد ، سیستم های اقتصادی موسساتی شده ملی تضعیف می گردند و شکل های جدید تخصیص اقتصادی صحه گذاری می گردند . هیئت استاندارد های حسابداری بین المللی به عنوان یک سازمان خصوصی قادر بوده است تا الگوی قیمت عادله را با بحث های عمومی جزیی معرفی نماید که خارج از محدوده حلقه های مالی تخصصی می باشند . این مقاله در مقایسه با دیدگا های کارکردگراء استدلال می کند که استاندارد های حسابداری بطور ذاتی سیاسی هستند . بعضی از تکیه گاه های کلیدی اقتصادی در ارقام حسابداری ارایه می گردند که روابط اجتماعی حول این تکیه گاه ها سازماندهی می گردند . پرسش های مرتبط با بهره وری حتی با تکنیک های حسابداری هم کاهش نمی یابند چون این پرسش ها برای تعیین کمیت و مقایسه چیزها یی مطرح می گردند که بواسطه ماهیت واقعی اشان نه کمیت پذیر و نه به طور مستقیم قابل مقایسه می باشند .


حسابداری


هیئت استاندارد های حسابداری بین المللی


مرجع خصوصی


سرمایه


مالی سازی


انواع کاپیتالیسم (سرمایه گرایی )


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از w - IFRS : استانداردهای بین ...

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﯾﺮان. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري. 6. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ. ﺣﺴﺎﺑﺪاري
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ. ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺮه. ﺑﺮاي ﮐﻤﮑﻬﺎي ﺑﻼﻋﻮض. دوﻟﺖ. IRAS 10. ﮐﻤﮏ ﻫﺎي. ﺑﻼﻋﻮض. دوﻟﺖ. 9 ......
ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد: اﻟﻒ) ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ ، ب)
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ج) ﻣﺠﺎورت ﻋﻤﻠﯿﺎت ، د) ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺧﺎص ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ...

همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی – مرکز همایش های بین ...

وزیر اقتصاد با اشاره به فضای کسب و کار مناسب، تأکید کرد: محیطی که هزینه و زمان
را به حداقل ممکن می‌رساند، فضای کسب و کار است، همچنین استفاده از استانداردهای
جهانی برای گزارشگری مالی موجب شفافیت می‌شود. وی ادامه داد: نیاز به زبان مشترک
حسابداری است که صورت مالی را به نحو یکسان گزارش کنیم و با ایجاد شفافیت،
امکان ...

دانلود ترجمه مقاله استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS ...

دانلود پروژه استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) به همراه ترجمه فارسی از
انتشارات SSRN برای رشته حسابداری و علوم اقتصادی. ... افزایش در تولید
استانداردهای گزارشگری مالی و رویه های حسابداری؛ غیرقابل انکار است اما بیشتر
بازارها و سیاست ها برای پیش بینی آینده از استانداردهای محلی استفاده می کنند
بنابراین مشخص ...

کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش ...

7 ژوئن 2017 ... موقعیت فعلی شما: علوم اجتماعی و انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و
علوم اقتصادی جزیره کیش ... مدیریت مالی مدیریت سیاست های تحقیق و توسعه
مدیریت بازرگانی و مالی مدیریت سیستم های ... ارزیابی استاندارد های بین المللی
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشوره حسابداری تلفیقی ...

شناسایی موانع گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی - دانش حسابرسی

)بر پایه مطالعات هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی(. 1غالمرضا
کردستانی. 2نظام الدین ... دولتی و گستره تصدی گر دولت در اقتصاد، و کمبود
استانداردها و قوانین مناسب در بخش عمومی. از جمله مهم ترین موانع پیاده ... در سطح ملی،
اهمیت حسابداری تعهدی برای سیاست های اقتصاد کالن از این حقیقت ناشی. می شود که
اندازه گیری ...

اقتصاد سياسي گذار به استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS

نشريه حسابدار ، سال سي و سوم، شماره 6 (پياپي 305). عنوان: اقتصاد سياسي گذار به
استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS نويسنده(گان): حسين عبده تبريزي،.
لينک کوتاه به اين صفحه: ...

