دانلود فایل


مقاله ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو - word - دانلود فایلدانلود فایل مقاله ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو با فرمت word قابل ویرایش شامل 128 صفحه

دانلود فایل مقاله ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو - word مقاله ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو با فرمت - word قابل ویرایش شامل 128 صفحه

فصل اول: فلسفه حفاظت در برابر اشعه
اثرات پرتوهاي يونساز 4
اثرات قطعي 5
اثرات احتمالي 5
اصل ALARA 6
اثرات بيولوژيك پرتوها 6
عبور پرتوها از ميان بافت بدن انسان 7
فصل دوم: منشأ پرتوهاي يونساز
انرژي تابشي 11
فصل سوم: پرتوزايي
انواع واپاشي 15
واپاشي آلفا 15
واپاشي 15
واپاشي 15
پرتوهاي گاما 16
گسيل ذرة آلفا 16
گسيل بتا 17
توليد نوترون 17


تحقیق


پروژه


عنوان


مقاله


ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان - کنوانسیون مارپل

10 مه 2013 ... مقالات DOC ... اتمام جنگ های جهانی اول و دوم و ایجاد زمینه ورود دوباره اندیشمندان به عرصه
های اقتصادی، اجتماعی و زیست ... ترین معاهدات لازم الاجرای بین المللی برای حفاظت از
محیط زیست دریایی در برابر آلودگی ناشی از کشتی ها محسوب می شود. ..... ‌د - زوايد
راديواكتيو يا ساير مواد راديواكتيو كه در ضميمه (1) آورده نشده‌اند.

ایمنی حفاظت به صورت word (کد1587) - 2pro.ir - خانه

ب : کارگران جوشکار باید در هنگام کار لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن ...
۲ – کلیه وسایل حفاظت فردی باید از نظر کیفیت مواد مورد استفاده و مشخصات فنی
ساخت، ... ۱ – برای حفاظت دست کارگرانی که با اشیا داغ و برنده و یا مواد خورنده و
تحریک ..... ۳ – ضایعات بدست آمده از مواد رادیواکتیو، آزبست، مواد سمی یا مواد آلوده
کننده، ...

دانلود پایان نامه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو - نیک فایل

25 مارس 2016 ... نیک فایل - مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی. ... دانلود
پایان نامه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو ... حفاظت انسان و محیط زیست در برابر
اثرات زیانبار مواد و دستگاههای ... شامل 92 صفحه فایل word.

قواعد کار با پرتو در مراکز پرتو تشخیصی

ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ..... آﻣﻮزش ﭘﺮﺗﻮﮐﺎران
در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .... در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا ..... ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻓﻮق اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل دز ﺑﯿﻤﺎر ... آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻮﺗﺮون و آﻟﻮدﮔﯽ
رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ..... ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن ﺗﺎﯾﻤﺮ و ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ اﻃﺎق ﺗﺎﺑﺶ واﻃﺎق ﮐﻨﺘﺮل اﺑﺰار ﻫﺎی دزﯾﻤﺘﺮی ﻻزم را
.

ایمنی حفاظت به صورت word (کد1587) - 2pro.ir - خانه

ب : کارگران جوشکار باید در هنگام کار لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن ...
۲ – کلیه وسایل حفاظت فردی باید از نظر کیفیت مواد مورد استفاده و مشخصات فنی
ساخت، ... ۱ – برای حفاظت دست کارگرانی که با اشیا داغ و برنده و یا مواد خورنده و
تحریک ..... ۳ – ضایعات بدست آمده از مواد رادیواکتیو، آزبست، مواد سمی یا مواد آلوده
کننده، ...

سلاح های شيميايي-ميكروبي-هسته‌اي راههاي مقابله با آن در جنگ ها - mktop.ir

21 سپتامبر 2015 ... مقاله کامل در مورد سلاح های شيميايي-ميكروبي-هسته‌اي راههاي مقابله با آن در جنگ ها ...
این مواد از نظر شیمیایی وابسته به حشره کش های آلی فسفره هستند. ... سلاحهای
شیمیایی که بر روی پوست تاول و سوختگی ایجاد می کنند ... عراق در جریان جنگ
تحمیلی از آنها در برابر رزمندگان ما و حتی مناطق کردنشین خود استفاده کرد).

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ...

ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪ . ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ. :ﻫﺎ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤﺎﻣﻲ. ۱۳. ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ. ﺍﺯ. ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ... ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ۲۰. /۹/. ۸۵ ... ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﻛﺘﻴﻮ، ﻋﻔﻮﻧﻲ،
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ،. ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ... ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺳﺖ. ۴(. ). .....
ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ. ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ.
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ...

ﺭﺍﺩﻳﻮﻛﺘﻴﻮ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺩﻓﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ

ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﻓﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻛﺘﻴﻮ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻌﻬﺪﻩ ...
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ. : 1. -. ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎ. ﻧﺪﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮﻱ. (. ﻋﺎﻣﻞ ﺯﻣﺎﻥ. ) 2. -. ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮﺗﻮ. (. ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ. ) 3. -. ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻔﺎﻅ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺒﻊ. ﭘﺮﺗﻮ. (. ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻅ. ) ...

مقالات علمی - اصول و کلیات بهداشت حرفه ای

در وزارت كار و امور اجتماعي وقت ادارات زير جهت حفظ سلامت و بهداشت كارگران ايجاد
گرديد. .... نور، فشار، سروصدا، ارتعاش، الكتريسيته، اشعه X و مواد راديواكتيو را
مي‌توان ذكر كرد. ..... Introduction of organization about Occupational Health in the
Word ... این انجمن نیز مانند دو مرکز دیگر در آمریکا قرار دارد و در مورد حفاظت در برابر
حریق و ...

دانلود فایل WORD

3-حذف یا دور ساختن مواد سوختنی: در آتش سوزی گازها و مایعات، بهترین روش است. .... 4
- قدرت اطفاء حریق کپسول پودری 3 برابر کپسول CO2 است. .... براي حفاظت از
غشاهاي مخاطي چشم ، بيني و دهان در حين انجام مراقبتهاي پزشکي که احتمال .....
پسماندهاي پرتوساز, پسماندهاي محتوي مواد راديو اكتيو : شامل مقررات خاص خود مي شود و
از شمول اين ...

بررسی وضعیت حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در مراکز پرتو ...

مقاله در جستجوی اولیه بازیابی شید کیه بعید از حیذف ... مقاله در مراکز رادیولوژی،. 8
... ه وسیله وزارت بهداشت و امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی اتخاذ و بیه
طیور جیدی و بیا نظیارت ... ونیزان، باعث ایجاد نگرانیی عمیومی شیده اسیت .... مواد و
رو ها. مطالعه حاضر یک بررسی سیستماتیک از مطالعیات. انجام شده در خصوص وضعیت
...

بررسی وضعیت حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در مراکز پرتو ...

مقاله در جستجوی اولیه بازیابی شید کیه بعید از حیذف ... مقاله در مراکز رادیولوژی،. 8
... ه وسیله وزارت بهداشت و امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی اتخاذ و بیه
طیور جیدی و بیا نظیارت ... ونیزان، باعث ایجاد نگرانیی عمیومی شیده اسیت .... مواد و
رو ها. مطالعه حاضر یک بررسی سیستماتیک از مطالعیات. انجام شده در خصوص وضعیت
...

خطرات مواد شيميايي

اختصاص يافتن بيش از37 درصد مقالات علوم محض در جهان به رشته شيمي اين دانش را
به ... آموزش و نيز مطالعه خطرات ناشي از مواد شيميايي براي تمام كساني كه به نوعي با
مواد ... از ماده شيميايي كه بتواند نيمي از افراد بدون حفاظ را طي 24 ساعت از بين ببرد.
.... است سوزش، التهاب ، فيبروز، تغييرات خطرناك و حساسيتهاي آلرژيك ايجاد شود.

بهداشت محیط در انبارها انبارها به عنوان یکی از مراکز حفظ ونگهداری وسای

نقش انبارها در ذخیره مواد غذایی برای استفاده در حوادث غیر مترقبه بسیار مهم و ... همین
علت در این مقاله ،بیشتر موضوع بهداشت محیط مورد توجه قرار می گیرد . .... باید از ورود
پرندگان بداخل انبارها جلوگیری شود چون با پرواز و ایجاد گرد غبار آلوده و با .....
انبارداری، حمل و نقل و دفع ضایعات مواد رادیو اکتیو باید ایمن بوده و از بروز هر گونه ...

