دانلود رایگان


پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی)

دانلود رایگان پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) این ابزار 10 سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه متفاوت از روابط زن و شوهر با استفاده شاخصهای تک ماده ای کلی می سنجد.
تعداد سوالات: 10
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری
نوع فایل: WORD


پرسشنامه خرسندی زناشویی


دانلود پرسشنامه خرسندی زناشویی


مقیاس خرسندی زناشویی


دانلود رایگان پرسشنامه خرسندی زناشویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه خرسندی زناشویی - فایل نیک

لطفا دور یکی از اعداد(1 تا 10) مقابل هریک از زمینه های ازدواج را که متناسب با وضع
زناشویی شماست، دایره بکشید. اعداد سمت چپ نشانگر میزان خرسندی و اعداد سمت راست
نشانه میزان ناخرسندی است. هنگام علامت گذاشتن در مقابل هر یک از موارد زیر، این سوال
را از خود بپرسید ” اگر در این مورد، همسرم در آینده هم مانند امروز رفتار کند، خرسندی من
از ...

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۳۵ سوالی - rava20.ir

4 ژانويه 2017 ... گاگنون ( ۱۹۹۹) رضایت زناشویی را به عنوان خشنودی، خرسندی و سازگاری در رابطه
زوجی معرفی کرده است (ناطقیان و همکاران، ۱۳۸۷ ). «پرسشنامۀ انریچ» دارای فرم های ۱۲۵،
۱۱۵، ۴۷ و ۳۵ عبارتی هست (خجسته مهر و همکاران، ۱۳۹۲). در این تحقیق از فرم ۳۵سوالی
استفاده شده است. فرم ۳۵ سوالی توسط اولسون در سال ۲۰۰۶ با تجدید ...

اصل مقاله

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ. ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه زﻧﺎن. داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاء. (س) [email protected] email: **. ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. درﯾﺎﻓﺖ: 11. /. 12. /. 92. ﭘﺬﯾﺮش: 15. /. 10. /. 93. Accepted: 5 Jun .....
ﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ارﯾﮑﺴﻮن و ﻣﺎرﺷﯿﺎ در ﻣﻮرد ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و. ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻮﯾﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ
، ﺑﺤﺮان. زده، دﻧﺒﺎﻟﻪ. رو و ﺳﺮدرﮔﻢ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي دو ﺑُﻌﺪ. ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي. 32(. ﺳﻮال) ﺑﺎ. 4.

PDF: پرسشنامه خرسندی زناشویی | GTSR

اﯾﻦ اﺑﺰار 10 ﺳﻮاﻟﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای آزﻣﻮدن اﺛﺮات ﻣﺸﺎوره ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد رﻓﺘﺎری در ﻣﺸﺎوره
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎط زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را در ﻧﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از رواﺑﻂ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی. ﺗﮏ ﻣﺎده ای ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ. از ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺧﺮﺳﻨﺪی
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻟﺬا، ﻧﻤﺮه ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮال ﺑﻮده و
داﻣﻨﻪ آن از ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) - دانلود رایگان - دانلود رایگان

پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) - دانلود رایگان - دانلود رایگان. دانلود رایگان
دانلود رایگان پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) دانلود رایگان دانلود رایگان
پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) این ابزار 10 سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات
مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این
پرسشنامه ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) - دانلود فایل، دانلود کتاب ...

28 نوامبر 2017 ... پرسشنامه خرسندی زناشویی (۱۰ سوالی). این ابزار ۱۰ سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات
مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این
پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه متفاوت از روابط زن و شوهر با
استفاده شاخصهای تک ماده ای کلی می سنجد.تعداد سوالات: ۱۰ تعداد صفحات: ۲

پرسشنامه خرسندی زناشویی|di91893

لطفا دور یکی از اعداد(1 تا 10) مقابل هریک از زمینه های ازدواج را که متناسب با وضع
زناشویی شماست، دایره بکشید. اعداد سمت چپ نشانگر میزان خرسندی و اعداد سمت راست
نشانه میزان ناخرسندی است. هنگام علامت گذاشتن در مقابل هر یک از موارد زیر، این سوال
را از خود بپرسید " اگر در این مورد، همسرم در آینده هم مانند امروز رفتار کند، خرسندی من
از ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی|pl16784