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰار

8 سپتامبر 2009 ... ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮاي. اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي. ﮐﺸﻮرﻫﺎ
، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﺑﺪ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ. ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ. ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ. -. اﻟﻤﻠ. ﻠﯽ ﺑﻮد، دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﮐﻮﻫﻠﺒﮏ و وارﻓﯿﻠﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮات ﺗﺪوﯾﻦ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ...

سومین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، اقتصاد و ...

کنفرانس بین‌المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت اقتصاد و حسابداری پاریس یکی
از معتبرترین‌های کنفرانس مدیریت است که هر ساله بیزینس اسکول پاریس ...
اقتصاد کلان اقتصاد خرد اقتصاد عمومی اقتصاد سیاسی اقتصاد مهندسی اقتصاد
صنعتی اقتصاد بازرگانی اقتصاد بین الملل اقتصاد رفاه اقتصاد ریاضی اقتصاد
مالیه

دریافت

ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮد. ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در
ﭘﺬﯾﺮش و اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫ. ﺎي ﺑﯿﻦ. -. اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ. واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﯿﻦ.
اﻟﻤﻠﻠﯽ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪي
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ. ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗـﺮ ﺑﺎزارﻫـﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد. ﺟﻬﺎﻧﯽ.

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، از الزامات بنگاه های اقتصادی ...

29 ژانويه 2017 ... دکتر قاسمی با بیان اینکه این استانداردها می‌توانند به لحاظ بین‌المللی فعالیت
اقتصادی و مالی بنگاه‌های بزرگ را قابل قیاس کنند و قالبی یکپارچه و جهانی به آن
بدهند، تصریح کرد: این استانداردها اطمینان‌بخشی را برای همه ذی‌نفعان بیشتر می‌کند.
وی تصریح کرد: مسئولیت هیأت استانداردسازی حسابداری بین‌المللی، ...

ایران و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS - مردم سالاری

ما به‌خاطر بر طرف شدن خطر جنگ در آن زمان و تعامل محدود اقتصادی و تجاری با دنیایی
غیر از ترکیه، امارات متحده عربی، چین و روسیه. ... اگر ترجمه درست، بی‌نقص و سالم
استانداردهای بین‌المللی حسابداری و تفسیرهای مرتبط معتبر در دسترس جامعه حرفه‌ای
حسابداران ایرانی قرار داده شود، انتقال به آن استانداردها با کمک حسابداران رسمی
ایرانی و ...

بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این بنیاد ابتدا ژوئن ۱۹۷۳ با نام کمیته استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASC) در
لندن، انگلستان راه‌اندازی شد، و سپس در ۱ آوریل ۲۰۰۱ به نام بنیاد استانداردهای ... دقیق
این استانداردها؛; توجه به نیازهای گزارشگری مالی اقتصادهای در حال توسعه و واحدهای
اقتصادی کوچک و متوسط؛ و; هم‌گرایی استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی با ارائهٔ
...

دانلود ترجمه مقاله حسابداری استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی IFRS

چکیده ای از مقدمه آغازین ” ترجمه مقاله حسابداری استانداردهای گزارشگری مالی بین
المللی IFRS ” بدین شرح است: افزایش در تولید استانداردهای گزارشگری مالی و رویه
های حسابداری؛ غیرقابل انکار است اما بیشتر بازارها و سیاست ها برای پیش بینی
آینده از استانداردهای محلی استفاده می کنند بنابراین مشخص نیست که چقدر تشابه و
هماهنگی ...

الزام شرکت‌ها به رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS ...

16 نوامبر 2016 ... 1- کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ماه 95 و بعد از آن شروع می‌شود، ملزم به تهیه
و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی
گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران ...

IFRS - حسابداری

تفاوت‌های چشم‌گیری از همدیگر دارند که وجود استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی
حاکم بر سطح بین‌المللی از این تفاوت‌ها می‌کاهد اما پذیرش آنها مستلزم آمادگی فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی، قانونی، اقتصادی و ... است. از این رو لازم است در نگاه اول به این
موضوع پرداخت که آیا فرهنگ، سیاست، اجتماع ، قانون و اقتصاد حاکم بر محیط کشور ما
از ...