ایمنی در ساختمان

2 – مالک یا بهره بردار یا پیمانکار برای تامین حفاظت , سلامت و بهداشت کارگران در
محل ... با مقاومت لازم ایجاد شود و در صورتی که حفاری در خیابان باشد باید موقتا پلی
با مقاومت .... نشان دادن اتاقها و محلهایی است كه در آنجا مواد رادیواكتیو ذخیره یا جابجا می
شود. ... مواد، مصالح و اجزاي ساختماني و نيز وسايل مورد استفاده در ساختمانها در برابر ...

کاربرد مواد رادیواکتیو در کشاورزی - فروشگاه فایل

دانلود پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو ... به ویژه موجودات زنده، مورد مطالعه و
تحقیق قرار گرفته و تأثیر آن بر روی نسل بشر موشکافانه بررسی شده است.

دریا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دریا مسیر ضروری تجارت، مسافرت، استخراج مواد معدنی و تولید برق است. .... این
اصطکاک انرژی را انتقال می‌دهد و در مسیر عمود بر باد، امواج سطحی را ایجاد می‌کند. ...
اکثر موج‌ها از ۳۳ متر کوتاه ترند، و دو یا سه برابر شدن این ارتفاع در طوفان‌های ......
سزیم-۱۳۷ رادیواکتیو، در طی فرآیندهای هسته‌ای شلافیلد، موجب آلودگی دریای ......
بحث · مقاله ...

دانلود پایان نامه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو - نیک فایل

25 مارس 2016 ... نیک فایل - مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی. ... دانلود
پایان نامه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو ... حفاظت انسان و محیط زیست در برابر
اثرات زیانبار مواد و دستگاههای ... شامل 92 صفحه فایل word.

pdownload.teachus.ir - ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو 84 ص - ورد

pdownload.teachus.ir - ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو 84 ص - ورد. ... پروژه ,
مقاله , تحقیق , طرح توجیهی و گزارش کارآموزی ,طرح های گرافیکی و نرم افزار ☰ خانه ...

پروژه در مورد ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو - Downloadfa

12 مارس 2017 ... برچسب ها: ,پروژه در مورد ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو,سایر رشته های علوم
انسانی,دانلود فایل , دانلود , مقاله , پروژه , کتاب , pdf ,doc ...

ساختمان را ایمن بسازیم

24 سپتامبر 2016 ... خانه; مقالات ... در قرن اخير با رشد جمعيت در دنيا در ساخت ساختمان ها نيز تحولات عمده
اي ... موظف اند اقدامات ذیل را به منظور حفظ و تامین ایمنی عمومی به عمل آورند : .... دادن اتاق
ها و محل هایی است كه در آنجا مواد رادیواكتیو ذخیره یا جابجا می شود. ... پ تحقيقات به
منظور اصلاح خواص مواد، مصالح و سيستم‌هاي ساختماني در برابر آتش ...

سلاح های شيميايي-ميكروبي-هسته‌اي راههاي مقابله با آن در جنگ ها - mktop.ir

21 سپتامبر 2015 ... مقاله کامل در مورد سلاح های شيميايي-ميكروبي-هسته‌اي راههاي مقابله با آن در جنگ ها ...
این مواد از نظر شیمیایی وابسته به حشره کش های آلی فسفره هستند. ... سلاحهای
شیمیایی که بر روی پوست تاول و سوختگی ایجاد می کنند ... عراق در جریان جنگ
تحمیلی از آنها در برابر رزمندگان ما و حتی مناطق کردنشین خود استفاده کرد).

ملاحظات ايمني و امنيتي در چيدمان سايت يک راکتور تحقيقاتي در word

تحقیق ها و مقالات آماده تایپ شده آماده در مایکروسافت ورد - word ... ساختمان ها، سازه ها و
موانع به منظور ایجاد یک سد در مقابل انتشار کنترل نشده مواد رادیواکتیو به محیط و ...

ایمنی و حفاظت در برابر اشعه در صنعت + دانلود پاورپوینت رایگان

28 جولای 2016 ... دانلود پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه,حفاظت در برابر اشعه ایکش,پاورپوینت ...
اثرات بیولوژیکی تشعشع مواد رادیواکتیو ... را بهداشتی می نامند که عاری از هرگونه
مواد که موجب ایجاد عوارضی در مصرف کننده است باشند. ... fmea در بیمارستان fmea
مقاله fmea مخفف چیست fmea چیست pdf انواع fmea نمونه fmea انجام ...