دانلود پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای
نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… ,. ,توضیح : ,این ابزار 10
سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در
مشاوره زناشویی است. این پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه متفاوت از
روابط ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) | P40ARTICLE

13 دسامبر 2017 ... پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی). این ابزار 10 سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات
مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این
پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه متفاوت از روابط زن و شوهر با
استفاده شاخصهای تک ماده ای کلی می سنجد. تعداد سوالات: 10 تعداد صفحات: 2

پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی | PAPERSDL

7 ژانويه 2018 ... استاندارد خرسندی زناشویی,پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی. دانلود فایل. دانلود
پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه
نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این ابزار 10 سوالی ابتدا
برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری ...

SID.ir | پايايي و روايي پرسشنامه هاي رضايت زناشويي کانزاس و اينريچ ...

پرسشنامه کوتاه اينريچ داراي 10 سوال رضايت سنجي و پرسشنامه کانزاس نيز با سه
سوال مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي محاسبه پايايي از روش آلفاي کرونباخ و روش
همبستگي گويه - مقياس استفاده شد. براي سنجش روايي سازه پرسشنامه از سه روش
روايي همگرا و روش مقايسه بين گروه هاي شناخته شده و نيز روايي عاملي استفاده شد.

رضايتمندی زناشويی، رضايتمندی شغلی و نیرومندی »من« در نیروهای ...

9 آوريل 2013 ... تاريخ دريافت: 91/10/29. 1،علی فتحی آشتيانی✉محسن ... satisfaction. Discussion:
This study shows that personal and job factors are effective in couple satisfaction.
And participants with high scores in Ego strength have higher .... اين پرسشـنامه
مقيـاس رضايت زناشـويی اينريـچ: بـه عنـوان يک ابـزار تحقيق ...

موضوع دانلود : پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) – روان شناسی ...

28 نوامبر 2017 ... پرسشنامه خرسندی زناشویی (۱۰ سوالی). این ابزار ۱۰ سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات
مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این
پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه متفاوت از روابط زن و شوهر با
استفاده شاخصهای تک ماده ای کلی می سنجد. تعداد سوالات: ۱۰ تعداد صفحات: ۲

پرسشنامه زوجی اینریچ

9 نوامبر 2009 ... ﻣﻘﯿﺎس زوﺟﯽ اﯾﻨﺮﯾﭻ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﻒ آرﻣﺎﻧﯽ. 3. ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. 4،.
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ. 5. ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت. 6. ، ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض. 7. ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ. 8. ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ. 9،.
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ. 10. ،. 1 .Four ENRICH Couple Scales. 2 .Fowers & Olson. 3 .Idealistic
Distortion. 4 .Marital Satisfaction. 5 .Personality Issues. 6 .

آزمون-سازگاری-زناشویی-لاک-والاس.docx

در مقیاس زیر دور نقطه ای را دایره ای بکشید که با در نظر گرفتن جمیع ملاحظات ، میزان
سعادت و خرسندی ازدواج شما را نشان می دهد. ... امتیاز یا نمره سوال شماره 12 معادل 10 است،
اگر پاسخ هر دو نفر زن و شوهر «ماندن در خانواده» یاشد؛ اگر ترجیح هر دو نفر زن و شوهر «
بیرون رفتن» باشد، امتیاز اسن سوال 3 است؛ و اگر ترجیح زن و شوهر متفاوت باشد، ...

فایل word پرسشنامه خرسندی زناشویی (نشاط زناشویی) - پی دی اف ...

4 ژانويه 2018 ... بخشی از متن فایل word پرسشنامه خرسندی زناشویی (نشاط زناشویی) : توضیحات:
پرسشنامه خرسندی زناشویی (رضایت زناشویی)، در قالب فایل word، شامل 10 گویه،
همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. این
ابزار 10 سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که ...