اثر پذيرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر روی ريسک و ...

و هيأت استانداردهای )2( اين استانداردها از نظر كميسيون اروپا. عبارت از افزايش
قابليت مقايسه و شفافيت )3(حسابداری بين المللی. اطاعات مالی، افزايش كارايی
بازارهای سرمايه و پيامدهای مساعد و. مثبت اقتصادی است. به نظر می رسد بعضی از
كشورها، قبل از پذيرش. استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی، بدنبال كسب شواهد
كافی.

مقاله ارزیابی تحلیلی مقایسه ای استانداردهای حسابداری ملی با ...

ارزیابی تحلیلی مقایسه ای استانداردهای حسابداری ملی با استانداردهای بین المللی.
اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۸ | تعداد نمایش خلاصه: ۶۷۵ | نظرات: ۰. سال انتشار
: ۱۳۹۲. محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر
تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری). کد COI
مقاله: ...

اقتصاد سياسي گذار به استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS

نشريه حسابدار ، سال سي و سوم، شماره 6 (پياپي 305). عنوان: اقتصاد سياسي گذار به
استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS نويسنده(گان): حسين عبده تبريزي،.
لينک کوتاه به اين صفحه: ...

نکاتی درخصوص اهمیت استانداردهای بین‌المللی ... - مجله اقتصادی

ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻈﺮی.
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ [email protected] اﯾﻤﺎن ﻓﺪاﯾﯽ. ﮐﺎرﺷﻨﺎس .....
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد . اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﻤﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ. اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪ. وﯾﮋه. ﺑﻮرس در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ.

سامانه اقتصادی - وزارت امور خارجه

19 سپتامبر 2017 ... به گزارش ایرنا، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS)، به مجموعه‌ای از
استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی(
IASB) تدوین شده‌اند. هدف از تدوین استانداردهاIFRS تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی
در قالب یک استاندارد جهانی است. هیات استانداردهای حسابداری بین ...

تئوری محدودیت

3) بازارهای مالی به خصوص بازارهای سهام کشورهای دارای مقررات ملی و خاص ، تضعیف
می شوند. 4) هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری باید صورت گیرد تا سرمایه گذاران
خارجی بتوانند صورتهای مالی شرکتهای خارجی را متوجه شوند که قصد سرمایه گذاری در
آن را دارند. شرایط جدید اقتصاد جهانی، سیستم پولی بین المللی ، شرکتهای چند
ملیتی و ...

همایش حرفه‌ای استانداردهای بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی IFRS

10 مه 2017 ... همایش حرفه‌ای استانداردهای بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی با حضور صدها تن از
حسابداران رسمی و علاقه‌مندان به آگاهی از IFRS در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد. ... در
پی سخنرانی افتتاحی دبیرکل جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، حسین عبده تبریزی
عضو شورای‌عالی بورس دیدگاه‌های خود درباره‌ی اقتصاد سیاسی گذار به ...

(1 و( های کلیدی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ها و شباهت ...

های کلیدی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی. )1. IFRS. و(. ا. ستانداردهای بین.
المللی حسابداری بخش عمومی). 2. IPSAS. (. غالمرضا کرمی. 1. ،. مهدی مهدوی خو. 2 .1. مرب.
،ی. گروه حسابدار. ،ی. دانشگاه پ. امی. نور ا. ی. ران .2. کارشناس ارشد حسابداری و
حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان. چکیده. ظهور نظام حسابداری تعهدی،
...

همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی - IFRS - چهارشنبه ۸ ...

گروه شرکت‌هاي طرفه‌نگار در راستای مسؤلیت اجتماعی خود و تولید دانش، به کمک نهادها و
سازمان‌هاي تخصصي و ذي ربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارايی، انجمن‌هاي تخصصی و
حرفه ای حسابداري و مالي، دانشکده‌هاي حسابداري و مالي دانشگاه‌هاي داخلی، اساتيد و
پژوهشگران IFRS، جامعه حسابداران و حسابرسان و دانشجويان رشته‌های مرتبط، اولین
همایش ...

اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان ﺑﻴﻦ اﺛﺮات ﭘﺬﻳﺮش اﺳ

22 جولای 2014 ... ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در. ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ. وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ . اﮔﺮ واﺣﺪ. ﺗﺠﺎري ﺳﻴﺎﺳﺖ.
ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨـﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ،. اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ. ﻳﺎﺑـﺪ . ﻃﺮﻓـﺪاران اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺣﺴـﺎﺑﺪار. ي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺿـﺮورت. ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ ...

شناسایی موانع گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی - دانش حسابرسی

)بر پایه مطالعات هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی(. 1غالمرضا
کردستانی. 2نظام الدین ... دولتی و گستره تصدی گر دولت در اقتصاد، و کمبود
استانداردها و قوانین مناسب در بخش عمومی. از جمله مهم ترین موانع پیاده ... در سطح ملی،
اهمیت حسابداری تعهدی برای سیاست های اقتصاد کالن از این حقیقت ناشی. می شود که
اندازه گیری ...

مزایای پذیرش استانداردهای بین المللی در ایران - ResearchGate

و این موضوع منجر به حمایت رو به گسترشی برای تدوین استانداردهای حسابداری بین
المللی گشته است (خوش طینت و رحیمیان، 1383). ... دوم، از آنجا که نمیتوان امید زیادی
داشت که یک سیستم منحصر به فرد اقتصادی یا سیاسی، در سطح بین المللی، وجود
داشته باشد، می توان انتظار داشت که تفاوت در سیستم های اقتصادی و سیاسی کماکان
ادامه ...

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، از الزامات بنگاه های اقتصادی ...

29 ژانويه 2017 ... دکتر قاسمی با بیان اینکه این استانداردها می‌توانند به لحاظ بین‌المللی فعالیت
اقتصادی و مالی بنگاه‌های بزرگ را قابل قیاس کنند و قالبی یکپارچه و جهانی به آن
بدهند، تصریح کرد: این استانداردها اطمینان‌بخشی را برای همه ذی‌نفعان بیشتر می‌کند.
وی تصریح کرد: مسئولیت هیأت استانداردسازی حسابداری بین‌المللی، ...

امروز ؛ همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری IFRS

25 فوریه 2017 ... از این‌رو، اقدامات لازم برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)،
به شرح زیر ارائه می‌ شود: 1-تشکیل کمیته راهبری استانداردهای بین‌المللی
گزارشگری مالی (IFRS): این کمیته با عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی
، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، ...

بیانیه و توصیه حسابداران درباره IFRS و درخواست از سازمان حسابرسی

3 دسامبر 2017 ... 2-استاندارد بین المللی گزارشگری مالی واحدهای تجاری کوچک و متوسط براساس مجموعه
کامل استانداردهای بین المللی تدوین شده اما متناسب با توان این واحدها و ملاحظات منفعت
-هزینه واحدهای تجاری کوچک و متوسط، ساده سازی هایی در آن صورت گرفته است . 3-
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در اواخر سال 92 از سوی رهبر معظم ...

دانلود مقاله مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین المللی ... - مگ ایران

به عنوان استاندارهای ملی حسابداری. چکیده طی سالهای اخیر، هیئت استانداردهای بین
المللی حسابداری و هیئت ا. ستانداردهای حسابداری مالی آمریکا، در خصوص پروژه
همگرایی استانداردهای خود به توافق رسیده اند. بدون تردید، جهانی سازی استانداردهای
حسابداری پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گوناگونی در پی خواهد داشت.

دانلود ترجمه مقاله حسابداری استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی IFRS

چکیده ای از مقدمه آغازین ” ترجمه مقاله حسابداری استانداردهای گزارشگری مالی بین
المللی IFRS ” بدین شرح است: افزایش در تولید استانداردهای گزارشگری مالی و رویه
های حسابداری؛ غیرقابل انکار است اما بیشتر بازارها و سیاست ها برای پیش بینی
آینده از استانداردهای محلی استفاده می کنند بنابراین مشخص نیست که چقدر تشابه و
هماهنگی ...