مقاله ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو - داک لینک

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۹۳ صفحه می باشد. فلسفه حفاظت در برابر
اشعه حفاظت انسان و محیط زیست در برابر اثرات زیانبار مواد و دستگاههای پرتوزا از ...

::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان - کنوانسیون مارپل

10 مه 2013 ... مقالات DOC ... اتمام جنگ های جهانی اول و دوم و ایجاد زمینه ورود دوباره اندیشمندان به عرصه
های اقتصادی، اجتماعی و زیست ... ترین معاهدات لازم الاجرای بین المللی برای حفاظت از
محیط زیست دریایی در برابر آلودگی ناشی از کشتی ها محسوب می شود. ..... ‌د - زوايد
راديواكتيو يا ساير مواد راديواكتيو كه در ضميمه (1) آورده نشده‌اند.

مقاله ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيوword | دانشجو.دانلود

1 روز پیش ... مقاله ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو با فرمت – word قابل ویرایش شامل 128
صفحه. فصل اول: فلسفه حفاظت در برابر اشعه اثرات پرتوهاي ...

(Physiology Forum): سوال (ویژه دانشجویان هوشبری ترم 2 و اتاق عمل ...

24 فوریه 2014 ... حفاظت از بدن در برابر نيروهاي شتابي گريز از مركزي : روش ها و دستگاههاي ويژه .....
این نشان آن بود که افتی در فشار دستگاه قلبی-عروقی جانور ایجاد نشده است. ... سر به
بالا نگه داشته شده بود با استفاده از تزریق مواد رادیواکتیو اندازه گیری نمودند. ....
نتایج این تحقیق نیز نشان داد که در وضعیت ایستاده، تمام شاخصهای ...

تحقیق مواد پرتوزا، ویژگیها و کاربرد — word — سیامک مقاله!

13 مه 2016 ... حفاظت در برابر مواد پرتوزا—37439 توضیح مختصر: حفاظت در برابر مواد پرتوزا
دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc ...

ایمنی در ساختمان

2 – مالک یا بهره بردار یا پیمانکار برای تامین حفاظت , سلامت و بهداشت کارگران در
محل ... با مقاومت لازم ایجاد شود و در صورتی که حفاری در خیابان باشد باید موقتا پلی
با مقاومت .... نشان دادن اتاقها و محلهایی است كه در آنجا مواد رادیواكتیو ذخیره یا جابجا می
شود. ... مواد، مصالح و اجزاي ساختماني و نيز وسايل مورد استفاده در ساختمانها در برابر ...

الملل فضا با نگاهی به تحوالت هنجارسازی در حقوق بین ای برداری از ...

در این مقاله،. سیر تحوالت ..... آور جدیدی برای حفاظت از حیات انسانی و محیط زیست را.
در دستور .... کنند که مواد پرتوزا موجب ایجاد آلودگی شایان توجهی در فضای ماورای جو
نشود. اهمیت این ... کرۀ زمین در برابر آلودگی خارجی تهیه و تنظیم می. شوند. ..... Legal
Issues With Regard To Aerospace Objects, UN Doc A/AC.105/635/Add.6 (
January.

همکاری های منطقه ای

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘـﺮدازان ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺗﺒﻴـﻴﻦ
... http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000508.sgsm7382.doc.html .... اي
در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﻴﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻧﻬـﺎد. و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي اﻳﺠﺎد ﺳﺎز ..... ﻛﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ. از آن ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻢ اﻣﻜﺎن. ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ . ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
...

خطرات مواد شيميايي

اختصاص يافتن بيش از37 درصد مقالات علوم محض در جهان به رشته شيمي اين دانش را
به ... آموزش و نيز مطالعه خطرات ناشي از مواد شيميايي براي تمام كساني كه به نوعي با
مواد ... از ماده شيميايي كه بتواند نيمي از افراد بدون حفاظ را طي 24 ساعت از بين ببرد.
.... است سوزش، التهاب ، فيبروز، تغييرات خطرناك و حساسيتهاي آلرژيك ايجاد شود.

ویدئوهای shahzadeh_tenis - جدیدترین و آخرین ویدئوهای ...