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی | پروپایان‌نامه

16 ژانويه 2018 ... این پرسشنامه هریک از ابعاد به جز بعد معن وی که 6 سوال دارد، 5 سوال جهت ارزیابی در
نظر گرفته شده است و در یک طیف 10گزینه ای از 1 (ابداً این نیاز در من وجود ندارد) تا
10 (این نیاز در من قوی است) ... پرسشنامه خرسندی زناشویی هدف این مقیاس برآورد
خرسندی فعلی شما از ازدواجتان در هر یک از ده بعد فهرست شده در زیر است.

بررسی میزان بهزیستی روانشناختی وسازگاری زناشویی ورضایت از ...

جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی ، سازگاری زناشویی و
رضایت از زندگی استفاده گردید و جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش های
همبستگی ... زندگی ( 19 سوال ) 2- معنویات( 13 سوال) 3-شادی و خوش بینی (19 سوال )
4- رشد وبالندگی فردی (8 سوال ) 5- ارتباط مثبت با دیگران ( 8 سوال ) 6- و خودپیروی
( 10 سوال ).

پرسشنامه خرسندی زناشویی (نشاط زناشویی) | فرافایل

5 مارس 2018 ... فایل ورد پرسشنامه خرسندی زناشویی (نشاط زناشویی) … توضیحات: پرسشنامه
خرسندی زناشویی (رضایت زناشویی)، در قالب فایل word، شامل 10 گویه، همراه با
راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. این ابزار
10 سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد ...

آزمون-سازگاری-زناشویی-لاک-والاس.docx

در مقیاس زیر دور نقطه ای را دایره ای بکشید که با در نظر گرفتن جمیع ملاحظات ، میزان
سعادت و خرسندی ازدواج شما را نشان می دهد. ... امتیاز یا نمره سوال شماره 12 معادل 10 است،
اگر پاسخ هر دو نفر زن و شوهر «ماندن در خانواده» یاشد؛ اگر ترجیح هر دو نفر زن و شوهر «
بیرون رفتن» باشد، امتیاز اسن سوال 3 است؛ و اگر ترجیح زن و شوهر متفاوت باشد، ...

بررسی کیفیت عشق و رضایت جنسی در مردان با سابقه پیمان‌شکنی و ...

نمونه پژوهش شامل دویست نفر از مردان متاهل است که به‌دلیل مشکلات زوجی و زناشویی
به کلینیک‌های مشاوره و مددکاری اجتماعی مراجعه کرده بودند، که به دو گروه صد نفره با و
بدون سابقه پیمان‌شکنی تقسیم شدند. ابزار پژوهش شامل، پرسشنامه پیمان شکنی،
مقیاس اندازه‌گیری رضایت جنسی لارسون (بیست و پنج سوالی) و پرسشنامه کیفیت ...

دانلود پرسشنامه خرسندی زناشویی - ایران پژوهش

مشخصات « پرسشنامه خرسندی زناشویی » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد
سوال: 10 سوالی نوع فایل: word کد D20002 این ابزار 10 سوالی ابتدا برای آزمودن
اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است.

دریافت فایل پرسشنامه خرسندی زناشویی - دانلود پاورپوینت|تحقیق ...

12 ا کتبر 2016 ... لطفا دور یکی از اعداد(1 تا 10) مقابل هریک از زمینه های ازدواج را که متناسب با وضع
زناشویی شماست، دایره بکشید. اعداد سمت چپ نشانگر میزان خرسندی و اعداد سمت راست
نشانه میزان ناخرسندی است. هنگام علامت گذاشتن در مقابل هر یک از موارد زیر، این سوال
را از خود بپرسید ” اگر در این مورد، همسرم در آینده هم مانند امروز رفتار ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی|wz11829

لطفا دور یکی از اعداد(1 تا 10) مقابل هریک از زمینه های ازدواج را که متناسب با وضع
زناشویی شماست، دایره بکشید. اعداد سمت چپ نشانگر میزان خرسندی و اعداد سمت راست
نشانه میزان ناخرسندی است. هنگام علامت گذاشتن در مقابل هر یک از موارد زیر، این سوال
را از خود بپرسید " اگر در این مورد، همسرم در آینده هم مانند امروز رفتار کند، خرسندی من
از ...