اقتصاد سیاسی گذار به استانداردهای بین المللی گزارشگری ... - حسابدار

صفحه اول · آرشیو ماهنامه · مقاله ها · اشتراک · جستجو; تماس با ما. کلیه حقوق سایت
متعلق به انجمن حسابداران خبره ایران می باشد. حسابدار، ماهنامه حرفه ای انجمن حسابداران
خبره ایران.

امروز ؛ همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری IFRS

25 فوریه 2017 ... از این‌رو، اقدامات لازم برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)،
به شرح زیر ارائه می‌ شود: 1-تشکیل کمیته راهبری استانداردهای بین‌المللی
گزارشگری مالی (IFRS): این کمیته با عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی
، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، ...

ایرنا - پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، نیاز امروز ...

13 دسامبر 2016 ... در همین پیوند، «ابراهیم نوروزبیگی» مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره در
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، جزییات سخنرانی ها و مقالات برنامه ریزی
شده برای ارایه در سی و هشتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با موضوع «پیاده
سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در شبکه بانکی ...

تئوری محدودیت

3) بازارهای مالی به خصوص بازارهای سهام کشورهای دارای مقررات ملی و خاص ، تضعیف
می شوند. 4) هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری باید صورت گیرد تا سرمایه گذاران
خارجی بتوانند صورتهای مالی شرکتهای خارجی را متوجه شوند که قصد سرمایه گذاری در
آن را دارند. شرایط جدید اقتصاد جهانی، سیستم پولی بین المللی ، شرکتهای چند
ملیتی و ...

حسابداری بین الملل - گروه نرم افزاری پیوست

یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری در کشورهای مختلف. رئوس مطالب ارائه شده در اين
نوشتار: مقدمه. تبدیل صورتهای مالی عملیات در کشورهای خارجی. تفاوتهای حسابداری در
کشورهای مختلف. یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری در کشورهای مختلف. A- مقدمه.
تجارت و سرمايه گذاري بين المللي در 35 سال گذشته با سرعت فوق العاده اي ...

بررسی موانع پذیرش کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS)

با این وجود و علی رقم اهمیت بالای استانداردهای بین المللی حسابداری و نیاز همه کشورها
در بکارگیری این استانداردها جهت انجام تبادلات تجاری در سطح جهانی، ولی اغلب
کشورها بطور کامل قادر به استفاده از این استانداردها نیستند. زیرا قوانین و مقررات و
ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و ... هر کشوری با دیگری متفاوت بوده که بر نحوه
...

(1 و( های کلیدی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ها و شباهت ...

های کلیدی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی. )1. IFRS. و(. ا. ستانداردهای بین.
المللی حسابداری بخش عمومی). 2. IPSAS. (. غالمرضا کرمی. 1. ،. مهدی مهدوی خو. 2 .1. مرب.
،ی. گروه حسابدار. ،ی. دانشگاه پ. امی. نور ا. ی. ران .2. کارشناس ارشد حسابداری و
حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان. چکیده. ظهور نظام حسابداری تعهدی،
...

اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در بعد اقتصادی بر ...

بررسي ها و مطالعات انجام شده اين پرسش را مطرح كرد كه «آيا پذيرش استانداردهاي
حسابداري بين المللي اثر اقتصادي معني داري بر محيط ايران دارد؟» ... پایان نامه:
اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و
سیاسی بر محیط ایران بر اساس اظهار نظر دانشگاهیان، حسابرسان و حسابداران (پژوهش
پیمایشی).

کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش ...

7 ژوئن 2017 ... موقعیت فعلی شما: علوم اجتماعی و انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و
علوم اقتصادی جزیره کیش ... مدیریت مالی مدیریت سیاست های تحقیق و توسعه
مدیریت بازرگانی و مالی مدیریت سیستم های ... ارزیابی استاندارد های بین المللی
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشوره حسابداری تلفیقی ...