ساخت وبلاگ شخصی · ویدئو کلیپ ها » .... ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو 84 ص
- ورد 0. کتاب دویست .... of Wolgyes 1. مقاله بتن سبک (Light Weight Concrete) 0 ...

پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو word - فایل رایگان

13 سپتامبر 2016 ... مقاله طراحی پوستههای گنبدی شکل با مقاومت یکسان word · تحقیق خاکورزی حفاظتی
word · مقاله سنگ مصنوعی و تکنولوژی ساخت آن word · مقاله ...

مقاله | مهندسی دانلود

کتاب,پروژه,مقالات · کتاب های ... مقالات,جزوات .... پایان نامه ایجاد حفاظ در برابر مواد
رادیواکتیو ... پایان نامه بررسی آسيب پذيري سازه‌هاي زير‌زميني در بـرابـر زلزله ...

تعامل حق بر محیط زیست سالم و حق بر بهداشت - پرتال جامع علوم انسانی

در خصوص حفاظت از محیط زیست پیرامونشان و گاهی فراتر از آن، حفظ زیست. محیط
هایی که ... تا کنون کتاب یا مقاله ای به طور تخصصی به موضوع حاضر نپرداخته است،
اما کتب ..... به عنوان مثال تدابیر ایجاد شده برای حفاظت از انسان در برابر انتشار این
..... رخ داد و موجب شد مواد رادیواکتیو به مدت 10 روزدر فضای گسترده ای پخش شوند. 1 .

دانلود تحقیق ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو | یاهو فایل

25 دسامبر 2016 ... دانلود رایگان دانلود تحقیق ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو ، مقاله ، تحقیق ،
پایان ... برچسبدانلود تحقیق ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو ... کارآفرینی و
طرح توجیهی کارخانه سیمان – ۸۹ صفحه فایل ورد – word – بسیار کامل.

گروه ساختمانی بعثت | مشاهده اخبار | ایمنی در ساختمان

25 جولای 2016 ... گروه ساختمانی بعثت بروزترین اخبار و مقالات صنعت ساختمان و همچنین فروش ... بار
گذاری بیش از حد ایمنی بر روی هر گونه اسکلت , چوب بست , حفاظ , نرده ... نشان دادن
اتاقها و محلهایی است كه در آنجا مواد رادیواكتیو ذخیره یا جابجا می شود. ... مصالح و
سيستم‌هاي ساختماني در برابر آتش به منظور جلوگيري از اشتعال، ايجاد ...

با ابلاغ رئیس جمهور اجرایی شد متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون ...

18 مارس 2015 ... قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ... محصول با حفظ
قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای
کلان اقتصادی. 2ـ ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ... خارج از
قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (25) قانون بهبود ...

ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﻃﯽ ﺑﺎرداري : ﺗﺮس از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻢ اﻧﻮاع ر ... و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاد اﯾﺰوﺗﻮپ رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ . ﻫﻢ.
ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ .... زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺪون ﺣﻔﺎظ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد، ﻗـﺎدر ... ﯾﺎﺑﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔـﯽ
دوزﻫـﺎي ﺑـﺎﻻي. ﺗﺸﻌﺸﻊ را ﺑﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻮروﻟﻮژﯾﮑﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺟﻨﯿﻦ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده. اﻧﺪ .... ﺑﺮاﺑﺮ دوز ﺗﺠﻮﯾﺰ. ﺷﺪه ﻣﯽ.
رﺳﺪ .... Key Words: Lactation, nuclear, pregnancy, protective measures, radiation.

حفاظت دربرابرپرتوهاي يونساز

6_فصل ششم: استانداردهای پایه حفاظت در برابر پرتووهای یونساز و ایمنی منابع
پرتو وحدود دز ... ماده‌ راديواكتيو: ماده‌ راديواكتيو به‌ ماده‌اي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ حداقل‌ از يك‌
عنصر ... اين‌ خطر ممكن‌ است‌ از يك‌ منبع‌ خارجي‌ و يا از مواد راديواكيتو موجود در بدن‌ حاصل‌
شود. ..... اشعه یونیزان می تواند سبب بروز تغییرات ژنی در ایجاد صدمات کروموزومی
گردد.