ارتباط صفات شخصیت، جهت گیری مذهبی و منبع کنترل با رضایت ...

رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﺎن دارد، ﻫﺪف ﮐﻠـﯽ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط ﺻـﻔﺎت ﺷﺨﺼـﯿﺖ،
ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮي. ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑـﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ...
ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ. ﺪ ﮐﻪ ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ. اﺻـﻠﯽ روان رﻧﺠﻮرﺧـﻮﯾﯽ، ﺑـﺮون ﮔﺮاﯾـﯽ، ﭘـﺬﯾﺮش، ﺳـﺎزﮔﺎري و. وﻇﯿﻔﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار د. ا. د. در. اﯾﻦ. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﭘﺎﺳـﺦ. ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس درﺟﻪ اي ﻟﯿﮑـﺮت
از ﯾـﮏ ﺗـﺎ ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی|bj4

لطفا دور یکی از اعداد(1 تا 10) مقابل هریک از زمینه های ازدواج را که متناسب با وضع
زناشویی شماست، دایره بکشید. اعداد سمت چپ نشانگر میزان خرسندی و اعداد سمت راست
نشانه میزان ناخرسندی است. هنگام علامت گذاشتن در مقابل هر یک از موارد زیر، این سوال
را از خود بپرسید " اگر در این مورد، همسرم در آینده هم مانند امروز رفتار کند، خرسندی من
از ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی | فایل تگ

27 ژانويه 2018 ... دانلود پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای
نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این ابزار 10 سوالی
ابتدا برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره
زناشویی است. این پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه ...

لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی - مرکز خدمات روانشناسی سینا

این پرسشنامه ها در سایت وجود دارند لطفا یک کلمه کلیدی از هر محصولی که نیاز دارید
در قسمت جستجو بنویسید و اینتر بزنید . تلفن پاسخگویی ضروری ۰۹۳۷۴۴۱۵۴۵۴از
ساعت۹ صبح تا ۹ شب. پرسش نامه imbمرتبط با پیروی بیماران ایدزی پرسش نامه neo
-pi-r فرم کوتاه پرسش نامه ابعاد هویت پرسش نامه احساس آیزنک پرسش نامه احساس ...

ﭼﻜﻴﺪه - نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز

:17/10/. 1392. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ازدواج ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﻔﻪ اي از. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫـﺎي. ﻓﺮدي، ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ . ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان
.... ﺳـﻮال ﻣـ. ﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ . روش. ﻧﻤﺮه. ﮔﺬاري ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت. (. 0،1،2،3. ) اﺳـﺖ. ﺑـﺪﻳﻦ.
ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻬﺎر
ﮔﺰﻳﻨﻪ ...

ﭼﻜﻴﺪه - نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز

:17/10/. 1392. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ازدواج ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﻔﻪ اي از. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫـﺎي. ﻓﺮدي، ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ . ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان
.... ﺳـﻮال ﻣـ. ﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ . روش. ﻧﻤﺮه. ﮔﺬاري ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت. (. 0،1،2،3. ) اﺳـﺖ. ﺑـﺪﻳﻦ.
ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻬﺎر
ﮔﺰﻳﻨﻪ ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی |1480| جاست مقاله - justarticle

21 ژانويه 2018 ... این ابزار 10 سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد
رفتاری در مشاوره زناشویی است. این پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه
متفاوت از روابط زن و شوهر با استفاده شاخصهای تک ماده ای کلی می سنجد. از هر پرسش
می توان به عنوان یک شاخص مستقل برای خرسندی زناشویی در زمینه ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی|apple

دانلود پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای
نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… ,. ,توضیح : ,این ابزار 10
سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در
مشاوره زناشویی است. این پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه متفاوت از
روابط ...