همایش بین المللی جامع حسابداری |حسابداری اسلامی؛ ضرورت اقتصاد ایران

7 سپتامبر 2016 ... بنابراین استانداردهای حسابداری بین المللی که بر چنین تکنیک هایی بنا شده اند
مشکلاتی را برای مسلمانان در سراسر جهان به وجود خواهد آورد؛ از این رو برای مسلمانان مهم و
.... نادیده گرفتن محیط های سیاسی و اقتصادی ایران در تدوین استانداردهای حسابداری
که در این راستا می توان به مبحث تحریم ها و نحوه ی عملکرد شرکت های ...

اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در سه بعد اجتماعی ...

معرفی مقالات فارسی \ اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در سه بعد
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر محیط ایران بر اساس اظهار نظر دانشگاهیان، حسابرسان
و حسابداران (پژوهش پیمایشی) ...

امروز ؛ همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری IFRS

25 فوریه 2017 ... از این‌رو، اقدامات لازم برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)،
به شرح زیر ارائه می‌ شود: 1-تشکیل کمیته راهبری استانداردهای بین‌المللی
گزارشگری مالی (IFRS): این کمیته با عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی
، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، ...

مشاهده خبر - پورتال کنفرانسها و همایشهای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

بهبود شفافيت نظام اقتصادي كشور و ارتقاء آن از نظر سازمان هاي بين المللي و حتي
بخش نظارتي داخلي، مستلزم توجه بيشتر به نظام حسابداري و حسابرسي كشور در
مفهوم جامع آن است. لذا پيشنهاد مي شود با تسريع در بكارگيري IFRS، بخشي از
مشكلات مرتبط با گزارشگري مالي رفع شود. همچنين اساتيد حسابداري كه دروس مالي را
تدوين مي ...

ایرنا - پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، نیاز امروز ...

13 دسامبر 2016 ... در همین پیوند، «ابراهیم نوروزبیگی» مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره در
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، جزییات سخنرانی ها و مقالات برنامه ریزی
شده برای ارایه در سی و هشتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با موضوع «پیاده
سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در شبکه بانکی ...

کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش ...

7 ژوئن 2017 ... موقعیت فعلی شما: علوم اجتماعی و انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و
علوم اقتصادی جزیره کیش ... مدیریت مالی مدیریت سیاست های تحقیق و توسعه
مدیریت بازرگانی و مالی مدیریت سیستم های ... ارزیابی استاندارد های بین المللی
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشوره حسابداری تلفیقی ...

اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان ﺑﻴﻦ اﺛﺮات ﭘﺬﻳﺮش اﺳ

22 جولای 2014 ... ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در. ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ. وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ . اﮔﺮ واﺣﺪ. ﺗﺠﺎري ﺳﻴﺎﺳﺖ.
ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨـﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ،. اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ. ﻳﺎﺑـﺪ . ﻃﺮﻓـﺪاران اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺣﺴـﺎﺑﺪار. ي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺿـﺮورت. ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ ...

اقتصاد سياسي گذار به استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS

نشريه حسابدار ، سال سي و سوم، شماره 6 (پياپي 305). عنوان: اقتصاد سياسي گذار به
استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS نويسنده(گان): حسين عبده تبريزي،.
لينک کوتاه به اين صفحه: ...

زیرساخت‌های استاندارد بین المللی گزارشگری مالی در کشور فراهم ...

2 جولای 2017 ... دبیرکل و رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه زیرساخت‌های
IFRS در کشور فراهم نیست، گفت: باید دانش فنی این استانداردها به کشور وارد شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید محمد علوی در دومین روز از بیست و هفتمین همایش
سالانه سیاست های پولی و ارزی در میزگرد سیاستی ارتقای نظام نظارت ...

اقتصاد سیاسی استاندارد های حسابداری بین المللی - پریک

اقتصاد سیاسی استاندارد های حسابداری بین المللی سال انتشار : 2006 تعداد صفحات
انگلیسی : 29 تعداد صفحات فارسی : 30 فرمت : Word چکیده : تمامی شرکت های
فهرست بورس سهام در اتحادیه اروپا از اول ژانویه سال 2005 از استاندارد های گزارش دهی
مالی بین المللی (IFRS) استفاده می کنند که توسط هیئت استاندارد های حسابداری بین
...

سومین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، اقتصاد و ...