مقالات علمی - اصول و کلیات بهداشت حرفه ای

در وزارت كار و امور اجتماعي وقت ادارات زير جهت حفظ سلامت و بهداشت كارگران ايجاد
گرديد. .... نور، فشار، سروصدا، ارتعاش، الكتريسيته، اشعه X و مواد راديواكتيو را
مي‌توان ذكر كرد. ..... Introduction of organization about Occupational Health in the
Word ... این انجمن نیز مانند دو مرکز دیگر در آمریکا قرار دارد و در مورد حفاظت در برابر
حریق و ...

Cyber Attacks and International Law

از سوی ديگر، حمله ي ســايبری گسترده به زير ساخت های اساسی که خسارات. مادی يا
تلفات ... تاریخ دریافت مقاله 1390/3/24؛ تاریخ پذیرش نهایی مقاله 1391/4/12. 2. .....
ســایبری برابر با توســل به زور در روابط بين المللی است، ساده نيست. ماده ي 4( 2(
..... هســته ای یک رآكتور در نيروگاه هســته ای كه موجب انتشار مواد رادیو اكتيو شده و.

بررسی اثرات زیست محیطی صنایع پتروشیمی تولید کننده PET-PTA ...

مقاله ای با عنوان ارزش گذاری نیروگاهها بر اساس مواد منتشره غیر رادیواکتیو با
استفاده از ... در این روش وزن عنصر iام (یعنی wi) طبق تعریف بالا برابر است با: ...
اثرات ناشی از ایجاد آلودگیها بر سلامت کارکنان منطقه ویژه که بیشتر در معرض .....
نفتی در خور موسی، پایان نامه کارشناسی ارشد آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا ...
Key words.

ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو|دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله ...

فلسفه حفاظت در برابر اشعه. حفاظت انسان و محیط زیست در برابر اثرات زیانبار مواد
و دستگاههای پرتوزا از طریق وضع قوانین و مقررات مربوطه و همچنین کنترل و نظارت ...

مقاله ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو - داک لینک

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۹۳ صفحه می باشد. فلسفه حفاظت در برابر
اشعه حفاظت انسان و محیط زیست در برابر اثرات زیانبار مواد و دستگاههای پرتوزا از ...

پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو | بیسترینها

دانلود پروژه ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواکتيو فرمت فایل : word(قابل ... ترجمه
مقاله تجزیه گرمایی حفاظ های مغناطیسی برای گرمایش القایی. عنوان انگلیسی مقاله: ...

دانلود مقاله بررسی عملکرد بتن های فوق سنگین با مقاومت بالا در برابر ...

صفحات : 8 صفحه; قیمت 5700 تومان; word قابل ویرایش ... بتن های فوق سنگین
نمونه ای از این مواد هستند. زباله های رادیواکتیویته و تابش های نوترونی با قابلیت
نفوذ بالا از خطرناک ترین ... بتن به عنوان یکی از رایج ترین و مقرون به صرفه ترین
مصالح، در ساخت حفاظ بیولوژیکی پرتوهای گاما و نوترون مورد استفاده قرار می گیرد.

حفاظت دربرابرپرتوهاي يونساز

6_فصل ششم: استانداردهای پایه حفاظت در برابر پرتووهای یونساز و ایمنی منابع
پرتو وحدود دز ... ماده‌ راديواكتيو: ماده‌ راديواكتيو به‌ ماده‌اي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ حداقل‌ از يك‌
عنصر ... اين‌ خطر ممكن‌ است‌ از يك‌ منبع‌ خارجي‌ و يا از مواد راديواكيتو موجود در بدن‌ حاصل‌
شود. ..... اشعه یونیزان می تواند سبب بروز تغییرات ژنی در ایجاد صدمات کروموزومی
گردد.

پرتوهای یونساز | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

23 دسامبر 2016 ... دانلود دانلود پروژه ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو ... پروژه بصورت فایل قابل
ویرایش ورد(WORD) در 53 صفحه برای رشته های مکانیک در پایین ...

همکاری های منطقه ای

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘـﺮدازان ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺗﺒﻴـﻴﻦ
... http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000508.sgsm7382.doc.html .... اي
در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﻴﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻧﻬـﺎد. و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي اﻳﺠﺎد ﺳﺎز ..... ﻛﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ. از آن ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻢ اﻣﻜﺎن. ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ . ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
...

دانلود تحقیق ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو | یاهو فایل

25 دسامبر 2016 ... دانلود رایگان دانلود تحقیق ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو ، مقاله ، تحقیق ،
پایان ... برچسبدانلود تحقیق ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو ... کارآفرینی و
طرح توجیهی کارخانه سیمان – ۸۹ صفحه فایل ورد – word – بسیار کامل.

شهری هوای آلودگی کاهش و درکنترل سبز فضای اهمیت بررسی

کد مقاله: 99477. بررسی. اهمیت. فضای. سبز. درکنترل. و. کاهش. آلودگی. هوای. شهری ....
ها، توزیع و سازمان عقالئی مناطق طبيعی مستعد برای گذراندن اوقات فراغت و تفریح و
ایجاد کمربند سبز در .... را رادیو اکتيویته و موادی که دارای این ویژگی هستند، مواد
رادیو اکتيو می گویند. ... حفاظت شهرها در برابر آلودگی، تلطيف هوا، غربال گردد و.

دانلود پایان نامه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو - نیک فایل

25 مارس 2016 ... نیک فایل - مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی. ... دانلود
پایان نامه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو ... حفاظت انسان و محیط زیست در برابر
اثرات زیانبار مواد و دستگاههای ... شامل 92 صفحه فایل word.

اصفهان خرید | تحقیق ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو

ادامه مطلب. ZIP. تحقیق ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو. zip. خرداد ۳, ۱۳۹۴ .... قالب
بندی: word-کاملااماده و ویرایش شده-89 صفحه. قیمت: 2000 تومان. برای محصولات ...

ملاحظات ايمني و امنيتي در چيدمان سايت يک راکتور تحقيقاتي در word

تحقیق ها و مقالات آماده تایپ شده آماده در مایکروسافت ورد - word ... ساختمان ها، سازه ها و
موانع به منظور ایجاد یک سد در مقابل انتشار کنترل نشده مواد رادیواکتیو به محیط و ...

آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یونساز - پیام ایمنی

عبارتست از حفاظت در برابر پرتوهای یونساز بطوریکه میزان اشعه واصل (ناشی از
منابع درونی یا بیرونی )بهر شخص از .... 5- آزمایش ریوی در صورت استنشاق هوای آلوده
به گازها و یا مواد رادیو اکتیو ... ماده 31- محل هائی که ممکن است چشمه ها و دستگاههای
مشمول این آئیننامه ایجاد خطر پرتوگیری خارجی نماید ، باید با ..... (دانلود فایل
WORD) ...

جزوه آموزشی ایمنی در صنعت(برق)

وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺮان و ﻏﻴﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ. و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ... ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺘﺎﻫﻠﻴﻦ ﺷﺎﻏﻞ در ﻛﺎرﮔﺎه. ﻫﺎ
در ﻣﻌﺮض ﮔﺮﻓﺘﺎري ﻫﺎي ... ﺧﻄﺮﻧﺎك اﻳﻜﺲ و ﻣﻮاد. رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ دﭼﺎر آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ... ﺳﺮ و ﺻﺪاي زﻳﺎد،
وﺟﻮد ﻣﻮاد زﻳﺎن آور در ﻓﻀﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺴﺎﻟﺖ روﺣﻲ ﻛﺎرﮔﺮ و اﻳﺠﺎد ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . - 7. ﺗﺸﻮﻳﺶ و اﺿﻄﺮاب
...

ﺭﺍﺩﻳﻮﻛﺘﻴﻮ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺩﻓﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ

ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﻓﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻛﺘﻴﻮ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻌﻬﺪﻩ ...
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ. : 1. -. ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎ. ﻧﺪﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮﻱ. (. ﻋﺎﻣﻞ ﺯﻣﺎﻥ. ) 2. -. ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮﺗﻮ. (. ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ. ) 3. -. ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻔﺎﻅ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺒﻊ. ﭘﺮﺗﻮ. (. ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻅ. ) ...

ویدئوهای shahzadeh_tenis - جدیدترین و آخرین ویدئوهای ...

ساخت وبلاگ شخصی · ویدئو کلیپ ها » .... ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو 84 ص
- ورد 0. کتاب دویست .... of Wolgyes 1. مقاله بتن سبک (Light Weight Concrete) 0 ...

پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو - صفحه اصلی

دانلود پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو. پروژه ایجاد حفاظ در ... فرمت فايل :
word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:90 فهرست مطالب: مقدمه… ... دانلود مقالات فیزیک ...

تاریخچه رادیولوژی.doc

درحالیکه اولین تصویر Whole - body توسط مواد رادیواکـتیو در ســال 1970 ... با
توجه به برابر بودن تعداد الکترونها و پروتونهای یک اتم در حالت عادی ، این اتم از
لحاظ ..... وظیفه دیگر این حفاظ، ایجاد امنیت برای ولتاژ بالایی است که بین آند و
کاتد در ...

پروژه در مورد ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو

10 مه 2017 ... پروژه در مورد ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو ... های علوم انسانی,دانلود فایل ,
دانلود , مقاله , پروژه , کتاب , pdf ,doc ,پاورپوینت, تحقیق , آموزشی ...

مقاله ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو - word - دانلود

دانلود مقاله ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو با فرمت word قابل ویرایش شامل 128
صفحه.

دانلود تحقیق در مورد مواد راديواكتيو | دانلود تحقیق و مقاله

19 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله بررسی اثرات زیست محیطی مواد رادیواکتیو هستهای در word . ... پروژه در
مورد ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو – فروشگاه …

مشاهده مطالب ماهنامه - ماهنامه مهندسی پزشکی

بر اساس بند 3 و 4 ماده 8 قانون حفاظت در برابر اشعه، ضروري است بلافاصله سانحه به
واحد ... با ايجاد پوشش توسط موادي مثل خاک، اسفالت و سيمان، دوغاب سيمان، رنگ، لعاب
يا ... آلودگي داخلي از طريق تنفس، بلع يا آلوده شدن زخم و جراحت با مواد پرتوزا روي
ميدهد. ... and Response during a Radiological Emergency, TEC-DOC 1162, 19990
.

آموزش نصب دوربین¬های مدار بسته-word-docx در60 صفحه - مطالب مشابه ...

پروژه کارآموزی اجزای سیستمهای انتقال در فیبرنوری word docx در60 صفحه,
مکانیک, مخابرات, ... ذخیره گونه های دیگر مواد رادیو اکتیو سنگین هزاران برابر ذخیره
نفت خام است. ... فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 60 حجم فایل: 2,496 کیلوبایت تمام
مراحل ساخت یک برج از ابتدا ... مقاله انتقال تصویر با دوربین های مدار بسته 2016-
10-06

دستورالعمل الزامات ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه

اصول کلی حفاظت و پیشگیری از آلودگی کارکنان و محیط آزمایشگاه .... قبل از شروع
بکار، باید ایمنی کارکنان در برابر میکروارگانیسم هایی که احتمال مواجهه با آن ها وجود
دارد، ... دستورالعمل نحوه ضدعفونی در موارد ریختن و یا شکستن ظروف محتوی مواد آلوده
.... می توان از وسایل پیپت خشک کن برقی که ایجاد حرارت می نمایند، استفاده نمود .(.

پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو - صفحه اصلی

دانلود پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو. پروژه ایجاد حفاظ در ... فرمت فايل :
word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:90 فهرست مطالب: مقدمه… ... دانلود مقالات فیزیک ...

حفاظت دربرابرپرتوهاي يونساز

6_فصل ششم: استانداردهای پایه حفاظت در برابر پرتووهای یونساز و ایمنی منابع
پرتو وحدود دز ... ماده‌ راديواكتيو: ماده‌ راديواكتيو به‌ ماده‌اي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ حداقل‌ از يك‌
عنصر ... اين‌ خطر ممكن‌ است‌ از يك‌ منبع‌ خارجي‌ و يا از مواد راديواكيتو موجود در بدن‌ حاصل‌
شود. ..... اشعه یونیزان می تواند سبب بروز تغییرات ژنی در ایجاد صدمات کروموزومی
گردد.

همانند اساتید بزرگ فکر کنید How to Think Like a Grandmaster

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین شناسی نفت در 357 اسلاید

پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی اکتشاف سنگ های تزئینی

تحقیق در مورد شب یلدا

فایل فلش فارسی تبلت Lenovo A7-30DC مخصوص فلش تول

دوم دبستان - 50 نمونه سوال ریاضی فصل اول کتاب دوم دبستان - عدد و رقم

نمایش مسیر کانکتور باتری گوشی سامسونگ c3322

معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و جهان

پاورپوینت مفید شبکه اجتماعی - 25 اسلاید

کتاب ساز هوشمند