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی | پروپایان‌نامه

16 ژانويه 2018 ... این پرسشنامه هریک از ابعاد به جز بعد معن وی که 6 سوال دارد، 5 سوال جهت ارزیابی در
نظر گرفته شده است و در یک طیف 10گزینه ای از 1 (ابداً این نیاز در من وجود ندارد) تا
10 (این نیاز در من قوی است) ... پرسشنامه خرسندی زناشویی هدف این مقیاس برآورد
خرسندی فعلی شما از ازدواجتان در هر یک از ده بعد فهرست شده در زیر است.

پرسشنامه خرسندی زناشویی | فایل داغ - p9d.ir

23 ژانويه 2018 ... لطفا دور یکی از اعداد (1 تا 10) مقابل هریک از زمینه های ازدواج را که متناسب با وضع
زناشویی شماست، دایره بکشید. اعداد سمت چپ نشانگر میزان خرسندی و اعداد سمت راست
نشانه میزان ناخرسندی است. هنگام علامت گذاشتن در مقابل هر یک از موارد زیر، این سوال
را از خود بپرسید ' اگر در این مورد، همسرم در آینده هم مانند امروز رفتار ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) - آزمون یار - فورکیا

پرسشنامه خرسندی زناشویی,دانلود پرسشنامه خرسندی زناشویی,مقیاس خرسندی
زناشویی,دانلود رایگان پرسشنامه خرسندی زناشویی.

آزمون های روان‌شناختی به زبان فارسی - مؤسسه آزمون‌یار پویا

7, راه‌كارهای سوال پرسیدن برای آموزش استثنایی, مرضیه قاسمی‌راد, 67. 9, فروید و
سندرم حافظه كاذب, سامان صادق‌پور, 74 .... 1077, پرسشنامه ‌وسواس فكری ‌عملی‌ ییل
براون, 10, بزرگسالان, خارجی. 1079, مقیاس مقابله نوجوانان, 80, 18- 12 ...... 1331,
مقیاس خرسندی زناشویی, 10, بزرگسالان, ایرانی. 1343, مقیاس قدرت‌بخشی خانواده, 34
, والدین ...

ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه رضایت زناشویی ... - نشریه سالمندشناسی

در ابتدا میزان حداقل بار عاملی 0/3 تعریف. شد اما از آنجا که سواالت 10 ،6 ،3 دارای بار
عاملی اضافه غیر از. عامل اصلی خود بودند، در ادامه میزان حداقل بار عاملی به 0/4 تغییر.
یافت، ولی سواالت 3 و 6 در چرخش عامل ها با دو عامل، دوباره بار. عاملی مشترک داشت،
بخاطر این، حذف گردیدند. در کل 22 سوال. از پرسشنامه رضایت زناشویی سالمندان دارای
بار ...

پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی

دانلود پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای
نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این ابزار 10 سوالی
ابتدا برای آزمودن.

پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) - دانلود رایگان - دانلود رایگان

پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) - دانلود رایگان - دانلود رایگان. دانلود رایگان
دانلود رایگان پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) دانلود رایگان دانلود رایگان
پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) این ابزار 10 سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات
مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این
پرسشنامه ...

زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ رﺿﺎﻳﺖ راﺑﻄﻪ ي زوﺟﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ

Thought & Behavior in Clinical Psychology. ﻳاﻧﺪ. ﺸﻪ. و. رﻓﺘﺎر. Volume 10, Number 40.
,2016. دوره. ي. دﻫﻢ. ،. ﺷﻤﺎره. ي. 40. ،. 1395. ٤٠. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﺳﻼﻣﺖ. 28. ﺳﻮاﻟﻲ. ﺗﻮﺳﻂ. ﮔﻠﺪﺑﺮگ. و
..... ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺮﺳﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﺮﺧﻲ روان. ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ. ﻛﻪ. رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ. ،. اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻴﺎن وﺿـﻌﻴﺖ.
ﻣﻮﺟﻮد و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ. ،. رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘـﻖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ.

پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) | P40ARTICLE

13 دسامبر 2017 ... پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی). این ابزار 10 سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات
مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این
پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه متفاوت از روابط زن و شوهر با
استفاده شاخصهای تک ماده ای کلی می سنجد. تعداد سوالات: 10 تعداد صفحات: 2

بررسی تاثیر مشاوره جنسی بر رضایت زناشویی زنان باردار مراجعه ...

6 آگوست 2016 ... داده هــا پرسشــنامه دموگرافیــک و پرسشــنامه رضایــت زناشــویی 47 ســوالی ,
Enriching, Relationship. (Issues, Communication ... 10[. در مطالعــات، رابطــه
مســتقیمی بیــن رضایــت جنســی و. رضایـت زناشـویی دیـده شـد، طـوری کـه رضایـت
جنسـی بیشـتر،. خشـنودی زناشـویی بیشـتری رابـه دنبـال دارد ]12-10[. براسـاس.

Online sexual satisfaction questionnaire Hudson – Dousti.Net

Online sexual satisfaction questionnaire Hudson. Sexual satisfaction as a
subjective assessment, including the evaluation of the influence of reaction that is
generally derived from sexual relations, and general health of the person affected
by aspects of the offers. Sexual satisfaction scale(ISS)، In the year 1981 by the ...

نقش رضایت شغلی و نیرومندی‌های - مجله طب نظامی

سوال و. 1. خرده. مقیاس می باشد که. شتامل تحریف آرمانی، رضتایت زناشتویی،
ارتباطات، حل تعارض. می باشد. روایی و اعتبار این پرسشنامه بعد از اجرای. دیوید ال.
سون. و. امی السون. در سال. 2333. روی. 25539. زوج متاهل اجرا شد و به. دستتت آمد.
ضتتریب آلفای پرستتشتتنامه برای خرده مقیاس های. رضایت زناشویی، ارتب. اط ،
حل تعارض، و ...

دانلود پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) – پاتوق اشتراک فایل

5 مارس 2018 ... این ابزار ۱۰ سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد
رفتاری در مشاوره زناشویی است. این پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه
متفاوت از روابط زن و شوهر با استفاده شاخصهای تک ماده ای کلی می سنجد. تعداد سوالات
:۱۰. تعداد صفحات:۲. شامل: پرسشنامه + نمره گذاری. نوع فایل: ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) - دانلود از رایگان فایل - دانلود ...

16 نوامبر 2017 ... فایل کاملا کم یاب و فوق العاده باارزش با عنوان پرسشنامه خرسندی زناشویی (۱۰
سوالی) که جزء پربازدید و پردانلود ترین فایلهای زبان فارسی در محیط اینترنت است
، بطور کاملا اختصاصی و رایگان توسط سرورهای پرسرعت سایت ما از محیط اینترنت
جمع آوری و لینک دانلود مستقیم ان در انتهای همین مطلب درج گشته است.

پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی|surf_11520

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود. دانلود
پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه
نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این ابزار 10 سوالی ابتدا
برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی
...

اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان - دانشگاه شاهد

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺻﻠﻲ. و. از. ﺷﺎﺧﺺ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن. (. FSFI. ) ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﻟـﻮك
واﻻس. (. LWMAT. ) ، ﻣﻘﻴـﺎس. ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن. (. FSDS. ) ، ﻣﻘﻴﺎس رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴـﻲ. (. ISS. و ).
ﻣﻘﻴـﺎس ..... ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ روي. 119. زن. اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ وﺟﻮد. 4. ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ. 7.
Sexual satisfaction scale for women (SSSW). 8. sexual distress. 9. contentment.
10.

رضايتمندی زناشويی، رضايتمندی شغلی و نیرومندی »من« در نیروهای ...

9 آوريل 2013 ... تاريخ دريافت: 91/10/29. 1،علی فتحی آشتيانی✉محسن ... satisfaction. Discussion:
This study shows that personal and job factors are effective in couple satisfaction.
And participants with high scores in Ego strength have higher .... اين پرسشـنامه
مقيـاس رضايت زناشـويی اينريـچ: بـه عنـوان يک ابـزار تحقيق ...

پرسشنامه زوجی اینریچ

9 نوامبر 2009 ... ﻣﻘﯿﺎس زوﺟﯽ اﯾﻨﺮﯾﭻ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﻒ آرﻣﺎﻧﯽ. 3. ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. 4،.
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ. 5. ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت. 6. ، ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض. 7. ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ. 8. ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ. 9،.
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ. 10. ،. 1 .Four ENRICH Couple Scales. 2 .Fowers & Olson. 3 .Idealistic
Distortion. 4 .Marital Satisfaction. 5 .Personality Issues. 6 .

بررسی تاثیر مشاوره جنسی بر رضایت زناشویی زنان باردار مراجعه ...

6 آگوست 2016 ... داده هــا پرسشــنامه دموگرافیــک و پرسشــنامه رضایــت زناشــویی 47 ســوالی ,
Enriching, Relationship. (Issues, Communication ... 10[. در مطالعــات، رابطــه
مســتقیمی بیــن رضایــت جنســی و. رضایـت زناشـویی دیـده شـد، طـوری کـه رضایـت
جنسـی بیشـتر،. خشـنودی زناشـویی بیشـتری رابـه دنبـال دارد ]12-10[. براسـاس.

(1390). ساخت و هنجاریابی مقیاس رضامندی همسران ... - دکتر غلامعلی افروز

Developing and normalization of Afrooz Marital Satisfaction Scale (AMSS) (short
– form) ... The scale was developed and entitled "Afrooz Marital Satisfaction
Scale" then we found ten factors for scale. ... روایی همزمان نمرات زوج ها در این مقیاس
با نمرات آنها در پرسشنامه «رضامندی زناشویی انریچ» (اولسن و همکاران، 1989) معنادار
بود.

پرسشنامه رایگان -

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان · پرسشنامه
رایگان اختلالات وحشت زدگی · پرسشنامه رایگان حمله ... پرسشنامه رایگان رضامندی
زناشویی · پرسشنامه رایگان تصورات قالبی جنسیتی · پرسشنامه رایگان درد .....
پرسشنامه رایگان خرسندی زناشویی · پرسشنامه رایگان شاخص رضایت زناشویی ·
پرسشنامه ...

پرسشنامه زوجی اینریچ

9 نوامبر 2009 ... ﻣﻘﯿﺎس زوﺟﯽ اﯾﻨﺮﯾﭻ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﻒ آرﻣﺎﻧﯽ. 3. ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. 4،.
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ. 5. ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت. 6. ، ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض. 7. ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ. 8. ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ. 9،.
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ. 10. ،. 1 .Four ENRICH Couple Scales. 2 .Fowers & Olson. 3 .Idealistic
Distortion. 4 .Marital Satisfaction. 5 .Personality Issues. 6 .

پرسشنامه خرسندی زناشویی - فایل نیک

لطفا دور یکی از اعداد(1 تا 10) مقابل هریک از زمینه های ازدواج را که متناسب با وضع
زناشویی شماست، دایره بکشید. اعداد سمت چپ نشانگر میزان خرسندی و اعداد سمت راست
نشانه میزان ناخرسندی است. هنگام علامت گذاشتن در مقابل هر یک از موارد زیر، این سوال
را از خود بپرسید ” اگر در این مورد، همسرم در آینده هم مانند امروز رفتار کند، خرسندی من
از ...

A comparison between emotional intelligence and marital ...

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ای ﺳﻄﻮح ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و. رﺿﺎﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ در دو ﮔﺮ. وه
از ﻫﻤﺴﺮان ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر. 25(. ) زوج. و ﺳﺎزﮔﺎر. 25(. زوج. ) ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﺑ. راﺰ. ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی
..... ﭘﺮﺑﺎرﺳﺎزی راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ. ﮔﺮدﯾﺪ . اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار. 115. ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ و. از. 12. ﻣﻘﯿﺎس
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه. اﺳﺖ ﮐﻪ در. ﻣﻘﯿﺎس اول آن. 5. ﺳﻮال. و. در. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس. ﻫﺎ ﻫﺮ. ﮐﺪام. 10. ﺳﻮال وﺟﻮد دارد . ﻣﯿﺰان.

پرسشنامه خرسندی زناشویی|pl16784

دانلود پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای
نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… ,. ,توضیح : ,این ابزار 10
سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در
مشاوره زناشویی است. این پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه متفاوت از
روابط ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) - کمیاب وب

16 نوامبر 2017 ... این ابزار ۱۰ سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد
رفتاری در مشاوره زناشویی است. این پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه
متفاوت از روابط زن و شوهر با استفاده شاخصهای تک ماده ای کلی می سنجد. تعداد سوالات
: 10 تعداد صفحات: 2 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری نوع فایل: ...

Online sexual satisfaction questionnaire Hudson – Dousti.Net

Online sexual satisfaction questionnaire Hudson. Sexual satisfaction as a
subjective assessment, including the evaluation of the influence of reaction that is
generally derived from sexual relations, and general health of the person affected
by aspects of the offers. Sexual satisfaction scale(ISS)، In the year 1981 by the ...

آزمون یاب - پرسشنامه فرسودگی شغلی- سنجش کلی

فایلهای تصادفی. پرسشامه طلاق عاطفی · پروتکل جلسات مداخله ذهن آگاهی · 1100 کلمه
مفید و ضروری برای آزمونهای زبان انگلیسی تافل، تولیمو، و ... پرسشنامه خرسندی
زناشویی (10 سوالی); پرسشنامه وسواس فکری عملی · پرسشنامه فرهنگ سازمانی
رابینز · تست هوش کودک ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی - فایل نیک

لطفا دور یکی از اعداد(1 تا 10) مقابل هریک از زمینه های ازدواج را که متناسب با وضع
زناشویی شماست، دایره بکشید. اعداد سمت چپ نشانگر میزان خرسندی و اعداد سمت راست
نشانه میزان ناخرسندی است. هنگام علامت گذاشتن در مقابل هر یک از موارد زیر، این سوال
را از خود بپرسید ” اگر در این مورد، همسرم در آینده هم مانند امروز رفتار کند، خرسندی من
از ...

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی MINQ باگاروزی(2001) | مقالات ...

14 ژانويه 2018 ... پرسشنامه دارای44 سوال در مقیاس لیکرت است و نیازهای صمیمیت و ابعاد آن یعنی
عاطفی، عقلانی، جنسی، جسمانی، معنوی، زیباشناختی، اجتماعی و تفریحی و زمانی را
مورد بررسی قرار می دهند. این پرسشنامه هریک از ابعاد به جز بعد معنوی که 6 سوال دارد،
5 سوال جهت ارزیابی در نظر گرفته شده است و در یک طیف 10گزینه ای از ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی (نشاط زناشویی) | فرافایل

5 مارس 2018 ... فایل ورد پرسشنامه خرسندی زناشویی (نشاط زناشویی) … توضیحات: پرسشنامه
خرسندی زناشویی (رضایت زناشویی)، در قالب فایل word، شامل 10 گویه، همراه با
راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. این ابزار
10 سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد ...

اقامه ي دليل در حقوق کيفري

نقشه زمین شناسی دولت‌آباداسفندقه(1:100000)

برنامه چاپ فاکتور تحت اکسل

پاورپوینت درباره بهداشت دهان و دندان

دانلود تحقیق کامل درباره معایب و محاسن ظروف تفلون12ص

تحقیق درباره آب سخت 23 ص

تحقیق در مورد تنوع در اکو سیستم های زیستی

دانلود فایل فلش K0788-v3.1

نمونه پرسشنامه سنجش کیفیت محیط پس از اجرای سیاست پیاده راه سازی

کارت ویزیت معاینه فنی