کنفرانس بین‌المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت اقتصاد و حسابداری پاریس یکی
از معتبرترین‌های کنفرانس مدیریت است که هر ساله بیزینس اسکول پاریس ...
اقتصاد کلان اقتصاد خرد اقتصاد عمومی اقتصاد سیاسی اقتصاد مهندسی اقتصاد
صنعتی اقتصاد بازرگانی اقتصاد بین الملل اقتصاد رفاه اقتصاد ریاضی اقتصاد
مالیه

زیرساخت‌های استاندارد بین المللی گزارشگری مالی در کشور فراهم ...

2 جولای 2017 ... دبیرکل و رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه زیرساخت‌های
IFRS در کشور فراهم نیست، گفت: باید دانش فنی این استانداردها به کشور وارد شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید محمد علوی در دومین روز از بیست و هفتمین همایش
سالانه سیاست های پولی و ارزی در میزگرد سیاستی ارتقای نظام نظارت ...

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ - بانک مرکزی

ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ. ٨. ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ. : ﺗﻮﺻﻴﻪ. ﻫﺎﻱ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺳﺘ. ﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ. (IAS). ١١. ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ. :
ﻧﮑﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﻱ ﻣﺮﮐﺰﻱ. ١٢. -١. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻲ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﻱ
ﻣﺮﮐﺰﻱ. ١٢. -٢. ﺭﻭﺵ. ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ. ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ. ﻋﺎﻳﺪﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ... ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ، ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺭﻭﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ
ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺎ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ. ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ...

اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان ﺑﻴﻦ اﺛﺮات ﭘﺬﻳﺮش اﺳ

22 جولای 2014 ... ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در. ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ. وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ . اﮔﺮ واﺣﺪ. ﺗﺠﺎري ﺳﻴﺎﺳﺖ.
ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨـﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ،. اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ. ﻳﺎﺑـﺪ . ﻃﺮﻓـﺪاران اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺣﺴـﺎﺑﺪار. ي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺿـﺮورت. ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ ...

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰار

8 سپتامبر 2009 ... ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮاي. اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي. ﮐﺸﻮرﻫﺎ
، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﺑﺪ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ. ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ. ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ. -. اﻟﻤﻠ. ﻠﯽ ﺑﻮد، دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﮐﻮﻫﻠﺒﮏ و وارﻓﯿﻠﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮات ﺗﺪوﯾﻦ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ...

فصل ششم ارزش منصفانه و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

بین المللی گزارشگری مالی و هیئت استانداردهای حسابداری مالی، بر سر آغاز پروژه ای
در مورد. ایجاد همگرایی در استانداردهای خود به توافق رسیده اند. بدون تردید، جهانی سازی
استانداردهای. حسابداری پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی در
پی خواهد داشت. امروزه شاهد تلاشهای روزافزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین ...

همایش حرفه‌ای استانداردهای بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی IFRS

10 مه 2017 ... همایش حرفه‌ای استانداردهای بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی با حضور صدها تن از
حسابداران رسمی و علاقه‌مندان به آگاهی از IFRS در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد. ... در
پی سخنرانی افتتاحی دبیرکل جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، حسین عبده تبریزی
عضو شورای‌عالی بورس دیدگاه‌های خود درباره‌ی اقتصاد سیاسی گذار به ...

اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در سه بعد اجتماعی ...

معرفی مقالات فارسی \ اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در سه بعد
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر محیط ایران بر اساس اظهار نظر دانشگاهیان، حسابرسان
و حسابداران (پژوهش پیمایشی) ...

فرمول تولید مایع ظرفشویی با قیمت اقتصادی(ارزان قیمت)

طرح لایه باز لوازم آرایشی و بهداشتی 26

پاورپوینت درباره عقاب يا خروس

آموزش طراحی سایت با php

تحقیق گزیده هایی از پند نامه فرید الدین عطار نیشابوری

دانلود فایل ورد Word بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

مقاله روز تربيت بدني

پاورپوینت اقتصاد و معیشت (درس13تاریخ ایران و جهان دهم انسانی)

اكولوژي عملي 18 ص

پاورپوینت جامع و کامل كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد